Karl Marx

německý filozof a publicista

Karl Marx (5. května 1818 – 14. března 1883) byl německý myslitel, ideový tvůrce myšlenky komunismu.

Karl Marx

Výroky

editovat
 • Proletáři všech zemí, spojte se![1]
 • Filosofové doposud svět vysvětlovali, jde však o to – změnit ho.
 • To, co máme, deformuje to, co jsme.
 • Demokracie je cestou k socialismu.
 • Dosáhne-li kapitalista zisku, nemusí to nutně znamenat zisk i pro dělníka, ale ztrácí-li kapitalista, znamená to nutně i ztrátu pro dělníka.[2]
 • Hromadění kapitálu zmnožuje dělbu práce, dělba práce zmnožuje počet dělníků; a naopak počet dělníků zmnožuje dělbu práce, tak jako dělba práce zmnožuje hromadění kapitálu. Tato dělba práce na jedné straně a hromadění kapitálu na druhé straně způsobují, že se dělník víc a víc stává závislým čistě na práci a to na určité, velmi jednostranné, strojové práci. Je tedy duchovně i tělesně snižován na úroveň pouhého stroje a místo člověka se z něho stává jakási abstraktní činnost a břicho, a zrovna tak upadá do stále větší závislosti na všech výkyvech tržní ceny, na způsobu použití kapitálů a na rozmaru boháčů. Stejně tak tím, že roste třída lidí, kteří jen pracují, zvyšuje se i konkurence mezi dělníky, snižuje se tedy jejich cena. Toto postavení dělníka vrcholí v tovární výrobě.[3]
 • Účel, který potřebuje nesprávné prostředky, nemůže být správný účel.
 • Použijeme-li k dobrému cíli špatných prostředků, přestává být cíl dobrý.
 • Uhýbat před bojem, vyžaduje více obětí než boj sám.
 • Nestačí, když myšlenka usiluje o uskutečnění, skutečnost sama musí usilovat o myšlenku.
 • Byrokracie miluje iracionálnost.
 • Komunismus nezbavuje žádného muže možnost moci si přisvojit produkty společnosti, vše, co dělá, je, aby ho zbavil moci podmanit si práci druhých prostřednictvím tohoto přivlastnění.
 • Ale každý třídní boj je boj politický.
 • Historie všech dosud existujících společností je historií třídních bojů.
 • Myšlenky, koncepce a vědomí, se první pohled přímo prolínají s materiální činností a materiálními styky, jsou jazykem reálného života.
 • Dočasné odloučení je dobré… i věže se zdají zblízka přikrčené, kdežto malé a všední věci příliš narůstají, pozorujeme-li je bez odstupu. I s city je tomu tak.
 • Rozvod není nic jiného než prohlášení: toto manželství je zemřelé manželství, jeho existence je jen zdání a klam.
 • Právo je vůle vládnoucí třídy povýšená na zákon.
 • Statistika – první politická věda! Poznal jsem hlavu člověka, jestliže vím, kolik je na ní vlasů.
 • Nevědomost je démon a obávám se, že ještě způsobí mnoho tragédií.
 • Sebeemancipace pracujících musí být aktem těchto pracujících samotných.
 • Poslední slova jsou pro hlupáky, kteří toho ještě neřekli dost.
 • Myšlenky vládnoucí třídy jsou v každé epoše myšlenkami vládnoucími.[4]

O svobodě

editovat
 • Člověk by měl být tím, čím by mohl být.
 • Jen ten národ je svobodný, který nebere svobodu jiným národům.
 • Největším životním nebezpečím pro každou bytost je, že ztrácí sebe samu. Proto je nesvoboda vlastním smrtelným nebezpečím pro člověka.
 • Místo toho, abychom žili pro práci, pracujeme, abychom se uživili!

O lidech

editovat
 • Zkušenosti nám ukázaly, že nejšťastnější je ten, kdo přinesl štěstí největšímu počtu lidí.
 • Jací jsou lidé, taková je i diskuze.
 • Být radikální znamená uchopit věc u kořene. Kořenem člověka je však člověk sám.
 • Umění je nejvyšší radostí, kterou člověk dává sám sobě.
 • Náboženské utrpení je současně výrazem skutečného utrpení a protestem proti skutečnému utrpení. Náboženství je vzdychem utlačeného tvora, srdcem světa bez srdce a duší podmínek bez duše. Je opiem lidstva!
 • Jestliže tvoří člověk jen pro sebe, může se stát slavným vědcem, velkým učencem, vynikajícím básníkem, ale nikdy nebude dokonalým, opravdu velikým člověkem.
 • Utvářejí-li člověka okolnosti, je třeba dát okolnostem lidskou podobu.

Reference

editovat
 1. Komunistický manifest/IV. Postavení komunistů vůči různým opposičním stranám (poslední věta textu)
 2. MARX. Ekonomicko-filozofické rukopisy z roku 1944. s. 5
 3. MARX. Ekonomicko-filozofické rukopisy z roku 1944. s. 6
 4. Prožíváme vcelku tentýž proces. Překlad Vladimír Sedláček; Ze zahraničí. Haló noviny, 11. květen 2020, roč. 30, čís. 108, s. 8. ISSN 1210-1494.

Související

editovat

Externí odkazy

editovat