Latinská úsloví: Porovnání verzí

Odebráno 41 bajtů ,  před 5 lety
m
Robot: kosmetické úpravy
m (Robot: kosmetické úpravy)
* '''Ab Iove principium''' - Od Jova počátek
* '''Ab ovo''' - Od vejce, tedy Od počátku (''Ve starém Římě se hostiny začínaly vejcem a končily jablkem'')
* '''Ab ovō ūsque ad māla''' - Od vejce až po jablko. ''Výklad:'' Od začátku až do konce (římské hostiny začínaly vejcem a končily jablkem).
* '''Abi in pace''' - Odejdi v pokoji
* '''Absit!''' - Jen to ne!
* '''Ab urbe condita''' - Od založení města (''začátek římského kalendáře, dle pověsti 753 př. n. l., často jen zkratka '''A. U. C.''''')
* '''Abstinere debet aeger''' - Nemocný se musí omezovat
* '''Ad captandam benevolentiam'''- K získání přízně
* '''Ad fontes'''- K pramenům (''požadavek pro vědce - vycházet z původních pramenů, ne z pozdějších zpracování'')
* '''Ad graecās Kalendās''' - O řeckých kalendách. ''Výklad:'' Varianta českého „Až naprší a uschne“, tj. nikdy (Řekové Kalendy neznali).
* '''Ad hoc''' - Pro tento případ, jen pro tento účel.
* '''Ad honorem Jesu''' - Ke cti Ježíše (''námořnický pozdrav Ahoj před vyplutím na moře)
* '''Ad nauseam''' - Argument ad nauseam - až k nevolnosti.
* '''Ad omnia paratus''' - Na všechno připraven
* '''Ad rem''' - K věci (k jádru věci, k tématu).
* '''Ad referendum''' - K podání zprávy
* '''Ad usum proprium''' - K vlastní potřebě
* '''Agnosco fortunam Carthaginis''' - Poznávám osud Karthága (''[[Livius]], Dějiny. Údajný výkřik Hannibala, když spatřil uťatou hlavu svého bratra Hasdrubala, byla vhozena do jeho vojenského tábora. Přeneseně - předtucha, že nějaký čin skončí špatně'')
* '''Agnus Dei, qui tollis peccata mundi''' - Beránku Boží, který snímáš hříchy světa (''součást katolické mše svaté'')
* '''Alea iacta est''' - Kostky jsou vrženy. (''Suetonius; věta připisovaná [[Gaius Iulius Caesar|Caesarovi]], když překročil říčku Rubikon a tím zahájil občanskou válku'').
* '''Alibi''' - Jinde (''v právnictví - důkaz neviny'')
* '''Alma māter''' - Matka živitelka, pův. označení bohyně úrody Ceres a Venuše, od středověku označení univerzity
* '''A posteriori''' - Z pozdějšího poznání
* '''A priori''' - Z předchozího zjištění
* '''Arbiter elegantiae''' (nebo '''elegantiarum''') - Rozhodčí (ve věci) vkusu (''přezdívka [[Petronius|Petronia]] u dvora císaře [[Nero Claudius Drusus Germanicus|Nerona]]'').
* '''Aqua et panis est vita canis''' - K psímu životu je třeba jen voda a chléb
* '''Aqua mihi haeret''' - Dochází mi voda (''Při soudních líčeních byl čas měřen vodními hodinami, tzv. klepsydrou'')
* '''Arcus triumphalis''' - Vítězný oblouk (''Římané stavěli na počest svých vítězství velkolepé oblouky, pod kterými projíždělo vítězné vojsko'')
* '''Ars longa, vita brevis. ''' - Umění je dlouhé, život krátký (''[[Lucius Annaeus Seneca|Seneca]], O krátkosti života'')
* '''Arte et Marte''' - Uměním i bojem.
* '''A se''' - Ze sebe ''(ve filosofii - označení jsoucna, které existuje samo od sebe, nezávisle na ničem jiném)''
* '''Asinus in cathedra''' - Osel za katedrou, srv. Kozel zahradníkem
* '''Asinus manebis in saecula saeculorum''' - Zůstaneš oslem na věky věkův.
* '''At in Arcadia ego''' - A v Arkádií dlím já
* '''Ā tuō Lare incipe!''' - Začni od svého Lara (tj. domácího boha). ''Česky:'' Zameť si nejprve před vlastním prahem.
* '''Audacem fortuna iuvat''' - Odvážnému štěstí přeje (''[[Vergilius]], Aeneis'')
* '''Audentes Deus ipse iuvat''' - Odvážným přeje sám Bůh (''[[Publius Ovidius Naso|Ovidius]]'')
* '''Audiatur et altera pars''' - Budiž vyslyšena i druhá strana (''právnická zásada'')
* '''Audi, vide, tace''' - Poslouchej, dívej se a mlč. (''heslo Bezpečnostní informační služby ČR vyjadřující, že příslušník zpravodajské služby musí dobře naslouchat, dobře se dívat a mlčet. Jinými slovy musí dodržovat hlavní zásady zpravodajské práce.'')
* '''Audi, vide, tace, si vis vivere cum pace''' - Poslouchej, dívej se a mlč, jestli chceš žít v klidu.
* '''Auri sacra fames''' - Proklatý hlad po zlatě (''[[Vergilius]], Aeneis'')
* '''Aut aut, tertium nōn datur''' - Buď anebo, třetí možnost není.
* '''Clāra pacta – bonī amīcī''' - Dobré účty dělají dobré přátele.
* '''Cogito ergo sum''' - Myslím, tedy jsem. (''[[René Descartes]], Úvahy o první filosofii'')
* '''Concordia domi foris pax''' - Harmonie uvnitř, mír mimo(venku) [Holštýnská Brána v Lübecku]
* '''Conditiō sine quā nōn''' - Podmínka, bez níž ne. ''Výklad:'' Nezbytná podmínka, to, bez čeho se nelze obejít.
* '''Conscientia mille testes''' - Svědomí je jako tisíc svědků.
* '''Corpus dēlictī''' - Předmět doličný.
* '''Credendo vides''' - Kdo uvěří, uvidí.
* '''Crēdō quia absurdum est''' - Věřím proto, že je to nesmyslné. (''Výrok přisuzovaný [[sv. Augustin|Augustinovi]]'')
* '''Cuī bonō?''' - V čí prospěch? (''zásada kriminalistiky, vinen je nejspíše ten, komu zločin přinesl prospěch'')
* '''Cuius regiō, eius religiō''' - Čí panství, toho náboženství (''zásada augsburského míru z r. 1555'').
* '''Dies stultis quoque mederi solet''' - Čas dovede často vyléčit i hlupáka.
* '''Discas oportet, quamdiu est, quod nescias''' - Je třeba, aby ses učil tak dlouho, dokud trvá tvoje neznalost.
* '''Dīvide et imperā''' - Rozděl a panuj.
* '''Dō ut dēs''' - Dávám, abys dal. ''Smyslem:'' Něco za něco.
* '''Dracō dormiēns numquam tītillandus''' - Spící drak se nemá dráždit ([[Rowlingová]], heslo bradavické školy)
* '''Ex post''' - Dodatečně.
* '''Ex privata industria.''' - Z vlastní vůle.
* '''Ex tempore.''' - Bez přípravy
* '''Ex ungue leonem.''' - Podle spáru poznáš lva.
* '''Ex voto''' - Podle slibu ''(Označení darů v antických, i v křesťanských chrámech)''
== F ==
 
