Latinská úsloví: Porovnání verzí

Odebráno 213 bajtů ,  před 2 lety
- zbytečné dělení
(Už to tam jednou je.)
(- zbytečné dělení)
Na této stránce jsou shromážděna různá '''úsloví''' tedy víceslovná spojení, která se občas používají i v jiných jazycích a mají svůj jasný význam. Přísloví či výroky naleznete na samostatné stránce [[Latinské výroky]].
 
* '''A fonte puro pura defluit aqua.''' – Z⁠Z čistého pramene plyne čistá voda.
{{SHORTTOC}}
 
== A ==
* '''A fonte puro pura defluit aqua.''' – Z⁠ čistého pramene plyne čistá voda.
* '''Ab alio''' - Z jiného ''(ve filosofii - označení pro to, co nevzniklo samo od sebe)''
* '''Ab Iove principium''' - Od Jova počátek
* '''Ave Caesar, morituri te salutant''' - Buď zdráv císaří, ti kdož jdou na smrt, tě zdraví (''pozdrav gladiátorů císaři, když šli k souboji'')
* '''Ave Maria''' Zdrávas, Maria; Buď pozdravena, Maria (''[[Bible]], Lk 1,28 - pozdrav anděla Gabriela Panně Marii, zvěstuje jí, že porodí syna. Také začátek modlitby a název mnoha hudebních skladeb'')
 
== B ==
 
* '''Balbus balbum amat, quoniam verba sua capessit''' - Koktavý má rád koktavého, protože rozumí jeho slovům ''srv. Vrána k vráně si sedá, rovný rovného si hledá''
* '''Beata simplicitas''' - Blažená prostota ''srv. Svatá prostota''
* '''Bonum certamen certavi, cursum consummavi, fidem servavi''' - Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru jsem zachoval (''[[Bible]], 2 Tm 4,7; rozloučení sv. Pavla'')
* '''Brevis esse laboro, obscuros fio''' - Snažím se být stručný a stávám se nesrozumitelným (''[[Quintus Horatius Flaccus|Horatius]], Listy'')
 
== C ==
 
* '''Cacatio matutina est tamquam medicina''' - Ranní stolice je jako lék (''Středověké přísloví'')
* '''Calumniare audacter, semper aliquid heret.''' - Statečně pomlouvej, vždy něco ulpí.
* '''Curriculum vītae ('''CV''')''' - Životopis (běh života).
* '''Cedo nulli''' - neustoupím nikomu
 
== D ==
 
* '''Da Deus fortunae!''' - Dej Bůh štěstí! (pivovarský pozdrav)
* '''Dē factō''' - Ve skutečnosti.
* '''Dūra lēx, sed lēx''' - Tvrdý zákon, ale (přesto) zákon. (''Digesta'')
* '''Decipit frons prima multos''' - První dojem často klam
 
== E ==
 
* '''Ecce Homo.''' - Hle, člověk! ''([[Bible]], J 19,5 - Pilátova slova rozběsněnému davu, požadujícímu smrt Ježíše)''
* '''Edidit.''' (nebo jen '''Ed.''') - Vydal. ''(tj. knihu)''
* '''Ex ungue leonem.''' - Podle spáru poznáš lva.
* '''Ex voto''' - Podle slibu ''(Označení darů v antických, i v křesťanských chrámech)''
 
== F ==
 
* '''Faber est suae quisque fortunae''' - Každý je svého štěstí strůjcem. ''([[Sallustius]], [[Gaius Iulius Caesar|Caesar]])''
* '''Fabula docet''' - Z bajky plyne poučení
* '''Fumum vendere''' - Prodávat dým ''(Apuleius, Apologie aneb Vlastní obhajoba proti nařčení z čarodějnictví - smysl: plané sliby)''
* '''Furor poeticus''' - Básnické vytržení
 
== G ==
 
* '''Galia est omnis divisa in partes tres''' - Celá Gallie je rozdělena na tři části ''([[Gaius Iulius Caesar|G. Iulius Caesar]], začátek Commentarii de bello Gallico - Zápisky o válce gallské)''
* '''Gaudete!''' - Radujte se!
* '''Grātīs''' - Zdarma ''(doslova jen za díky)''
* '''Gutta cavat lapidem nōn vī sed saepe cadendō// sic homo fit doctus non vi sed saepe studendo.''' - ''Kapka, padá li stále ne silou, prohloubí kámen, člověk jen stálou pílí ne silou, moudrým se stane.''
 
== H ==
 
* '''Habemus papam''' - Máme papeže ''(starodávná formule, která ohlašuje zvolení nového papeže)''
* '''Haec habui, quae dixi''' - Co jsem chtěl říci, jsem řekl.
* '''Horribile visu.''' - Je hrůzné to vidět.
* '''Homo nascitur ad laborem et avis ad volatum''' - Člověk je stvořen k práci, pták k létání.
 
