John Charles Ryle: Porovnání verzí

Přidáno 31 bajtů ,  před 1 rokem
formát (částečně)
m (Robot: kosmetické úpravy)
(formát (částečně))
'''John Charles Ryle''' (10. května 1816 – 10. června 1900) byl první anglikánský biskup Liverpoolu.
 
== Výroky ==
----
 
=== O Bohu a Kristu ===
* Dal-li ti Bůh svého Syna, pak se varuj pochybovat o Jeho dobrotě a lásce, i když nám v našem každodenním životě přináší prozřetelnost nějaké soužení.<br />''{{Cizojazyčně|en|If God has given you His Son, beware of doubting His kindness and love in any painful providence of our daily life.}}''<ref>{{Citace monografie
| příjmení = Ryle
}}</ref>
 
=== O Bibli ===
* Věřím, že potřeba naší doby není více „otevřeného“ zacházení s Biblí, ale více „uctivého“ zacházení, více pokory, více trpělivého zkoumání a více modlitby. <br />''{{Cizojazyčně|en|I believe that the want of our age is not more "free" handling of the Bible, but more "reverent" handling, more humility, more patient study, and more prayer.}}''<ref>{{Citace monografie
| příjmení = Ryle
* Falšujeme Slovo Boží nanejvýš nebezpečným způsobem, když vrháme jakékoliv pochybnosti na plnou inspirovanost kterékoliv části Písma svatého. To není jen otrávení číše, ale celého zřídla. Není to jen otrávit vědro živé vody, o které vyznáváme, že ji předkládáme našim lidem, ale otrávit celou studnu. Chybíme-li jednou v tomto bodu, celá podstata našeho náboženství je v nebezpečí. Je to chyba v základu. Je to červ u kořene naší teologie. Dovolme jednou tomuto červu nahlodat kořen a nemůžeme se divit, začnou-li ratolesti, listí a ovoce krůček po krůčku hnít. <br />''{{Cizojazyčně|en|We corrupt the Word of God most dangerously, when we throw any doubt on the plenary inspiration of any part of Holy Scripture. This is not merely corrupting the cup, but the whole fountain. This is not merely corrupting the bucket of living water, which we profess to present to our people, but poisoning the whole well. Once wrong on this point, the whole substance of our religion is in danger. It is a flaw in the foundation. It is a worm at the root of our theology. Once allow this worm to gnaw the root, and we must not be surprised if the branches, the leaves, and the fruit, little by little decay.}}''<ref>Ibid., s. 66-67.</ref>
 
=== O pravdě, jednotě a pokoji ===
* Nebude žádný všeobecný mír, dokud se neobjeví Kníže pokoje.<br />''{{Cizojazyčně|en|There will be no universal peace till the Prince of Peace appears.}}''<ref>{{Citace monografie
| příjmení = Ryle
* Od liberálnosti, který říká, že každý má pravdu — od lásky, která ti zakazuje říci, že se někdo mýlí — od pokoje, který je vykoupen na úkor pravdy, kéž tě sám dobrý Hospodin vysvobodí.<br />''{{Cizojazyčně|en|From the liberality which says every body is right — from the charity which forbids you to say any body is wrong—from the peace which is bought at the expense of truth, may the good Lord deliver you.}}''<ref>''Home Truths: Being Miscellaneous Addresses and Tracts,'' svazek 1. S. 176. </ref>
 
=== O dobré a špatné teologii ===
[[Soubor:J_C_Ryle.jpg|thumb|upright=1.4|Čím více čtu, tím méně obdivuji moderní teologii. Čím více studuji díla nových škol učitelů teologie, tím víc se divím, že muži i ženy mohou být s takovými spisy spokojeni. V literatuře "otevřenějších a laskavějších systémů [teologie]" je taková vágnost, mlhavost, mělkost, neurčitost, povrchnost, bezcílnost, prázdnota, které v mé mysli značí jejich původ přímo na tvář. Jsou ze země, zemské. <br />''{{Cizojazyčně|en|The more I read, the less I admire modern theology. The more I study the productions of the new schools of theological teachers, the more I marvel that men and women can be satisfied with such writings. There is a vagueness, a mistiness, a shallowness, an indistinctness, a superficiality, an aimlessness, a hollowness about the literature of the 'broader and kinder systems', as they are called, which to my mind stamps their origin on their face. They are of the earth, earthy.}}''<ref name="Christian_observer">{{Citace monografie
| příjmení =
* Věřím, že náš Pán předložil toto vážné varování k trvalému užitku církve, kterou přišel na zem založit. Mluvil s prorockým poznáním. (…) Věděl, že mezi vyznávajícími křesťany vždy budou lidé s duchem farizejů a lidé s duchem saduceů. Věděl, že jejich posloupnost nikdy neselže a jejich pokolení nikdy nevymře, a že ač jména farizej a saduceus pominou, jejich principy budou existovat pořád. Věděl, že po celou dobu, co bude církev existovat, vždy zde budou ti, kteří budou přidávat ke Slovu a kteří od něj budou ubírat, ti, kteří jej budou zlehčovat tím, že k němu něco přidají, a ti, kteří jej budou chtít nechat vykrvácet tím, že odeberou něco z jeho zásadních pravd. A z toho důvodu předložil toto vážné varování: „Hleďte a varujte se kvasu farizejského a saducejského.“<br />''{{Cizojazyčně|en|I believe that our Lord delivered this solemn warning for the perpetual benefit of that Church which He came to earth to establish. He spoke with a prophetic knowledge. (...) He knew that there always would be Pharisees in spirit, and Sadducees in spirit, among professing Christians. He knew that their succession would never fail, and their generation never become extinct, and that though the names of Pharisees and Sadducees were no more, yet their principles would always exist. He knew that during the time that the Church existed, until His return, there would always be some that would add to the Word, and some that would subtract from it, some that would tone it down, by adding to it other things, and some that would bleed it to death, by subtracting from its principal truths. And this is the reason why we find Him delivering this solemn warning: "Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees.“}}''<ref>Ibid., s. 399.</ref>
 
