John Newton

kapitán otrokářské lodi a později anglický kněz

John Henry Newton (24. července 1725 – 21. prosince 1807) byl anglický námořník a otrokář, který se po duchovním obrácení stal anglikánským kazatelem. Je autorem textů mnoha duchovních písní, mimo jiné známé Amazing Grace („Tvá vzácná milost“).

John Newton

Výroky

editovat

O svém duchovním stavu

editovat
 • Nejsem, jaký bych měl být — ach, jak nedokonalý a nedostatečný! Nejsem, jaký bych chtěl být — ošklivím si, co je [ve mně] zlé, a lnul bych k dobrému! Nejsem to, co doufám být — brzy, brzičko odložím smrtelnost, a se smrtelností všechen hřích a nedokonalost. Nicméně, ač nejsem, co bych měl být, ani co bych chtěl být, ani co doufám být, mohu v pravdě říci, že nejsem, co jsem býval; otrok hříchu a Satana, a mohu se srdečně připojit k apoštolu a potvrdit: „Milostí Boží jsem to, což jsem.“
  I am not what I ought to be — ah, how imperfect and deficient! I am not what I wish to be — I abhor what is evil, and I would cleave to what is good! I am not what I hope to be — soon, soon shall I put off mortality, and with mortality all sin and imperfection. Yet, though I am not what I ought to be, nor what I wish to be, nor what I hope to be, I can truly say, I am not what I once was; a slave to sin and Satan; and I can heartily join with the apostle, and acknowledge, „By the grace of God I am what I am.“[1]
 • A jistě, měl-li by [Bůh] striktně zaznamenávat vše špatné — já sám bych se třásl. Ach, měl-li by to přede mne předložit — nemohl bych Mu odpovědět jediného slova. Běda, drahý příteli, nevíš, jaký bídný, neužitečný, nevěrný tvor jsem. Věděl-li bys, jaké zlo vnímám vnitř, a jaká osidla a těžkosti mě obkličují vně — vskutku bys mě litoval. Tolik je mi odpuštěno — a tak málo lásky mám k Ježíši. Tolik milosrdenství mi dáno — a tak málo se odplácím. Taková veliká privilegia mám — a můj život je tak smutně pod nimi.
  And surely, if He were strict to mark all that is amiss — I myself would tremble! Oh, were He to plead against me—I could not answer Him one word! Alas! my dear friend, you know not what a poor, unprofitable, unfaithful creature I am! If you knew the evils which I feel within, and the snares and difficulties which beset me from without—you would pity me indeed! So much forgiven — yet so little love to Jesus. So many mercies — yet so few returns. Such great privileges — yet a life so sadly below them.[2]
 • Když jsem byl mlád, byl jsem si jist mnoha věcmi; nyní jsou jen dvě věci, jimiž jsem si jist: jedna, že jsem bídný hříšník, a druhá, že Kristus je zcela postačující Spasitel.
  When I was young, I was sure of many things; now there are only two things of which I am sure: one is that I am a miserable sinner; and the other, that Christ is an all-sufficient Savior.[3]
 • Tvá vzácná milost, šťastný den!
  Je spasen lidský vrak!
  Já ztracený byl nalezen,
  slepému vrácen zrak.
  Amazing grace! How sweet the sound
  That saved a wretch like me!
  I once was lost, but now am found,
  Was blind, but now I see.
  [4]

O Bohu a Kristu

editovat
 
Čtu noviny, abych viděl, jak Bůh řídí tento svět.
I read the newspapers to see how God governs the world.[5]
 • Sloužíme milostivému Pánu, který dovede obrátit i naše chyby ke své slávě a nám ku prospěchu.
  We serve a gracious Master who knows how to overrule even our mistakes to His glory and our own advantage.[6]
 • Ke Králi králů když přicházíš dnes,
  veliké žádosti s sebou si nes,
  neb On má takovou milost a moc,
  že nikdo nemůže žádati moc.
  Thou art coming to a King,
  large petitions with thee bring,
  for His grace and pow'r are such
  none can ever ask too much.
  [7]
 • V Božích dílech je vtisknuta známka moudrosti a moci, které je zřetelně odlišují od chabých lidských představ. Ne jen záře slunce, ale i mihotavé světélko světlušky hlásají Jeho slávu.
  There is a signature of wisdom and power impressed on the works of God, which evidently distinguishes them from the feeble imitations of men. Not only the splendor of the sun, but the glimmering light of the glowworm, proclaims His glory.[8]

