George Whitefield: Porovnání verzí

Odebráno 24 bajtů ,  před 4 lety
oprava kódu; přiražení referencí
(oprava kódu; přiražení referencí)
 
== O sobě ==
* Mnoho jich dovede kázat evangelium lépe než já, ale nikdo nemůže kázat lepší evangelium.<br />''{{Cizojazyčně|en|''There are many who can may preach the gospel better than I can, but none can preach a better gospel''.}} ''<ref>{{Citace monografie
| příjmení = Ironside
| jméno = H. A
| jazyk = angličtina
}}</ref>
* Bože, dej mi hlubokou pokoru, dobře vedenou horlivost, hořící lásku a sprostné oko, a pak ať lidé a ďáblové dělají to nejhorší, co mohou!<br />''{{Cizojazyčně|en|''God, give me a deep humility, a well-guided zeal, a burning love and a single eye, and then let men or devils do their worst!}}''}} <ref>{{Citace monografie
| příjmení = Whitefield
| jméno = George
| jazyk = angličtina
}}</ref>
* Bůh chraň, abych měl s kýmkoliv cestovat čtvrt hodiny bez toho, abych s nimi mluvil o Kristu.<br />''{{Cizojazyčně|en|''God forbid that I should travel with anybody a quarter of an hour without speaking of Christ to them.}}''}} <ref>{{Citace monografie
| příjmení = Reid
| jméno = Alvin
| jazyk = angličtina
}}</ref>
* Pane Ježíši, jsem unaven ve Tvém díle, ale ne jím. Nedokončil-li jsem svůj běh, dej mi ještě jednou jít a mluvit o Tobě v poli, zpečetit Tvou pravdu a pak se vrátit domů zemřít.<br />''{{Cizojazyčně|en|''Lord Jesus, I am weary in Thy work, but not of it. If I have not yet finished my course, let me go and speak for Thee once more in the field, seal Thy truth, and come home to die.}}''}} <ref>{{Citace monografie
| příjmení = Gillies
| jméno = John
| jazyk = angličtina
}}</ref>
* Ať jméno Whitefield zahyne, ale Kristus ať je oslaven.<br />''{{Cizojazyčně|en|''Let the name of Whitefield perish, but Christ be glorified.}}''}} <ref>{{Citace monografie
| příjmení = Whitefield
| jméno = George
 
== O hříchu a pekle ==
[[Soubor:George_Whitefield_preach.jpg|thumb|Na tváři země není nic, co bych si ošklivil tolik jako zahálčivost či zahálčivé lidi.<br />''{{Cizojazyčně|en|''There is not a thing on the face of the earth that I abhor so much as idleness or idle people.}}''}} <ref>{{Citace monografie
| příjmení = Gillies
| jméno = John
| jazyk = angličtina
}}</ref>]]
* Jestli jedna zlá myšlenka, jedno zlé slovo, jeden zlý skutek zasluhují věčné zatracení, kolik pekel, mí přátelé, zasluhuje každý z nás, jejichžto životy byly jednou neustálou vzpourou vůči Bohu!<br />''{{Cizojazyčně|en|''If one evil thought, if one evil word, if one evil action, deserves eternal damnation, how many hells, my friends, do every one of us deserve, whose whole lives have been one continued rebellion against God!}}''}} <ref>Ibid., s. 456.</ref>
* Bojím se, že mnozí kazatelé i [obyčejní] lidé se chtějí Bohu doporučit svou upřímností; myslí si, 'děláme-li, co můžeme, jsme-li upřímní, Ježíš Kristus se nad námi smiluje.' Ale, prosím, co je v naší upřímnosti, co by nás mohlo Bohu doporučit? Žádný přirozený člověk není upřímný, dokud nás Bůh neučiní novými stvořeními v Kristu; a tedy, spoléháš-li se na svou upřímnost pro své spasení, tvá upřímnost tě zatratí.<br />''{{Cizojazyčně|en|''I fear many ministers as well as people want to recommend themselves to God by their sincerity; they think, 'If we do all we can, if we are but sincere, Jesus Christ will have mercy on us.' But pray what is there in our sincerity to recommend us to God? There is no natural man sincere till God makes us new creatures in Christ; and, therefore, if you depend on your sincerity for your salvation, your sincerity will damn you.}}''}} <ref>{{Citace monografie
| příjmení =
| jméno =
| jazyk = angličtina
}}</ref>
* Ponechán sám sobě je člověk napůl zvíře a napůl ďábel.<br />''{{Cizojazyčně|en|''Left to himself, man is half beast and half devil.}}'' <ref>{{Citace elektronické monografie
| příjmení = Spurgeon
| jméno = Charles
 