* '''Faber est suae quisque fortunae''' - Každý je svého štěstí strůjcem. ''([[Sallustius]], [[Gaius Iulius Caesar|Caesar]])''
* '''Fabula docet''' - Z bajky plyne poučení
* '''Fecisti nos ad Te et inquietum est cor nostrum donec requiescat in Te.''' - Stvořil jsi nás pro sebe a neklidné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě. ''([[Augustinus|sv. Augustin]], Vyznání, 1,1)''
* '''Hominem te esse, memento''' - Pamatuj, že jsi člověk.
* '''Homō hominī lupus''' - Člověk člověku vlkem. ''(Plautus, Komedie oslovská; po něm převzal Thomas Hobbes v díle Leviathan - označení prvotní společnosti. Zkrácením se hodně pozměnil smysl celého původního Plautova výroku, který zní: [[Latinská úsloví#L|Lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit, non novit.]])''
* '''Homō hominī lupus est.''' - Člověk člověku vlkem jest. ''(Viz výše. Pomocné sloveso jest bývá někdy v citátech vynecháváno, i když tam gramaticky patří.)''
* '''Homō prōpōnit, Deus dispōnit''' - Člověk navrhuje, Bůh rozhoduje. ''srv.'' Člověk míní, Pán Bůh mění.
* '''Homō putat, Deus mūtat''' - Člověk míní, Pán Bůh mění.
* '''Honoris causa''' (nebo jen '''H. C.''') - Čestné ocenění ''(označení čestného titulu, většinou doktorátu)''
* '''Ignis et ars supleant nature defectum''' - Oheň a umění nahrazují přirozené nedostatky. (z krbu Budatínského zámku u Žiliny, SVK)
* '''Ignorantia iuris non excusat''' - Neznalost zákona neomlouvá.
* '''In mediās rēs''' - Do středu věci. Přímo k věci.
* '''In medio stat virtus''' - Ve středu je ctnost. ''Česky:'' Zlatá střední cesta.
* '''In nomine patris et filii et spiritus sancti''' - Ve jménu otce i syna i ducha svatého.
* '''In tenui labor, at tenuis non gloria''' - I za drobnou práci je nemalá sláva.
* '''Memento mori''' - Pamatuj na smrt
* '''Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris''' - Pamatuj člověče, že prach jsi a v prach se obrátiš. ''(Biblický verš: 1. kniha Mojžíšova, Genesis 3,19 - závěr řeči, kterou pronesl Bůh k Adamovi při vyhnání z ráje.)''
* '''Mens sana in corpore sano''' - Ve zdravém těle zdravý duch.
* '''Meum est propositum in taberna mori''' - Mým záměrem je zemřít v hospodě.
* '''Mi casa su casa''' - Můj dům je tvůj dům
== P ==
 