O zlu a hříchu

editovat
 • Ti, kdo se smutně zabývají trávením duší, obecně užívají nějakou důležitou a prospěšnou pravdu jako prostředek, kterým roznáší svůj zhoubný jed do myslí neopatrných.
  Those who are unhappily employed in poisoning souls, generally make use of some important and salutary truth, as a vehicle by which they convey their malignant drug into the minds of the unwary.[9]
 • Mnozí si lámou hlavu nad původem zla. Mě stačí vědět, že zlo je, a že je i cesta, jak mu uniknout, a tím začínám a končím.
  Many have puzzled themselves about the origin of evil. I am content to observe that there is evil, and that there is a way to escape from it, and with this I begin and end.[10]
 • Hledíme-li na bezbožné, nemáme je nenávidět — ale litovat je, tuchlit nad nimi, a modlit se za ně. Aniž máme právo se nad ně honosit, neboť od přirozenosti a v sobě samých nejsme o nic lepší než oni.
  When we look at the ungodly, we are not to hate them — but to pity them, mourn over them, and pray for them. Nor have we any right to boast over them; for, by nature, and of ourselves, we are no better than they.[11]
 • To, že jsme zcela zkažení, je pravda, které se nikdo skutečně nenaučil jen tak, že mu to někdo řekl.
  That we are so totally depraved, is a truth which no one ever truly learned by being only told it.[12]

O křesťanském životě a nebi

editovat
 • Toto je víra: zavržení všeho, co jsme nakloněni nazývat svým, a bezvýhradné spoléhání se na krev, spravedlnost a orodování Ježíše.
  This is faith: a renouncing of everything we are apt to call our own and relying wholly upon the blood, righteousness and intercession of Jesus.[13]
 • Pán nás občas postihuje zármutkem, ale je to vždy tisíckrát méně, než si zasloužíme, a o mnoho méně než trpí mnozí z našich bližních okolo nás.
  The Lord afflicts us at times; but it is always a thousand times less than we deserve, and much less than many of our fellow-creatures are suffering around us.[14]
 • Tehdy jsme připraveni na nebe, když je tam před námi naše srdce.
  Then are we ready for heaven when our heart is there before us.[15]
 • Dosáhnu-li kdy nebe, očekávám tam nalézt tři divy; prvý, potkat některé, o kterých jsem si nemyslel, že je zde uvidím, druhý, nepotkat některé, o kterých jsem čekal, že je zde uvidím, a třetí a největší div ze všech, nalézt tam sám sebe.
  If I ever reach heaven I expect to find three wonders there; first, to meet some I had not thought to see there; second, to miss some I had expected to see there; and third, the greatest wonder of all, to find myself there.[16]

O službě kazatele

editovat
 • Znáte lidový výraz „všeuměl“. Jsem si jist, že kazatel musí být takový; odvážný voják, bdělý strážný, starostlivý pastýř, pracovitý rolník, zručný stavitel, moudrý rádce, schopný lékař a milující ošetřovatel.
  You know the common expression, „a jack of all trades“. I am sure a minister had need be such a one: a brave soldier, an alert watchman, a caring shepherd, a hardworking farmer, a skillful builder, a wise counselor, a competent physician and a loving nurse.[17]
 • Můj hlavní záměr v kázání je zlomit tvrdá srdce, a zhojit zlomená.
  My grand point in preaching is to break the hard heart, and to heal the broken one.[18]
 • Jeden důvod, proč je ženám zakázáno kázat evangelium, je, že by přesvědčovaly bez důvodů a napomínaly tak, aby to nikoho neurazilo.
  One reason why women are forbidden to preach the gospel, is, that they would persuade without argument and reprove without giving offence.[19]

Ostatní

editovat
 
Newtonův náhrobek s textem, jehož je sám autorem: „John Newton, kazatel, kdysi nevěrec a zhýralec, obchodník s otroky v Africe, byl přebohatou milostí našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista zachován, obnoven, omilostněn a povolán ke kázání té víry, kterou dlouho usiloval zničit.“
 • Bude-li tento obchod [s otroky] pokračovat ve stejném rozsahu a téměř stejným způsobem, zatímco rok za rokem odkládáme jej zastavit nebo se na něm přestat podílet, bude proti nám volat krev mnoha tisíc bezmocných, velmi ukřivděných bližních. Musíme vzít v úvahu žalostný stav těch přeživších, odtržených od svých příbuzných, svazků a rodné země. Bojím se, že africký obchod [s otroky] je národním hříchem, neboť ohavnosti, které jej provází, jsou veřejně známé; a ač by možná větší část národa byla ráda, kdyby byl omezen, přec, jelikož se přímo nedotýká jejich zájmů, zůstávají pasivní.
  If the trade is at present carried on to the same extent and nearly in the same manner, while we are delaying from year to year to put a stop to our part in it, the blood of many thousands of our helpless, much injured fellow creatures is crying against us. The pitiable state of the survivors who are torn from their relatives, connections, and their native land must be taken into account. I fear the African trade is a national sin, for the enormities which accompany it are now generally known; and though, perhaps, the greater part of the nation would be pleased if it were suppressed, yet, as it does not immediately affect their own interest, they are passive.[20]
 • Co prospěje člověku, dosáhne svého a umlčí svého protivníka — když přitom ztratí to pokorné, jemné rozpoložení ducha, ve kterém má Pán líbost a kterému zaslibuje svou přítomnost?
  What will it profit a man if he gains his cause and silences his adversary — if at the same time he loses that humble, tender frame of spirit in which the Lord delights, and to which the promise of his presence is made?[21]
 • Náboženství je to nejlepší brnění na světě, ale ten nejhorší plášť.
  Religion is the best armor in the world, but the worst cloak.[22]
 • Jsem stále v zemi umírajících; brzy budu v zemi živých. (Poslední slova před smrtí.)
  I am still in the land of the dying; I shall be in the land of the living soon.[23]