== O Bibli ==
* Jestliže se jednou postavíme nad Bible a nebudeme ze Slova Božího činit naše jediné pravidlo víry i praxe, brzy budeme otevření všem druhům klamu a budeme ve velkém nebezpečí, že ztroskotáme ve víře a v dobrém svědomí.<br />''{{Cizojazyčně|en|''If we once get above our Bibles and cease making the written Word of God our sole rule both as to faith and practice, we shall soon lie open to all manner of delusion and be in great danger of making shipwreck of faith and a good conscience.}}''}} <ref>{{Citace monografie
| příjmení = Whitefield
| jméno = George
| jazyk = angličtina
}}</ref>
* Za jeden měsíc čtení Knihy Boží jsem získal více pravého poznání, než bych kdy mohl nabýt ze všech lidských spisů. <br />''{{Cizojazyčně|en|''I got more true knowledge from reading the Book of God in one month, than I could ever have acquired from all the writings of men.}}''}} <ref>{{Citace monografie
| příjmení = Newell
| jméno = Daniel
| jazyk = angličtina
}}</ref>
* Slovo Bible, tedy kniha, kterou držím v ruce, se příhodně užívá na svatá písma, protože jsou knihou Boží, jím napsanou, to jest, z jeho příkazu a těmi, kteří k tomu byli inspirováni, ponuknuti; a přece ze všech spisů na světě jsou nejvíc zanedbávána! Bůh se milostivě uráčil být autorem, a lidé přesto nebudou jeho knihu číst. Je jen málo těch, kdo si tuto Knihu Boží, velikou chartu spásy, aspoň jednou pořádně přečetlo.<br />''{{Cizojazyčně|en|''The word Bible, or book, which I have in my hand, is well applied to the holy scriptures, because it is the book of God, written by him that is, by his order and by those who were inspired by him for that end; and yet, of all writings in the world, these are most neglected! God has condescended to become an author, and yet people will not read his writings. There are very few that ever gave this Book of God, the grand charter of salvation, one fair reading through.}}''}} <ref>''Memoirs of Rev. George Whitefield, revised and corrected with large additions and improvements, to which is appended an extensive collection of his sermons and other writings''. S. 583.</ref>
 