* '''Pacta sunt servanda''' - Dohody se musejí zachovávat.
* '''Panem et circenses''' - Chléb a hry. Výklad: Dát lidem jídlo a zábavu a tak je získat pro své cíle.
* '''Pater incertus, mater semper certa est''' - Otec je nejistý, matka je vždy jistá.
* '''Pantha rei''' - Všechno plyne (Vše je v pohybu)
* '''Pax vobis''' - Pokoj vám.
* '''Pecunia non olet''' - Peníze nesmrdí.
* '''Per aspera ad astra''' - Přes překážky ke hvězdám.
* '''Per angusta ad augusta''' - Přes úskalí k výšinám
* '''Per atria mortis''' - Skrz brány smrti.
* '''Perdidistis utilitatem calamitatis''' - ztratili jste užitek pohromy
* '''Pessima civitas, plurimae leges''' - Nejhorší stát (má) nejvíce zákonů
* '''Piscem natare doces''' - Učíš rybu plavat.
* '''Plaudite!''' - Tleskejte!
* '''Post bellum auxilium.''' - Pomoc po válce (lidově: s křížkem po funuse).
* '''Post hoc non est propter hoc''' - „Potom“ není totéž co „proto“.
* '''Post coitum omne animalia triste est''' - Po koitu (sexuálním styku) jsou všichni tvorové smutni.
* '''Praga caput regni''' - Praha hlava království
* '''Praga mater urbium''' - Praha matka měst
* '''Praga totius Bohemiae domina''' – Praha paní celých Čech
* '''Primus inter pares''' - První mezi rovnými
* '''Pro domo sua''' - Pro svůj dům. ''Výklad'': Ve svůj prospěch.
* '''Pulsate et aperietur vobis''' - Tlučte a bude vám otevřeno
 
* '''Rara avis''' - Vzácný pták. ''Česky:'' Bílá vrána.
* '''Repetita iuvat''' - [[Opakování]] prospívá.
* '''Repetitio mater studiorum''' - [[Opakování]] (je) matka studia. ''Česky:'' [[Opakování]] matka moudrosti.
* '''Requiem aeternam (dona eis Domine)''' - Odpočinutí [[Věčnost|věčné]] (''česky:'' lehké) (dej jim, ó Pane).
* '''Requiescat in pace''' - Ať odpočívá v pokoji. Většinou se používá zkratka '''R. I. P.''' - na hřbitovech
* '''Rex mortuus, vivat rex!''' - [[Král]] zemřel, ať žije král!
 
* '''Sancta simplicitas!''' - Svatá prostoto!
* '''Sapienti pauca''' - Moudrému (stačí) málo. ''Česky:'' Chytrému napověz, hloupému dolož
* '''Satis eloquentiae, sapientiae parum''' - Moho výřečnosti, málo moudrosti
* '''Scio me nihil scire''' - Vím, že nic nevím.
* '''Sero venientibus ossa''' - Pozdě přicházejícím kosti. ''Česky:'' Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.
* '''Semper fidelis''' - (Na)vždy věrní.
* '''Sic erat in fatis''' - Tak určil osud.
* '''Sine amicitia vita est nulla''' - Bez přátel života není.
* '''Sine aqua non vita est''' - Bez vody není života.
* '''Sine ira et studio''' - Bez hněvu a zaujatosti. / Bez předsudků a vášní. / Bez zášti a přízně. ''(heslo Úřadu pro zahraniční styky a informace ČR)''
* '''S.P.Q.R.''' - Senatus Populusque Romanus. ''Česky:'' Senát a lid římský.
* '''Stultorum infinitus est numerus''' - Hlupáků je nekonečný počet.
* '''Stultorum mater sempiter gravida''' - Matka hlupáků je stále těhotná.
* '''Stulti maxime sibi nocent''' - Hloupí škodí nejvíce sobě.
 
== V ==
* '''Vade retro''' - Ustup!.
* '''Vae victis!''' - Běda poraženým!
* '''Vanitas vanitatum, omnia vanitas''' - Marnost nad marnost, všechno je marnost. ([[Bible]], Kaz 1,2)
* '''Verba movent, exempla trahunt''' - Slova hýbají, příklady táhnou.
* '''Veritas Dei vincit''' - Pravda Boží vítězí (''husitské heslo'')
* '''Veritas omnia vincit''' - Pravda vše přemáhá.
* '''Vinum bene bibitur''' - Víno se dobře pije.
* '''Viribus unitis''' - Spojenými silami. (Heslo Františka Josefa I.)
* '''Vita brevis, ars longa''' - Život je krátký, ale umění přetrvá.
* '''Vivere militare est.''' - Žít znamená bojovat./ Život je boj.
* '''Vox populi, vox dei''' - Hlas lidu (je) hlas boží.
* '''Veni, vidi, vici''' - Přišel jsem, uviděl jsem, zvítězil jsem (Caesar).
* '''Vare, vare rede mihi legiones meas'''-Vare,Vare vrať mi mé legie. (Octavianus Augustus po porážce v Teutoburském lese.)
23 331

editací