=== O hříchu ===
* Dokud nebudeš v rozepři s hříchem, nebudeš nikdy skutečně šťastný.<br />''{{Cizojazyčně|en|So long as you do not quarrel with sin, you will never be a truly happy man.}}''<ref>''Home Truths: Being Miscellaneous Addresses and Tracts,'' Svazek 7. S. 60.</ref>
* Jste-li vy a hřích přáteli, nejste vy a Bůh dosud smířeni.<br />''{{Cizojazyčně|en|If you and sin are friends, you and God are not yet reconciled.}}''<ref>''Home Truths: Being Miscellaneous Addresses and Tracts,'' svazek 1. S. 109. </ref>
* Zkoumej svoje srdce. Vidíš v něm nějaký sklon nebo návyk, o kterém víš, že je zlý v očích Božích? Je-li tomu tak, neotálej naň zaútočit. Ustav si ihned, že jej odložíš. Nic nekalí zrak mysle tolik a neotupuje svědomí tak jistě, jako strpěný hřích. Může být jen malý, ale není o nic méně nebezpečný.<br />''{{Cizojazyčně|en|Examine your own hearts. Do you see there any habit or custom which you know is wrong in the sight of God? If you do, don't delay for a moment in attacking it. Resolve at once to lay it aside. Nothing darkens the eyes of the mind so much, and deadens the conscience so surely, as an allowed sin. It may be a little one, but it is not any less dangerous.}}''<ref name="Thoughts_for_young_man"/>
 
=== O pekle ===
* Nenarodí-li se kdo znovu, bude si jednoho dne přát, aby se nenarodil vůbec.<br />''{{Cizojazyčně|en|Except a man be born again, he will wish one day he had never been born at all.}}''<ref>''Expository thoughts on the Gospels, for family and private use: St. Matthew.'' S. 354.</ref>
* S Boží pomocí učiň něco, abys o trochu víc naplnil nebe a vyprázdnil peklo.<br />''{{Cizojazyčně|en|Do something, by God’s help, to make heaven more full and hell more empty.}}''<ref>{{Citace monografie
* Nemluvil-li bych nikdy o pekle, musel bych si myslet, že jsem zadržel něco, co bylo užitečné, a pohlížet na sebe jako na spolupachatele ďáblova.<br />''{{Cizojazyčně|en|If I never spoke of hell, I should think I had kept back something that was profitable, and should look on myself as an accomplice of the devil.}}''<ref>''Home Truths: Being Miscellaneous Addresses and Tracts,'' Svazek 2. S. 182.</ref>
 
=== O pokání a spasení ===
* Říci, že litujeme našich hříchů, je pouhé pokrytectví, pokud neukážeme, že jich skutečně litujeme, tím, že se jich vzdáme. V činění spočívá samý život pokání.<br />''{{Cizojazyčně|en|To say that we are sorry for our sins is mere hypocrisy, unless we show that we are really sorry for them, by giving them up. Doing is the very life of repentance.}}''<ref>''Expository thoughts on the Gospels, for family and private use: St. Luke,'' svazek 1. S. 91.</ref>
* Pravé pokání není žádnou lehkou záležitostí. Je to důkladná změna smýšlení o hříchu, změna, která sama v sobě ukazuje zbožný zármutek a ponížení — v upřímném vyznání před trůnem milosti — v úplném odstoupení od hříšných zvyků, a zůstávající nenávistí vůči hříchu. Takové pokání je nerozlučný společník spásné víry v Krista.<br />''{{Cizojazyčně|en|True repentance is no light matter. It is a thorough change of heart about sin, a change showing itself in godly sorrow and humiliation — in heartfelt confession before the throne of grace, — in a complete breaking off from sinful habits, and an abiding hatred of all sin. Such repentance is the inseparable companion of saving faith in Christ.}}''<ref>''Expository thoughts on the Gospels, for family and private use: St. Matthew.'' S. 29.</ref>
}}</ref>
 