Ve výrocích

editovat
 • U málokterých autorů je křesťanské učení, zkušenost a praxe šťastněji vyvážené než u [Johna Newtona]. Málo jich píše s větší prostostí, zbožností nebo mocí. (Charles Haddon Spurgeon)
  In few writers are Christian doctrine, experience and practice more happily balanced than in [John Newton]. Few write with more simplicity, piety or power.

Reference

editovat
 1. The Scottish Pulpit. Svazek III. Glasgow : W. R. M'Phun, 1844. 484 s. Dostupné online. S. 303. (angličtina) 
 2. NEWTON, John. The Works of the Rev. John Newton. Svazek IV. New Haven : Nathan Whiting, 1824. 616 s. Dostupné online. S. 291. (angličtina) 
 3. The Christian witness and church members' magazine. Příprava vydání J. Campbell. London : John Snow, 1851. 596 s. Dostupné online. S. 15. (angličtina) 
 4. Amazing Grace. (2016, January 21). In Wikisource. Retrieved 10:04, February 6, 2016, from https://en.wikisource.org/w/index.php?title=Amazing_Grace&oldid=6077709. (angličtina)
 5. EDWARDS, Tryon. A Dictionary of Thoughts: Being a Cyclopedia of Laconic Quotations from the Best Authors, Both Ancient and Modern. New York : Cassel Publishing Company, 1891. 644 s. Dostupné online. S. 375. (angličtina) 
 6. NEWTON, John. The Works of the Rev. John Newton ... to which are Prefixed Memoirs of His Life, &c. Svazek I. Philadelphia : U. Hunt, 1839. 486 s. Dostupné online. S. 319. (angličtina) 
 7. Come, My Soul, Thy Suit Prepare. (2016, January 21). In Wikisource. Retrieved 15:05, February 6, 2016, from https://en.wikisource.org/w/index.php?title=Come,_My_Soul,_Thy_Suit_Prepare&oldid=6077724. (angličtina)
 8. NEWTON, John. The Works of the Rev. John Newton ... to which are Prefixed Memoirs of His Life, &c. Svazek II. Philadelphia : U. Hunt, 1839. 480 s. Dostupné online. S. 230. (angličtina) 
 9. The Works of the Rev. John Newton. Svazek IV. S. 459.
 10. The Works of the Rev. John Newton ... to which are Prefixed Memoirs of His Life, &c, Svazek I. S. 61.
 11. Ibid., s.196.
 12. Ibid., s.210.
 13. NEWTON, John. Cardiphonia; or, The utterance of the heart, in the course of a real correspondence.With an intr. essay by D. Russell. Svazek II. London : T. Nelson and sons, 1857. 480 s. Dostupné online. S. 181. (angličtina) 
 14. Ibid., s. 393.
 15. EDWARDS, Tryon. The World's Laconics: Or, The Best Thoughts of the Best Authors. New York : M. W. Dodd, 1853. 432 s. Dostupné online. S. 359. (angličtina) 
 16. A Dictionary of Thoughts: Being a Cyclopedia of Laconic Quotations from the Best Authors, Both Ancient and Modern. S 233.
 17. The Works of the Rev. John Newton. Svazek IV. S. 294.
 18. A Dictionary of Thoughts: Being a Cyclopedia of Laconic Quotations from the Best Authors, Both Ancient and Modern. S 437.
 19. The Works of the Rev. John Newton ... to which are Prefixed Memoirs of His Life, &c, Svazek I. S. 64.
 20. The Works of the Rev. John Newton ... to which are Prefixed Memoirs of His Life, &c, Svazek II. S. 438.
 21. The Works of the Rev. John Newton ... to which are Prefixed Memoirs of His Life, &c, Svazek I. S. 156.
 22. The World's Laconics: Or, The Best Thoughts of the Best Authors. S 242.
 23. PIERSON, Arthur Tappan. Seed Thoughts for Public Speakers. New York : Funk & Wagnalls Company, 1900. 361 s. Dostupné online. S. 97. (angličtina) 

Externí odkazy

editovat