Ve výrocíchEditovat

 • Pokud neznáš své srdce, neznáš svého Boha. – Radoslav Rochallyi [1]
 • Mír má tři různé stránky: mír člověka s Bohem, člověka se sebou samým a člověka s bližním. A celý tento mír má svůj základ v zachovávání Božích příkazů.--Jan Hus[2]
 • Z neznalosti sebe povstává pýcha, z neznalosti Boha vzchází zoufalství. - Jan Hus[3]
 • Láska jest dar Boží, jimž člověk jest Bohu vzácen. – Jan Hus[4]
 • Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie... – Jan Hus<Výklad viery 1412[5]
 • Bůh je rozpálená pec plná lásky. – Martin Luther[6]
 • U Boha je život a láska totéž. – Martin Luther[7]
 • Něco není dobré a pravdivé jen proto, že to říká někdo mocný, svatý nebo nějaký jiný důležitý člověk, nýbrž správné, pravdivé a dobré je to už tehdy, když to pochází od Boha. - Martin Luther[8]
 • Jestliže se tedy měním v boha a on mě činí zajedno s sebou, pak, u živého Boha, nelze rozlišovat mezi námi... Někteří lidé si představují, že boha spatří, jako by on stál onde a oni zde, ale tak tomu nebude. Bůh a já jedno jsme. Tím, že Boha poznávám, přivádím ho k sobě, láskou k němu v něj pronikám. - Mistr Eckhart
 • Člověk vpravdě náboženské kultury se dá přirovnat k osmiletému dítěti, které potřebuje otcovu pomoc, které však již začíná vtělovat jeho učení a zásady do svého života. Dnešní člověk se spíš podobá tříletému dítěti, které volá otce, když ho potřebuje, ale jinak, když si hraje, je zcela soběstačné. - Erich Fromm
 • Jestliže věříte v Boha, tak nerozumím, proč by měl být rozdíl věřit jako křesťan, žid nebo muslim. Základ všech náboženství: dobro, etika, nezabíjet a starat se o své rodiče - je stejný. Myslím, že lidi by měli míň dbát o to, co je v náboženství rozděluje, ale víc o etiku. - Nicholas Winton [9]
 • Taky jsem nedávno v jednom českém filmu slyšel, jak nějaká maminka vysvětluje chlapci, že v Boha nevěří, protože s takovým Bohem, který může dopustit takovouhle válku, nechce nic mít. Je to časté tvrzení a dá se libovolně rozšířit: jak mohl Bůh dopustit atomovou bombu, Černobyl nebo díry v ozónu?! To vše by náš boží poradce jistě hravě direktivní cestou zvládl. Jenže Bůh stvořil svět a dal mu dokonalý řád – a kdo zavedl do světa neřád, byl člověk – obdarovaný svobodnou vůlí. – Radovan Lukavský v knize Deset vyznání (2001) Marcely Kašpárkové[10]
 • Bůh není guvernantkou ani policajtem okresního formátu. Ale je nejvýš spravedlivý a nekonečně milosrdný – a hlavně: není bolesti, které by Bůh nemohl použít k velkému užitku a odměnit velikou radostí – a my teprve se zpožděním chápeme její smysl. Sami nedokážeme jednat vždycky spravedlivě, natož milosrdně, ale právě proto věříme, že jednou "někde" musí ke spravedlivému narovnání všech věcí dojít, že ti, kdo nespravedlivě trpěli, dojdou útěchy a milosrdenství. Bůh je harmonie – a má moc každé zlo nakonec vyvážit dobrem. – Radovan Lukavský v knize Deset vyznání (2001) Marcely Kašpárkové[11]
 • V mém životě víra v Boha, řekl bych skoro od narození, znamenala možnost života vůbec. Protože bez víry v Boha nevím, jak by se vůbec dalo žít. - Radovan Lukavský v internetovém interview se čtenáři Vira.cz 7. června 2007[12]