=== O křesťanském životě ===
[[Soubor:John_Charles_Ryle_Vanity_Fair_26_March_1881.jpg|thumb|Nedělej nic, co bys nechtěl, aby Bůh viděl. Nepiš nic, co bys nechtěl, aby Bůh četl. Neříkej nic, co bys nechtěl, aby Bůh slyšel. Nechoď nikam, kde bys nechtěl, aby tě Bůh nalezl. Nečti žádnou knihu, u které bys nechtěl, aby ti Bůh řekl, „ukaž mi ji.“ Nikdy netrav svůj čas takovým způsobem, že bys nechtěl, aby se Bůh zeptal, „co to děláš?“ <br />''{{Cizojazyčně|en|Do nothing that you would not like God to see. Say nothing you would not like God to hear. Write nothing you would not like God to read. Go no place where you would not like God to find you. Read no book of which you would not like God to say, "Show it to Me." Never spend your time in such a way that you would not like to have God say, "What are you doing?”}}''<ref name="Thoughts_for_young_man"/>]]
* Ať pravé křesťany nikdy nepřekvapí, pokud jsou v tomto světě pomlouváni a zkresleně vylíčeni. Nemají očekávat, že na tom budou lépe než jejich Pán. <br />''{{Cizojazyčně|en|Let it never surprise true Christians if they are slandered and misrepresented in this world. They must not expect to fare better than their Lord.}}''<ref>''Expository thoughts on the Gospels, for family and private use: St. Mark.'' S. 329. </ref>
* Jsme-li praví křesťané, nemáme očekávat, že na naší cestě do nebe půjde vše snadno. Nemáme to pokládat za něco divného, musíme-li podstoupit nemoce, škody, ztráty a zklamání, stejně jako ostatní. Omilostnění zdarma a plné odpuštění, milost cestou a sláva na konci — to vše Spasitel zaslíbil dát. Ale nikdy neslíbil, že nebudeme mít soužení. Miluje nás příliš mnoho, aby nám zaslíbil něco takového. Skrze soužení nás učí mnoha vzácným lekcím, které bychom se jinak nikdy nenaučili. Soužením nám ukazuje naši prázdnotu a slabost, přitahuje ke trůnu milosti, pročišťuje naše city, odstavuje nás od tohoto světa a působí v nás touhu po nebi. To ráno při vzkříšení řekneme, „k dobrémuť jest mi to, že jsem pobyl v trápení.“ Měli bychom Bohu děkovat za každou bouři. <br />''{{Cizojazyčně|en|If we are true Christians, we must not expect everything smooth in our journey to heaven. We must count it no strange thing, if we have to endure sicknesses, losses, bereavements, and disappointments, just like other people. Free pardon and full forgiveness, grace by the way and glory to the end – all this our Savior has promised to give. But He has never promised that we shall have no afflictions. He loves us too well to promise that. By affliction he teaches us many precious lessons, which without it we should never learn. By affliction he shows us our emptiness and weakness, draws us to the throne of grace, purifies our affections, weans us from this world, makes us long for heaven. In the resurrection morning we shall say, ‘it is good for me that I was afflicted.’ We shall thank God for every storm.”}}''<ref>''Expository thoughts on the Gospels, for family and private use: St. Mark.'' S. 83. </ref>
 
=== O modlitbě ===
* Být bez modlitby znamená být bez Boha, bez Krista, bez milosti, bez naděje a bez nebe.<br />''{{Cizojazyčně|en|To be prayerless is to be without God, without Christ, without grace, without hope, and without heaven.}}''<ref>''A Call to Prayer.'' S. 6. </ref>
* Stejně jako první známka života v dítěti, když se narodí na tento svět, je dýchání, tak první projev mužů a žen, když se znovuzrodí, je modlení.<br />''{{Cizojazyčně|en|Just as the first sign of life in an infant when born into the world is the act of breathing, so the first act of men and women when they are born again is praying.}}''<ref>''Ibid.,''s. 7.</ref>
* Modlení a hřešení spolu nikdy nežijí v jednom srdci. Modlitba pohltí hřích nebo hřích zadusí modlitbu. <br />''{{Cizojazyčně|en|Praying and sinning will never live together in the same heart. Prayer will consume sin, or sin will choke prayer.}}''<ref>''Ibid.,''s. 16.</ref>
 
