Ve výrocích

editovat

Připisované

editovat

V dílech

editovat

Starý zákon

editovat

[1]

 • Jak tvé jméno, Bože, tak i tvoje chvála zní až do končin země. -- Žalm 48,11
 • On je chvála tvá. On je tvůj Bůh, který s tebou učinil tyto veliké a hrozné věci, které jsi viděl na vlastní oči. -- Deuteronomium 10,21
 • Panovník Hospodin dá vzklíčit spravedlnosti a chvále před všemi pronárody. -- Izajáš 61,11
 • Počátek moudrosti je bát se Hospodina; velice jsou prozíraví, kdo tak činí. Jeho chvála trvá navždycky! -- Žalm 111,10
 • Z mých úst zazní chvála Hospodinu, jeho přesvatému jménu bude dobrořečit všechno tvorstvo navěky a navždy. -- Žalm 145,21

Nový zákon

editovat

[2]

 • Bohu pak chvála, kterýž vždycky dává nám vítězství v Kristu, a vůni známosti své zjevuje skrze nás na každém místě. -- 2.Korintským 2,14
 • Bojte se Boha, a vzdejte jemu chválu, neboť přišla hodina soudu jeho; a klanějte se tomu, kterýž učinil nebe i zemi i moře i studnice vod. -- Zjevení 14,7
 • Chceš-li se nebáti vrchnosti, čiň dobře a budeš míti chválu od ní. -- Římanům 13,3
 • Nic nečiníce skrze svár aneb marnou chválu, ale v pokoře jedni druhé za důstojnější nežli sebe majíce. -- Filipenským 2,3
 • Vzdej chválu Bohu! -- Jan 9,24

Lidová slovesnost

editovat

Reference

editovat
 1. Bible (ekumenický překlad). Biblická společnost v ČSR 1990.
 2. Biblí svatá (podle kralického překladu z r.1613)