 • Nejrafinovanější podobou zla je dobro, které si představuje nebo předstírá, že je lepší, než je. Ďábel je vždycky anděl, který předstírá, že je Bůh. --Reinhold Niebuhr [13]
 • Úkryt Nejvyššího není zřejmě luxusní hotel se vším zaopatřením, abychom měli už navždy vystaráno.[14] - Eva Halamová
 • Antonín Dvořák je můj nejmilejší autor. Kdyby nenapsal nic než Biblické písně, tak to stačilo. Když je mohu zpívat, cítím se jako v nebi. Byl to skladatel, který dokázal v hudbě přenést přímou linku na Boha, jeho hudba dokáže otevřít nebesa. Žádný jiný autor mě takovýmto pocitem nenaplňuje. – Eva Urbanová[15]
 • Bůh nehraje v kostky.[16]Albert Einstein
 • Neříkejte Bohu, co má se svými kostkami dělat.[17]Niels Bohr
 • Nejenže Bůh v kostky hraje, ale občas je hází i tam, kde je nikdo nemůže vidět.[18]Stephen Hawking
 • Nevěřím, že Bůh je slabý levák. — Wolfgang Pauli, reakce na teorii o narušení levopravé symetrie při slabé interakci.[19]
 • Mistra sufismu Mullaha al-Hallaje se jednou jeho žák zeptal, jaký je Bůh. Mistr odpověděl: „Duchem oproštěným od starostí jsem zahlédl Boha okem svého srdce. Zeptal jsem se ho? „Kdo jsi?“ A Bůh odpověděl: „Ty sám.“
 • Hlubina lidské duše v sobě skrývá nesmírné síly, protože v ní přebývá samotný Bůh. — František z Assisi
 • Bůh je výtvor člověka. Vynalezli jsme ho, abychom své lidské druhy, a především družky, ovládali. Je to jen ochranářský bengál. Lidské bytosti nemohou žít bez tajemna: bez bohů, popových hvězd, klaunů, mimozemšťanů. —Andy Partridge[20]
 • Žádný problém se nerozřeší, budeme-li nečinně čekat, že se o něj bude starat jen Bůh sám.—Martin Luther King<[21]
 • Ježíš je středem času. Lidé po něm toužili ještě než přišel. On je ten nejdůležitější zlom v dějinách, protože volá po životním obratu: k obrácení k Bohu. V čase po Ježíši je úkolem církve světu tento obrat dosvědčovat a lidi pohnout k obrácení. -- Gerd Theissen[22]
 • Oněm dobrým neznabohům, kteří užuž čekají, kdy konvertuji k jejich materialistické víře, vzkazuji, že k ní nekonvertuji, protože mé přesvědčení o existenci Koncepce se mi zdá být logičtější, než jejich miliardy neplánovaných náhod.[23] - Jiří Suchý
 • Kdo se podívá otevřenýma očima na to, co světem hýbe a vždycky hýbalo, ten brzo ztratí z očí ono vraždění a podvádění a uvidí svět plný lidí nadšených pro pravdu. Místo šklebících se katů kolem plápolavých hranic uvidí lidi s nadšením jdoucí na smrt upálením pro Krista, místo dravých šelem v arénách uvidí křesťany nade všecko věřící v království Boží, místo surových králů vedoucích války ve jménu Kristově uvidí muže, kteří ve jménu Kristově připravují věčný mír. A na těchto spravedlivých lidech stojí svět, oni jsou strůjci dějin, jimi svět pokračuje a všechna ukrutnost je jen malicherná zlost. A oči všechněch spravedlivých lidí jsou obráceny k jednomu vůdci, ke Kristu. (Čím je nám dnes Ježíš Kristus)[24] - Ladislav Hejdánek
 • Bůh varuje, než raní. - [25]Matthew Henry
 • Duchu Svatý, v tobě můžeme objevit tuto úžasnou pravdu: Bůh si nepřeje utrpení ani strádání lidí, úzkost a strach v nás nejsou jeho dílem, Bůh nemůže jinak než nás milovat.[26] - Roger Schütz