== I ==
* '''I.N.R.I. = Iesus Nazarenus Rex Iudeorum''' - Ježíš Nazaretský, král židů.
* '''Ibis, redibis, non morieris in bello.''' [http://en.wikipedia.org/wiki/Ibis_redibis_nunquam_per_bella_peribis] - Půjdeš, vrátíš se, nezemřeš ve válce. ''Výklad:'' Smysl se mění v opak přemístěním čárky za slovo non. (Výrok orákula v Delphách.).
* '''In vino veritas, in aqua sanitas''' - Ve víně je pravda, ve vodě zdraví.
* '''I tego arcana Dei''' - Střežím tajemství boží.
 
== L ==
 
* '''Legum servi sumus, ut liberi esse possimus''' - Jsme otroci zákonů, abychom mohli být svobodní
* '''Lector unius libri''' - Čtenář jediné knihy
* '''Lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit, non novit.''' - Pokud člověk neví, komu se podobá druhý člověk (tj. dokud ho nepozná či nerozpozná), tak je pro něj vlkem a ne člověkem. ''([[w:Titus Maccius Plautus|Plautus]], Komedie oslovská; viz též zkomolená zkrácenina [[Latinská úsloví#H|Homo homini lupus]])''
* '''Lupus ovium custos''' - Vlk hlídá ovce. ''Česky'': Kozel zahradníkem.
 
== M ==
 
* '''Magna venit nulli sine magno fama labore''' - Nedojde veliké slávy, kdo velkou námahu nezná.
* '''Malleus maleficarum''' - Kladivo na čarodějnice.
* '''Mutatis mutandis''' - když se změní to, co je třeba změnit, po provedení patřičných změn…
* '''Maxima lux '''- největší světlo
 
== N ==
 
* '''Nec Hercules contra plures''' - Ani Herkules nezmůže nic tam, kde proti němu stojí více (protivníků). ''Česky dle Sapkowského:'' Každý šermíř na hovno, když nepřátel nerovno.
* '''Nec locus tibi ullus dulcior esse debet patria''' - Žádné místo ti nesmí být milejší než vlast. - Cicero (Ep.fam.IV,9,3)
* '''Nullus est liber tam malus, ut non aliqua parte prosit''' - Není tak špatné knihy, aby alespoň v něčem nebyla prospěšná.
* '''Nunc est bibendum''' – Nyní je třeba pít.
 
== O ==
 
* '''Odi et amo.''' – Nenávidím a miluji. (Catullus)
* '''Omne initium difficile est.''' – Každý začátek je těžký.
* '''Omnia vincit amor et nos cedamus amori.''' – Všechno přemáha láska, i my lásce podléháme.
* '''Nula dies sine linea.'''-Ani den bez čárky
 
== P ==
 
* '''Pacta sunt servanda''' - Dohody se musejí zachovávat.
* '''Panem et circenses''' - Chléb a hry. Výklad: Dát lidem jídlo a zábavu a tak je získat pro své cíle.
* '''Pro domo sua''' - Pro svůj dům. ''Výklad'': Ve svůj prospěch.
* '''Pulsate et aperietur vobis''' - Tlučte a bude vám otevřeno
 
== Q ==
 
* '''Quis custodiet ipsos custodes?''' - Kdo bude hlídat samotné hlídače? (Kdo hlídá hlídače?)
* '''Quidquid discis tibi discis''' - Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe.
* '''Quot capita, tot sententiae''' - Kolik hlav, tolik myšlenek. (Víc hlav víc ví)
* '''Qui dormit, non peccat''' - Kdo spí, nezlobí (nehřeší).
 
== R ==
 
* '''Rara avis''' - Vzácný pták. ''Česky:'' Bílá vrána.
* '''Repetita iuvat''' - [[Opakování]] prospívá.
* '''Rex mortuus, vivat rex!''' - [[Král]] zemřel, ať žije král!
* '''Roma locuta, causa finita''' - [[Řím]] promluvil, případ je uzavřen.
 
== S ==
 
* '''Sancta simplicitas!''' - Svatá prostoto!
* '''Sapienti pauca''' - Moudrému (stačí) málo. ''Česky:'' Chytrému napověz, hloupému dolož
* '''Sudetia non cantat''' - Na sudetských horách se nezpívá. (pořekadlo z Hané) ''Smysl:'' vyjádření známého faktu, že i když je život všude o dvou kůrkách, v horských oblastech Nízkého Jeseníku byl životní místních horalů značně složitější.
* '''Superflua non nocent''' - Nadbytečné neškodí.
 
== T ==
 
* '''Tempora mutantur, et nos mutamur in illis''' - Časy se mění a my s měníme v nich.
* '''Tempus fugit''' - Čas běží.
* '''Tres faciunt collegium''' - Tři tvoří společenství. Pozn.: Právnická „definice“.
* '''Tu ne cede malis''' - Neustupuj před zlem.
 
== U ==
 
* '''Ubi sementem feceris, ita mettes''' - Jak zaseješ, tak sklidíš.
* '''Una lectione doctior''' - O jednu lekci vzdělanější (Učitel, který je před žáky jen o jednu lekci vpřed)
* '''Ut ameris, ama''' - Abys byl milován, miluj
* '''Ut tensio, sic vis''' - Jaká síla, takové napětí
 
== V ==
* '''Vade retro''' - Ustup!.
* '''Vae victis!''' - Běda poraženým!