== O kázání a kazatelích ==
[[Soubor:George_Whitefield_preaching.jpg|thumb|Důvod, proč jsou sbory tak mrtvé, je, že jim kázají mrtví lidé. Jak mohou mrtví lidé zplodit živé děti?<br />''{{Cizojazyčně|en|''The reason why congregations have been so dead is because they have dead men preaching to them. How can dead men beget living children?}}''}} <ref>{{Citace monografie
| příjmení = Phillip
| jméno = Robert
| jazyk = angličtina
}}</ref>]]
* Je to ubohé kázání, které nikoho nepohorší; které nezpůsobí, že je posluchač nespokojen buď se sebou nebo s kazatelem.<br />''{{Cizojazyčně|en|''It is a poor sermon that gives no offense; that neither makes the hearer displeased with himself nor with the preacher''.}} ''<ref>{{Citace monografie| příjmení = Manser| jméno = Martin H. | příjmení2 = | jméno2 = | rok = 2001 |titul = The Westminster Collection of Christian Quotations | vydavatel = Westminster John Knox Press | místo = Louisville, Kentucky | vydání = 1. | počet stran= 497 | stránky = 339 | poznámka = | jazyk = angličtina| isbn= 0664222587| url= https://books.google.cz/books?id=b-N2i0CSWMUC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false}}</ref>
* Jako Bůh nemůže národu nebo lidu seslat větší požehnání než jim dát věrné, upřímné a spravedlivé kazatele, tak největší prokletí, které Bůh vůbec může seslat na lidi v tomto světě, je vydat je na pospas slepým, neznovuzrozeným, tělesným, vlažným a necvičeným vůdcům. <br />''{{Cizojazyčně|en|''As God can send a nation or people no greater blessing than to give them faithful, sincere and upright ministers, so the greatest curse that God can possibly send upon a people in this world is to give them over to blind, unregenerate, carnal, lukewarm and unskilled guides.}}''}} <ref>''Memoirs of Rev. George Whitefield, revised and corrected with large additions and improvements, to which is appended an extensive collection of his sermons and other writings''. S. 454.</ref>
 
== Ostatní ==
* Ježíš byl Bohem a člověkem v jedné osobě, aby Bůh a člověk spolu mohli být opět šťastni.<br />''{{Cizojazyčně|en|''Jesus was God and man in one person, that God and man might be happy together again.}}''}} <ref>{{Citace monografie
| příjmení = Whitefield
| jméno = George
| jazyk = angličtina
}}</ref>
* Jako byl Kristus narozen z lůna Panny, tak musí být duchovně zformován v našich srdcích. Jako zemřel za hřích, tak my musíme umřít hříchu. A jako vstal znovu z mrtvých, tak i my musíme opět povstat k duchovnímu životu.<br />''{{Cizojazyčně|en|''As Christ was born of the Virgin's womb, so must He be spiritually formed in our hearts. As He died for sin, so must we die to sin. And as He rose again from the dead, so must we also rise to a divine life.}}''}} <ref>''Memoirs of Rev. George Whitefield, revised and corrected with large additions and improvements, to which is appended an extensive collection of his sermons and other writings''. S. 419.</ref>
* Neboj se svého slabého těla, neboť jsme nesmrtelní, dokud naše práce neskončí.<br />''{{Cizojazyčně|en|''Fear not your weak body, we are immortal till our work is done.}}''}} <ref>Ibid., s. 127.</ref>
* Skutky? Skutky? Člověk že by se měl dostat do nebe skrze skutky? To bych spíš očekával, že vyleze na měsíc po laně s písku!<br />''{{Cizojazyčně|en|''Works? Works? A man get to heaven by works? I would as soon think of climbing to the moon on a rope of sand!}}''}} <ref>{{Citace monografie
| příjmení = Wakeley
| jméno = Joseph Beaumont
 