UdávanéEditovat

Neozdrojované a nedostatečně ozdrojované výroky a výroky, o jejichž autorství je pochybnost. V budoucnosti mohou být smazány.
 • Bohové ať zbožným dopřejí lepší úděl. – Vergilius
 • Bohové dali člověku dvě ruce, aby je neobtěžoval každou maličkostí. – Pythagoras
 • Bohové... jsou společenskými produkty, nikoli přírodou. – Karel Kosík
 • Bohové mají nohy z vlny. – Macrobius
 • Bohové nebojují proti hlouposti - tyjí z ní. – Jean Cocteau
 • Bohové se mění, ministranti zůstávají. – Tomáš Janovic
 • Bohové že jsou obrazem lidských vlastností? I bohyně Spravedlnosti? – Gabriel Laub
 • Boží slovo můžete umlčet, ale ne přemluvit. – Pavel Kosorin
 • Bůh a ďábel nestojí proti sobě, zrovna jako dobro a zlo. – Jean Dutourd
 • Bůh byl mou prvou myšlenkou, rozum druhou, člověk mou třetí a poslední. – Ludwig Feuerbach
 • Bůh celý vidí a celý slyší, avšak nedýchá. – Xenofanés
 • Bůh často zvolil slabé věci tohoto světa, aby zničily věci nadané mocí. – Josef John
 • Bůh, čest a ženy! – Honoré de Balzac
 • Bůh dobře řídí vše! Třebaže náš svět milý má pro to důkazy, já jsem je nehledal. – Jean de La Fontaine
 • Bůh dovede žertovat a mást. To ďábel je slavnostně vážný, ďábel je logický. Uspává naší důvěru všemi kličkami rozumu. – Jean Dutourd
 • Bůh drží i ty, kteří se ho pustili. – Pavel Kosorin
 • Bůh chodí po světě v převleku hříšníka. – Pavel Kosorin
 • Bůh je božský uzel, který svazuje věci. – Antoine de Saint-Exupéry
 • Bůh je čistá tabule, na které ničeho není, leč cos ty sám na ní napsal. – Martin Luther
 • Bůh je den i noc, zima i léto, boj i mír, nasycení i hlad. – Hérakleitos
 • Bůh je jako slunko, které osvítí celou zem a oživí každou rostlinu, byť i jen jednou. On stvořil a udržuje všechno. – Faucheur
 • Bůh je jediný obsah, pro který člověk neumí vymyslet formu. – Pavel Kosorin
 • Bůh je láska. – (Deus caritas est)- Bible
 • Bůh je mlčení. – Antoine de Saint-Exupéry
 • Bůh je moc. – George Orwell
 • Bůh je mrtvý. – Friedrich Nietzsche
 • Bůh je neviditelný, aby mu nikdo nemohl vyčítat přetvářku. – Pavel Kosorin
 • Bůh je pravdivý, ale stvořený možná námi. – Antoine de Saint-Exupéry
 • Bůh je součástí definice člověka. – P.Delp
 • Bůh je tak blízko, že ho člověk snadno přehlédne. – Pavel Kosorin
 • Bůh je věčná láska. V kom není lásky, v tom ani Bůh nepřebývá, a kdo nemiluje svého bližního, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. – Jakub Graichman
 • Bůh je veliký a veliká je jeho moc, nekonečná jeho moudrost. Chvalte ho svou řečí, nebe i země, slunce, měsíci a hvězdy! Ať ho, pokud jen mohu, velebí i moje duše - jeho, Tvůrce a Pána! Jemu buď chvála a čest i sláva na věčné věky. Amen! – Johannes Kepler
 • Bůh, který nám dal život, nám ve stejný čas dal také svobodu. - Thomas Jefferson
 • Bůh nebude milosrdný, jen tomu, kdo bude milosrdný. – Jan Hus
 • Bůh nedělá zázraky, když se člověku nechce pracovat. - Pavel Kosorin
 • Bůh není klaun, aby pro naše potěšení udělal cokoli. – Pavel Kosorin
