John Charles Ryle: Porovnání verzí

Odebráno 30 bajtů ,  před 2 lety
m
Robot: kosmetické úpravy
(oprava kódu; přiražení referencí)
m (Robot: kosmetické úpravy)
[[Soubor:JCRylePhoto.jpg|thumb|J. C. Ryle]]
 
'''John Charles Ryle''' (10. května 1816 – 10. června 1900) byl první anglikánský biskup Liverpoolu.
 
----
* Falšujeme Slovo Boží nanejvýš nebezpečným způsobem, když vrháme jakékoliv pochybnosti na plnou inspirovanost kterékoliv části Písma svatého. To není jen otrávení číše, ale celého zřídla. Není to jen otrávit vědro živé vody, o které vyznáváme, že ji předkládáme našim lidem, ale otrávit celou studnu. Chybíme-li jednou v tomto bodu, celá podstata našeho náboženství je v nebezpečí. Je to chyba v základu. Je to červ u kořene naší teologie. Dovolme jednou tomuto červu nahlodat kořen a nemůžeme se divit, začnou-li ratolesti, listí a ovoce krůček po krůčku hnít. <br />''{{Cizojazyčně|en|We corrupt the Word of God most dangerously, when we throw any doubt on the plenary inspiration of any part of Holy Scripture. This is not merely corrupting the cup, but the whole fountain. This is not merely corrupting the bucket of living water, which we profess to present to our people, but poisoning the whole well. Once wrong on this point, the whole substance of our religion is in danger. It is a flaw in the foundation. It is a worm at the root of our theology. Once allow this worm to gnaw the root, and we must not be surprised if the branches, the leaves, and the fruit, little by little decay.}}''<ref>Ibid., s. 66-67.</ref>
 
== O pravdě, jednotě a pokoji ==
* Nebude žádný všeobecný mír, dokud se neobjeví Kníže pokoje.<br />''{{Cizojazyčně|en|There will be no universal peace till the Prince of Peace appears.}}''<ref>{{Citace monografie
| příjmení = Ryle
* Od liberálnosti, který říká, že každý má pravdu — od lásky, která ti zakazuje říci, že se někdo mýlí — od pokoje, který je vykoupen na úkor pravdy, kéž tě sám dobrý Hospodin vysvobodí.<br />''{{Cizojazyčně|en|From the liberality which says every body is right — from the charity which forbids you to say any body is wrong—from the peace which is bought at the expense of truth, may the good Lord deliver you.}}''<ref>''Home Truths: Being Miscellaneous Addresses and Tracts,'' svazek 1. S. 176. </ref>
 
== O dobré a špatné teologii ==
[[Soubor:J_C_Ryle.jpg|thumb|upright=1.4|Čím více čtu, tím méně obdivuji moderní teologii. Čím více studuji díla nových škol učitelů teologie, tím víc se divím, že muži i ženy mohou být s takovými spisy spokojeni. V literatuře "otevřenějších a laskavějších systémů [teologie]" je taková vágnost, mlhavost, mělkost, neurčitost, povrchnost, bezcílnost, prázdnota, které v mé mysli značí jejich původ přímo na tvář. Jsou ze země, zemské. <br />''{{Cizojazyčně|en|The more I read, the less I admire modern theology. The more I study the productions of the new schools of theological teachers, the more I marvel that men and women can be satisfied with such writings. There is a vagueness, a mistiness, a shallowness, an indistinctness, a superficiality, an aimlessness, a hollowness about the literature of the 'broader and kinder systems', as they are called, which to my mind stamps their origin on their face. They are of the earth, earthy.}}''<ref name="Christian_observer">{{Citace monografie
| příjmení =
| jazyk = angličtina
}}</ref>]]
* Je vskutku žádoucí, aby byla zdravá biblická teologie (…) v církvi ceněna. Knihy, v nichž je s Písmem uctivě nakládáno jako s jediným pravidlem víry a praxe — knihy, v nichž Kristus a Duch svatý zastávají své právoplatné úřady — knihy, v nichž ospravedlnění, posvěcení, znovuzrození, víra, milost a svatost jsou jasně, zřetelně a přesně vymezeny a předloženy, ty knihy jedině skutečně prospějí. Máloco je potřeba obnovit než zálibu v takových knihách mezi čtenáři.<br />''{{Cizojazyčně|en|It is indeed to be desired that solid scriptural theology (…) should be valued in the church. Books in which Scripture is reverently regarded as the only rule of faith and practice — books in which Christ and the Holy Ghost have their rightful office — books in which justification, and sanctification, and regeneration, and faith, and grace, and holiness are clearly, distinctly, and accurately delineated and exhibited, these are the only books which do real good. Few things need reviving more than a taste for such books as these among readers.}}''<ref name="Christian_observer"></ref>
* Je to zanedbání Bible, co činí z mnohých kořist prvního falešného učitele, kterého slyší.<br />''{{Cizojazyčně|en|It is neglect of the Bible which makes so many a prey to the first false teacher whom they hear.}}''<ref>''Expository thoughts on the Gospels, for family and private use: St. Matthew.'' S. 68-69.</ref>
* Je velmi málo bludů a falešných učení, jejichž počátky se nedají vystopovat k mylným pohledům na zkaženost lidské přirozenosti. Mylný názor o nemoci s sebou vždy přinese mylný názor na lék. Mylný názor na zkaženost lidské přirozenosti s sebou vždy ponese mylný názor na ten velký protijed a lék na onu zkaženost.<br />''{{Cizojazyčně|en|There are very few errors and false doctrines of which the beginning may not be traced up to unsound views about the corruption of human nature. Wrong views of the disease will always bring with them wrong views of the remedy. Wrong views of the corruption of human nature will always carry with them wrong views of the grand antidote and cure of that corruption.}}''<ref>''Knots Untied: Being Plain Statements on Disputed Points in Religion from the Standpoint of an Evangelical Churchman''. S. 410.</ref>
}}</ref>
* Jak bychom měli nenávidět hřích! Místo toho, abychom jej milovali, koketovali s ním, omlouvali ho, hráli si s ním, bychom jej měli nenávidět smrtelnou nenávistí.<br />''{{Cizojazyčně|en|How much we ought to hate sin! Instead of loving it, cleaving to it, dallying with it, excusing it, playing with it, we ought to hate it with a deadly hatred.}}''<ref>''Expository thoughts on the Gospels, for family and private use: St. Luke,'' svazek 1. S. 209.</ref>
* Zkoumej svoje srdce. Vidíš v něm nějaký sklon nebo návyk, o kterém víš, že je zlý v očích Božích? Je-li tomu tak, neotálej naň zaútočit. Ustav si ihned, že jej odložíš. Nic nekalí zrak mysle tolik a neotupuje svědomí tak jistě, jako strpěný hřích. Může být jen malý, ale není o nic méně nebezpečný.<br />''{{Cizojazyčně|en|Examine your own hearts. Do you see there any habit or custom which you know is wrong in the sight of God? If you do, don't delay for a moment in attacking it. Resolve at once to lay it aside. Nothing darkens the eyes of the mind so much, and deadens the conscience so surely, as an allowed sin. It may be a little one, but it is not any less dangerous.}}''<ref name="Thoughts_for_young_man"></ref>
 