=== O rodině a dětech ===
* Štastní jsou ti, kteří ve věcech manželství dbají třech pravidel. První je vstoupit do manželství jen v Pánu a po modlitbě o Boží schválení a požehnání. Druhé je neočekávat od svých partnerů příliš mnoho a pamatovat, že manželství je koneckonců spojení dvou hříšníků a ne dvou andělů. A třetí je usilovat na prvním místě a především o posvěcení toho druhého. Čím svatější manželé jsou, tím šťastnější.<br />''{{Cizojazyčně|en|Happy are they, who in the matter of marriage observe three rules. The first is to marry only in the Lord, and after prayer for God’s approval and blessing. The second is not to expect too much from their partners, and to remember that marriage is, after all, the union of two sinners, and not of two angels. The third rule is to strive first and foremost for one another’s sanctification. The more holy married people are, the happier they are.}}''<ref>''Expository thoughts on the Gospels, for family and private use: St. Mark.'' S. 200. </ref>
* Pokyny, rady a příkazy prospějí jen málo, nejsou-li podpořeny vzorem vašeho života. Vaše děti vám nikdy nebudou věřit, že doopravdy a skutečně chcete, aby vás poslouchaly, dokud budou vaše skutky protiřečit vašim radám. (…) Nemyslete si, že vaše děti budou dělat to, co nevidí u vás. Vy jste jejich modelem, a ony budou napodobovat, co jste vy. (…) Zřídkakdy se naučí návykům, o kterých vidí, že jimi opovrhujete, nebo budou chodit cestami, ve kterých nechodíte sami. <br />''{{Cizojazyčně|en|Instruction, and advice, and commands will profit little, unless they are backed up by the pattern of your own life. Your children will never believe you are in earnest, and really wish them to obey you, so long as your actions contradict your counsel. (...) Think not your children will practise what they do not see you do. You are their model picture, and they will copy what you are. (…) They will seldom learn habits which they see you despise, or walk in paths in which you do not walk yourself.}}''<ref>{{Citace monografie
* Rodiče, chcete, aby vaše děti byly šťastné? Vynasnažte se tedy je cvičit, aby poslechly, když k nim mluvíte, — aby dělaly, co jim řekntete. (…) Děti se nemohou naučit příliš brzy, že žijeme ve světě, v němž nemáme vládnout, a že nejsme nikdy na pravém místě, dokud neumíme poslouchat. Učte je poslouchat, dokud jsou malé, nebo se budou bouřit proti Bohu po celý život a vyčerpají se marnou představou, že budou nezávislé na Jeho vládě.<br />''{{Cizojazyčně|en|Parents, do you wish to see your children happy? Take care, then, that you train them to obey when they are spoken to, — to do as they are bid. (...) Children cannot learn too soon, that this is a world in which we are not intended to rule, and that we are never in our right place, until we know how to obey. Teach them to obey while young, or else they will be fretting against God all their lives long, and wear themselves out with the vain idea of being independent of His control.}}''<ref>Ibid., s. 252-253.</ref>
 
=== O jiných kazatelích ===
* [[John Owen|Owen]], a [[Richard Baxter|Baxter]], a [[John Flavel|Flavel]], a [[John Howe|Howe]] a [[Matthew Henry]] byli muži, na které byli nonkonformisté právem hrdí. Byli to muži, jejichž jména by dělala čest seznamu členů každé křesťanské církve.<br />''{{Cizojazyčně|en|Owen, and Baxter, and Flavel, and Howe, and Matthew Henry were men of whom Nonconformist were justly proud. They were men whose names would do honour to the rolls of any Christian Church.}}''<ref>{{Citace monografie
| příjmení = Cosby
}}</ref>
 
== ŘekliVe o němvýrocích ==
* Charakteristiky metody a stylu biskupa Rylea jsou zjevné. Je především a vždy biblický a výkladový. Nikdy nezačíná s nějakou teorií, do které se snaží napasovat různé texty z Písma. Vždy začíná Slovem a vykládá ho. A je to ten nejlepší a nejdůkladnější možný výklad. Je vždy jasný a logický, a stále vede k jasné formulaci doktríny. Je silný, plodný a zcela prostý vší sentimentality. ('''Martyn Lloyd-Jones''')<br />''{{Cizojazyčně|en|The characteristics of Bishop Ryle's method and style are obvious. He is pre-eminently and always scriptural and expository. He never starts with a theory into which he tries to fit various scriptures. He always starts with the Word and expounds it. It is exposition at its very best and highest. It is always clear and logical and invariably leads to a clear enunciation of doctrine. It is strong and virile and entirely free from the sentimentality.}}''<ref>{{Citace monografie
| příjmení = Terry