 • Bůh nestvořil ženu z mužovy hlavy, aby mu poroučela, ani z jeho nohou, aby byla jeho otrokyní, nýbrž z jeho boku, aby byla blízká jeho srdci. – Talmud
 • Bůh myslí orchestrálně. Jan Zahradníček
 • Bůh si pečlivě vybírá ty, které vyslyší – a ještě pečlivěji ty, jejichž prosby nechá bez odpovědi. – Pavel Kosorin
 • Bůh stvořil člověka k obrazu svému, praví Bible, filozofové to dělají právě naopak, vytvářejí Boha k svému obrazu. – Georg Christoph Lichtenberg
 • Bůh vidí všechno, protože si před ničím nezakrývá oči. – Pavel Kosorin
 • Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek společná snášenlivost. – Jan Amos Komenský
 • Boha omlouvá jen to, že neexistuje. – Stendhal
 • Čím štědřejší jsi k Bohu, tím více objevuješ jeho štědrost k tobě. – Ignác z Loyoly
 • Člověk prostě není Bůh a hra na něj se mu krutě mstí. – Václav Havel
 • I hříšník má tedy svou hodinu? Ano, a Bůh svou věčnost. – Josemaría Escrivá de Balaguer
 • Jak bych mohl věřit v Boha, když zrovna minulej tejden se mi jazyk chytil do válce elektrickýho psacího stroje? – Woody Allen
 • Je nemožné správně vládnout světu bez Boha a Bible. - George Washington
 • Kdo má problémy s vírou, buď o Bohu nechce ani slyšet, nebo o ničem jiném nemluví. – Pavel Kosorin
 • Kdyby Bůh mluvil jazykem teologů, nikdo by se s ním nebavil. – Pavel Kosorin
 • Kdyby mi jenom Bůh dal nějaké jasné znamení! Třeba tím, že by mi uložil velký finanční obnos na mém švýcarském účtu. – Woody Allen
 • Myslíte, že Pán Bůh je katolík? – Georg Christoph Lichtenberg
 • Musíte vydržet – Bůh nikdy netrhá nezralé ovoce. – Pavel Kosorin
 • Náboženská příslušnost je to, co mnoho lidí odděluje od Boha. – Pavel Kosorin
 • Na Počátku stvořil Vesmír. To je všeobecně pokládáno za špatný tah a mnoho lidí to rozzlobilo. – Douglas Adams
 • O Bohu se nejlépe pobavím s těmi, kteří jsou bez vyznání. – Pavel Kosorin
 • O Hospodina se musíme opírat jinak než o lopatu. – Pavel Kosorin
 • Přestože je neviditelný pro celou smrtelnou přírodu, je Bůh viditelný ve svém díle. – Aristotelés
 • Příroda není nic jiného než Bůh ve věcech.[27]
 • Přirovnávat Boha k hodnému dědečkovi se mi nezdá úplně špatné – děda byl jediný, kdo si na mne dovedl udělat čas. – Pavel Kosorin
 • Tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný. (Sit deus dilexit mundum...)– Bible
 • Teprve k večeru člověk pochopí, co ho udrželo během dne. – Wilhelm Raabe
 • Víra v Boha je berlička, ale raději se do nebe dobelhat, než tam vůbec nedojít. – Pavel Kosorin
 • Ani osoba není ubohá, dokud je pro ni něco u Boha. - Volodymyr Knyr
 • Bůh nečiní zázraky, protože je nepotřebuje. Vladimír Procházka
 • V Bibli naleznete biblickou pravdu. V existenci vesmíru Pravdu boží. Vladimír Procházka
 • Vinit Boha za špatné lidské konání je stejně pošetilé a hloupé, jako vinit meteorology za krupobití. Vladimír Procházka.
 • Pořád věřím v boha ale nevěřím v církev, a také věřím v sebe takže já jsem bůh...ANO jsem bůh stejně jako TY! (Roland Bello)