== O pekle ==
| jazyk = angličtina
}}</ref>
* Peklo samo je pravda poznaná příliš pozdě.<br />''{{Cizojazyčně|en|Hell itself is truth known too late.}}''<ref name="Thoughts_for_young_man"></ref>
* Nemluvil-li bych nikdy o pekle, musel bych si myslet, že jsem zadržel něco, co bylo užitečné, a pohlížet na sebe jako na spolupachatele ďáblova.<br />''{{Cizojazyčně|en|If I never spoke of hell, I should think I had kept back something that was profitable, and should look on myself as an accomplice of the devil.}}''<ref>''Home Truths: Being Miscellaneous Addresses and Tracts,'' Svazek 2. S. 182.</ref>
 
 
== O křesťanském životě ==
[[Soubor:John_Charles_Ryle_Vanity_Fair_26_March_1881.jpg|thumb|Nedělej nic, co bys nechtěl, aby Bůh viděl. Nepiš nic, co bys nechtěl, aby Bůh četl. Neříkej nic, co bys nechtěl, aby Bůh slyšel. Nechoď nikam, kde bys nechtěl, aby tě Bůh nalezl. Nečti žádnou knihu, u které bys nechtěl, aby ti Bůh řekl, „ukaž mi ji.“ Nikdy netrav svůj čas takovým způsobem, že bys nechtěl, aby se Bůh zeptal, „co to děláš?“ <br />''{{Cizojazyčně|en|Do nothing that you would not like God to see. Say nothing you would not like God to hear. Write nothing you would not like God to read. Go no place where you would not like God to find you. Read no book of which you would not like God to say, "Show it to Me." Never spend your time in such a way that you would not like to have God say, "What are you doing?”}}''<ref name="Thoughts_for_young_man"></ref>]]
* Ať pravé křesťany nikdy nepřekvapí, pokud jsou v tomto světě pomlouváni a zkresleně vylíčeni. Nemají očekávat, že na tom budou lépe než jejich Pán. <br />''{{Cizojazyčně|en|Let it never surprise true Christians if they are slandered and misrepresented in this world. They must not expect to fare better than their Lord.}}''<ref>''Expository thoughts on the Gospels, for family and private use: St. Mark.'' S. 329. </ref>
* Zítřek je ďáblův den, ale dnešek Boží. Satan se nestará, jak duchovní tvé záměry jsou, nebo jak svatá tvá předsevzetí, jen když sis uložil, že je provedeš zítra.<br />''{{Cizojazyčně|en|Tomorrow is the devil's day, but to-day is God's. Satan does not care how spiritual your intentions are, or how holy your resolutions, if only they are determined to be done tomorrow..}}''<ref name="Thoughts_for_young_man"></ref>
* Lidé mohou odmítat vidět pravdu našich argumentů, ale nemůžou uniknout důkazu zbožného života.<br />''{{Cizojazyčně|en|Men may refuse to see the truth of our arguments, but they cannot evade the evidence of a godly life.}}''<ref>{{Citace monografie
| příjmení = Ryle
}}</ref>
 