== Řekli o něm ==
* Kde je takové přímé kázání jako Whitefieldovo? Četli jste někdy nějaké z jeho kázání? Nebude jej považovat za výmluvného; nemůžete si to o něm myslet. Jeho výrazy byly kostrbaté, často velmi nevybrané a nesouvislé. (…) Ale v čem spočívala jeho výmluvnost? Ne ve slovech, které čtete, ale v tónu, kterým je přednášel, v té naléhavosti, kterou pociťoval, a v slzách, které stékaly po jeho tváři, a ve vylévání jeho duše. Důvod, proč byl výmluvný, byl v tom, co jeho slova znamenala. Byl výmluvný, protože mluvil přímo ze srdce — z nejvnitřnějších hlubin člověka. Viděli jste, že když mluvil, mínil, co říkal. Nemluvil jako z povolání nebo z pouhé mašinérie, ale kázal, co cítil, že je pravda a co si nemohl pomoci nekázat. Když jste ho slyšeli mluvit, nemohli jste si pomoci, abyste nepociťovali, že to byl člověk, který by zemřel, kdyby nemohl kázat. ('''[[Charles Spurgeon]]''')<br />''{{Cizojazyčně|en|''Where is the right down preaching, such as Whitefield's? Have you ever read one of his sermons? You will not think him eloquent; you can not think him so. His expressions were rough, frequently very coarse and unconnected. (…) But where lay his eloquence? Not in the words you read, but in the tone in which he delivered them, and in the earnestness with which he felt them, and in the tears which ran down his cheeks, and in the pouring out of his soul. The reason why he was eloquent was just what the word means. He was eloquent, because he spoke right out from his heart — from the innermost depths of the man. You could see when he spoke that he meant what he said. He did not speak as a trade, or as a mere machine, but he preached what he felt to be the truth, and what he could not help preaching. When you heard him preach, you could not help feeling that he was a man who would die if he could not preach.}}'' <ref>{{Citace elektronické monografie
| příjmení = Spurgeon
| jméno = Charles
| jazyk = angličtina
}}</ref>
* Často, když jsem četl o jeho životě, jsem si uvědomoval tu zvláštní živost, když jsem se k němu obrátil. On žil. Ostatní lidé se zdáli být naživu jen napůl, ale Whitefield byl plný života, ohně, síly. Můj osobní vzor, můžu-li něco takového mít, patřičně podřízený mému Pánu, je George Whitefield; ale v zcela nedostatečných krůčcích musím následovat v jeho slavné stopě. ('''Charles Spurgeon''')<br />''{{Cizojazyčně|en|''Often as I have read his life I am conscious of distinct quickening whenever I turn to it. He lived. Other men seemed to be only half-alive; but Whitefield was all life, fire, wing , force. My own model, if I may have such a thing in due subordination to my Lord, is George Whitefield; but with unequal footsteps must I follow in his glorious track.}}'' <ref>{{Citace monografie
| příjmení = Drummond
| jméno = Lewis A
| jazyk = angličtina
}}</ref>
* Přišel jsem k závěru, že nikdo neučinil více dobrého ve svém čase a generaci než [George Whitefield]. Byl pravým hrdinou, a to v tom nejvyšším a nejlepším smyslu. Jeho dílo obstojí v ohni a oslaví Boha, když díla mnohých jiných budou zapomenuta. A pro toto dílo, věřím, Anglie dluží jeho osobě dluh, který dosud nesplatila. ('''[[J. C. Ryle]]''')<br />''{{Cizojazyčně|en|''I come to the conclusion that no man has ever done more good in his day and generation than [George Whitefield]. He was a true hero, and that in its highest and best sense. He did a work that will stand the fire, and glorify God, when many other works are forgotten. And for that work I believe that England owes a debt to his character which England has never yet paid''.}} ''<ref>{{Citace monografie
| příjmení = Ryle
| jméno = John Charles
| jazyk = angličtina
}}</ref>
* Největší kazatel, jakého Anglie kdy zrodila. ('''Martyn Lloyd-Jones''')<br />''{{Cizojazyčně|en|''The greatest preacher that England has ever produced.}}'' <ref>{{Citace monografie
| příjmení = Taylor
| jméno = George Aitken
| jazyk = angličtina
}}</ref>
* (''V odpovědi na otázku jedné ženy, zdali coby arminián očekává, že v nebi uvidí Whitefielda, který byl kalvinista:'') '''Ne.''' (...) Ale nepochopte mě špatně, madam: George Whitefield byl tak zářivou hvězdou na obloze Boží slávy a bude stát tak blízko jeho trůnu, že někdo jako já, kdo je nejmenší z nejmenších, jej nezahlédne ani letmo. ('''[[John Wesley]]''')<br />''{{Cizojazyčně|en|'''''No.''' (…) Do not misunderstand me, madam; George Whitefield was so bright a star in the firmament of God's glory, and will stand so near the throne, that one like me, who am less than the least, will never catch a glimpse of him.}}'' <ref>{{Citace monografie
| příjmení = Schwenk
| jméno = James L