Anonymní nebo autor neupřesněnEditovat

 • Možná, že naše role na této planetě není uctívat Boha — ale stvořit Ho.
 • Je-li Bůh všemocný, dokáže stvořit tak veliký kámen, aby jej sám neuzvedl?
 • "Vezmi si co chceš," řekl Bůh. "Vezmi si to a zaplať..."
 • Bůh je jedinou bytostí, která nemusí existovat, aby mohla vládnout.
 • Bůh a ďábel jsou dvě strany téže mince.
 • Bůh je mrtev. Nietzsche (na zdi NY metra, pod to někdo připsal: Nietzsche je mrtev. Bůh)
 • "Nicota je dokonalá. Bůh je dokonalý, protože je nic."

Lidová slovesnostEditovat

ReferenceEditovat

 1. ROCHALLYI, Radoslav. Mythra Invictus. Bratislava : VSSS, 2019. 124 s. ISBN 978-80-8202-085-7. S. 71.  
 2. Reč o míru. In: Na každý den 2015. Kalich Praha 2014, s.54
 3. kázání z 5.prosince 1404, cit. dle Na každý den 2015. Kalich Praha 2014, s.197
 4. Husovy perličky: Denní čtení ze spisů Husových. Uspořádal Miloslav Kovář. Praha: Křesťanský spolek mladíků v Čechách 1906. Cit. dle "Na každý den 2015". Kalich 2014, s.141
 5. Molnár,Amedeo:Na rozhraní věků. Vyšehrad Praha 1985, s.12
 6. Weimarer Ausgabe (WA) 10 III, 55,10-56,3 též WA 36,424,2-425,2; použito jako název sbírky pojmů Lutherovy teologie, ed. Macek, Ondřej, KALICH 2017, ISBN 978-80-7017-235-3
 7. Weimarer Ausgabe (WA) 9,51,13
 8. Weimarer Ausgabe (WA) 2,480,4-6
 9. http://www.wintonfilm.com/cs/pribeh.html
 10. patřičná část knihy dostupná na Vira.cz; http://www.vira.cz/radovan-lukavsky
 11. patřičná část knihy dostupná na Vira.cz; http://www.vira.cz/radovan-lukavsky
 12. http://www.vira.cz/rozhovory/rozhovor.php?sel_rozhovor=20&order=DESC
 13. Výklad křesťanské etiky. Na každý den 1976. Kalich Praha 1975, s.143 pro den 26. října
 14. Na každý den 2011. Kalich 2010, s.132 pro středu 17. srpna 2011
 15. Řekli o Dvořákovi, antonin-dvorak.cz
 16. BALIBAROVÁ, Françoise. Einstein – radost z myšlení. Bratislava : Slovart, 1995. ISBN 80-85871-33-5. S. 68.  
 17. Kalendárium [online]. Praha : Česká televize, 2012, [cit. 2014-12-23]. Dostupné online.
 18. GRYGAR, Jiří. Chaos ve sluneční soustavě [online]. Písek : V-ART, [cit. 2014-12-23]. Dostupné online.
 19. GRYGAR, Jiří. Vesmír, jaký je. Praha : Mladá fronta, 1997. S. 184.  
 20. KOHUT, Joe; KOHUT, John J.. Rockecy aneb Kniha rockových citátů. Překlad Ladislav Šenkyřík. 1. vyd. Praha : Volvox Globator, 1996. 153 s. ISBN 80-7207-016-9. S. 137.  
 21. cit. dle Na každý den 1986. Kalich 1985, s. 88
 22. Theissen, Gerd: Poeticko-kritický katechismus. Kalich Praha 2016, s.240
 23. Suchý, Jiří: Klaun si povídá s Bohem. Galén Praha 2017, vydání první, s.75-76
 24. cit.dle „Na každý den 1976“. Kalich Praha 1975, s. 124
 25. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Exodus, Chapter VII. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-01]. Dostupné online. (angličtina)
 26. Bratr Roger z Taizé. Modlit se v tichosti srdce : sto modliteb. Překlad Petr Šplíchal. 1. vyd. Brno : Cesta, 2017. 121 s. ISBN 978-80-7295-222-9.  
 27. ZAPLETAL, Miloš. Rok malých dobrodružství. Praha : Euromedia Group, 2008. ISBN 978-80-242-2112-0. S. 91.  

SouvisejícíEditovat

Externí odkazyEditovat

 •   Encyklopedický článek Bůh ve Wikipedii
 •   Slovníkové heslo Bůh ve Wikislovníku
 •   Kategorie God ve Wikimedia Commons