=== O ceně křesťanského života ===
* Být pravým křesťanem něco stojí. Na to nikdy nezapomínejme. Být pouhým nominálním křesťanem a chodit do církve je laciné a jednoduché. Ale slyšet Kristův hlas, následovat Krista, věřit v Krista a vyznat Krista vyžaduje mnoho sebezapření. Bude nás to stát naše hříchy, naši samospravedlnost, naše pohodlí a naši světskost. <br />''{{Cizojazyčně|en|It costs something to be a true Christian. Let that never be forgotten. To be a mere nominal Christian, and go to church, is cheap and easy work. But to hear Christ's voice, and follow Christ, and believe in Christ, and confess Christ, requires much self-denial. It will cost us our sins, our self-righteousness, our ease and our worldliness.}}''<ref>''Expository thoughts on the Gospels, for family and private use: St. Luke'' svazek 2. S. 168.</ref>
* Něco to stojí, být pravým křesťanem podle měřítek Bible. Jsou zde nepřátelé, které musíme překonat, bitvy, co musíme vybojovat, oběti, co musíme učinit, Egypt, který musíme opustit, poušť, kterou musíme přejít, kříž, který musíme nést, běh, který musíme běžet. Obrácení není posazení člověka do křesla a vzetí ho jednoduše do nebe. Je to začátek velikého zápasu, ve kterém to stojí mnoho, získat cenu.<br />''{{Cizojazyčně|en|It costs something to be a real Christian, according to the standard of the Bible. There are enemies to be overcome, battles to be fought, sacrifices to be made, an Egypt to be forsaken, a wilderness to be passed through, a cross to be carried, a race to be run. Conversion is not putting a person in an arm-chair and taking them easily to heaven. It is the beginning of a mighty conflict, in which it costs much to win the victory.}}''<ref>{{Citace monografie
| příjmení = Ryle
* Rodiče, chcete, aby vaše děti byly šťastné? Vynasnažte se tedy je cvičit, aby poslechly, když k nim mluvíte, — aby dělaly, co jim řekntete. (…) Děti se nemohou naučit příliš brzy, že žijeme ve světě, v němž nemáme vládnout, a že nejsme nikdy na pravém místě, dokud neumíme poslouchat. Učte je poslouchat, dokud jsou malé, nebo se budou bouřit proti Bohu po celý život a vyčerpají se marnou představou, že budou nezávislé na Jeho vládě.<br />''{{Cizojazyčně|en|Parents, do you wish to see your children happy? Take care, then, that you train them to obey when they are spoken to, — to do as they are bid. (...) Children cannot learn too soon, that this is a world in which we are not intended to rule, and that we are never in our right place, until we know how to obey. Teach them to obey while young, or else they will be fretting against God all their lives long, and wear themselves out with the vain idea of being independent of His control.}}''<ref>Ibid., s. 252-253.</ref>
 
== O jiných kazatelích ==
* [[John Owen|Owen]], a [[Richard Baxter|Baxter]], a [[John Flavel|Flavel]], a [[John Howe|Howe]] a [[Matthew Henry]] byli muži, na které byli nonkonformisté právem hrdí. Byli to muži, jejichž jména by dělala čest seznamu členů každé křesťanské církve.<br />''{{Cizojazyčně|en|Owen, and Baxter, and Flavel, and Howe, and Matthew Henry were men of whom Nonconformist were justly proud. They were men whose names would do honour to the rolls of any Christian Church.}}''<ref>{{Citace monografie
| příjmení = Cosby
}}</ref>
 
== Řekli o něm ==
* Charakteristiky metody a stylu biskupa Rylea jsou zjevné. Je především a vždy biblický a výkladový. Nikdy nezačíná s nějakou teorií, do které se snaží napasovat různé texty z Písma. Vždy začíná Slovem a vykládá ho. A je to ten nejlepší a nejdůkladnější možný výklad. Je vždy jasný a logický, a stále vede k jasné formulaci doktríny. Je silný, plodný a zcela prostý vší sentimentality. ('''Martyn Lloyd-Jones''')<br />''{{Cizojazyčně|en|The characteristics of Bishop Ryle's method and style are obvious. He is pre-eminently and always scriptural and expository. He never starts with a theory into which he tries to fit various scriptures. He always starts with the Word and expounds it. It is exposition at its very best and highest. It is always clear and logical and invariably leads to a clear enunciation of doctrine. It is strong and virile and entirely free from the sentimentality.}}''<ref>{{Citace monografie
| příjmení = Terry
21 973

editací