Latinské přísloví

seznam na projektech Wikimedia

Zákon, trest, spravedlnost, právo a pravda

editovat
 • Zákon jedněmi ústy hovoří ke všem (Lex uno ore omnes alloquitur).
 • Tvrdý zákon, ale zákon (Dura lex, sed lex).
 • Žádný zákon není dostatečně výhodný pro všechny (Null lex satis commoda omnibus est).
 • Při trestání je třeba vyvarovat se hněvu (Prohibenda est ira in puniendo).
 • Právní pravidla jsou tato: čestně žít, neubližovat jinému a přiznat každému, co mu patří (Iuris praecepta haec sunt: honeste vivere, alternum non laedere, suum cuique tribuere).
 • Spravedlnost znamená dodržování psaných zákonů (Iustitia est obtemperatio scriptis legibus).
 • Nikomu se nedává život do vlastnictví, ale jen do užívání (Vita mancipio nulli datur, omnibus usu).
 • Autorita, nikoliv pravda, dělá zákon (Autoritas, non veritas facit legem).
 • Vládce nestojí nad zákony, ale zákony nad vládcem (Non est princeps supra leges, sed leges supra principem).
 • Bdělým svědčí právo (Vigilantibus iura scripta sunt).
 • Každý má jen tolik práva, kolik má moci (Tantum iuris habet, quantum potentia valet).
 • Spravedlnost a dobro je zákon nad zákony (Aeguum et bonum est lex legum).
 • Zákon má být krátký, aby si ho snadněji zapamatovali nezkušení (Legem brevem esse oportet, quo facilius ab imperitis teneatur).
 • Rozeznat pravdu a lež je velmi těžké umění (Ars vera et falsa diiudicandi difficillima est).
 • Ze lži se pravda stát nemůže (Ex falis verum effici non potest).
 • Vyřknutá pravda rodí nenávist (Veritas odium parit).
 • Neznalost práva škodí každému (Ignorantia iuris cuique nocet).
 • Právo je umění uplatňovat to, co je dobré a spravedlivé (Ius est ars boni et aequi).
 • Nejvíce zkorumpovaný stát má nejvíce zákonů (Corruptissima res publica plurimae leges).

Přátelství, nepřátelství, láska, neláska

editovat
 • Jasné dohody dělají dobré přátele (Clara pacta, boni amici).
 • V nouzi najdeš přátele (In angustiis amici apparent).
 • Člověk člověku vlkem jest (Hommo homminis lupus).(Lupus est homo homini).
 • Vlk vlku neublíží (Lupus non mordet lupum).
 • Když miluješ, nepřemýšlej, když přemýšlíš, nemiluj (Cum ames, non sapias aut cum sapias, non ames).
 • Přítele napomínej mezi čtyřma očima, ale chval ho veřejně (Amicum in secreto mone, palam lauda).
 • Je jen správné učit se i od nepřítele (Fas est et ab hoste doceri).
 • O nepříteli nemluv špatně, ale přemýšlej (De inimico noli loqui male, sed cogites).
 • To, co je přirozené, není nemravné (Naturalia non sunt turpia).
 • Nádherná věc je člověk, je-li člověkem (Pulchra res est homo, si homo est).
 • Jeden den poučuje druhý (Dies diem docet).

Obchod a peníze

editovat
 • Nic není zadarmo (Nihil gratis).
 • Peníze nepáchnou (Pecunia non olet).
 • Když chybí peníze, chybí všechno (Deficiente pecunia deficit omne).
 • Penězům je třeba rozkazovat a ne jim sloužit (Pecuniae imperare oportet, non servire).
 • Není vždy čestné, co je dovoleno. (Non semper honesta, quae non liceat)
 • Hloupým se nepomáhá (Stultis non seccurritur).
 • Důvěřuj, ale věz komu (Fide, sed ciu, vide).
 • Úmluvy se mají dodržovat (Pacta sunt servanda).
 • Věc má takovou hodnotu, za jakou se dá prodat (Tantum res valet, quanto vendi potest).
 • Nečestná kořist nevede k dobrým výsledkům (Non habet eventus sordida praeda bonos).
 • Daně jsou nervy státu (Vectigalia nervi sunt rei publicae).
 • Kariéry mění charaktery (Honores mutant mores).
 • Buď dobře, nebo nic (Aut bene aut nihil).
 • Každý začátek je těžký (Omne inicivium difficile est).
 • Přes překážky ke hvězdám (Per aspera ad astra).
 • Věc každodenní se málo cení (Quotidianum velescit).
 • Budiž světlo (Fiat lux).
 • Život je krátký, umění dlouhé (Vita brevis, ars longa).
 • Pamatuj na smrt (Memento mori).
 • Mýliti se je lidské (Errare humanum est).
 • O nikom se nemá říkat, že je šťastný dřív než zemřel a byl pochován (Dicique beatus ante obitum nemo supremaque funera debet).
 • Příklad poučuje (Exemplum docet).
 • Čas kvapí (Hora ruit).
 • Spáti dovoleno, jestliže bdí pes (Dormire fas est, si vigilat canis).
 • Jezte, pijte, po smrti není už žádné potěšení (Edite, bibite, post mortem nulla voluptas).
 • Mnoho psů zajícova smrt. (Multitudo canum mors est leporum)
 • Kdo střeží ty, kdož střeží nás?(Quis custodiet ipsos custodes?)

Externí odkazy

editovat
 •   Encyklopedický článek Latina ve Wikipedii