Bible je soubor posvátných křesťanských knih, jinak nazývána také Svaté Písmo nebo Boží inspirované slovo. Bible je uznávaná jako největší kniha všech dob, a to díky své starobylosti, svému rozšíření, počtu jazyků, do nichž byla přeložena, díky tomu, že je nesrovnatelně vynikajícím mistrným literárním dílem a že je pro celé lidstvo mimořádně důležitá. Bible nenapodobuje žádnou jinou knihu. Bible je jedinečnou také tím, že i přes mnohé spory a nesprávné překlady se dochovala až do dnešní doby ve svém původním znění a s Božím vlastním jménem.

Citáty o Bibli

editovat
 • Nový zákon je tou naprosto nejlepší knihou, kterou svět kdy poznal a pozná. - Charles Dickens
 • Jsem přesvědčen, že čím více Bibli rozumíme, tím je krásnější. - Johann Wolfgang von Goethe
 • Je nemožné správně vládnout světu bez Boha a Bible. - George Washington
 • Bible je mým nejvzácnějším pokladem, bez něhož by ze mne byl ubožák. - Immanuel Kant
 • Bible je v současnosti jediný zlatý poklad, který je celý v oběhu. - Pavel Kosorin
 • Bible je v tomto úzkém světě oknem, jímž můžeme vyhlížet do věčnosti. - Theodore Dwight
 • Bible mi ukázala, že můj život, oddělen od Boha, není nic než mýdlová bublina, a připomněla mi, abych měl stále na paměti svého Tvůrce. - Henry Morton Stanley
 • Bible nám přikazuje, abychom milovali své bližní a také své nepřátele. Patrně proto, že zpravidla jsou to titíž lidé.[1] - Gilbert Keith Chesterton
 • Bible není pouhou knihou, ale živým stvořením s mocí, která přemůže vše, co jde proti ní. - Napoleon Bonaparte
 • Ďábel i Bibli cituje, když mu to přijde vhod. - William Shakespeare
 • Existence Bible, jako knihy pro lidi, je tím nejprospěšnějším co kdy lidstvo poznalo. Každý pokus toto nějak znevážit či podcenit, je zločinem proti lidstvu. - Immanuel Kant
 • Je to kniha (tj. Bible), o které tisíciletá židovská a křesťanská tradice tvrdí, že obsahuje Boží zjevení, že skrze ni mluvil a mluví Bůh. Jenže mnozí ji četli a Boha mluvit nezaslechli. Lidské zkušenosti s Biblí jsou různé. Někteří se na ní inspirovali a čerpali z ní podivuhodnou sílu, jiní se nad ní pohoršovali a odmítali ji. - Jan Heller
 • Je to skandál, co Bible učí, ale výsledkem je pokoj. - Pavel Kosorin
 • Jestliže je v mých myšlenkách, nebo v mém způsobu života něco chvályhodného, pak za to vděčím svým rodičům, kteří mi odmalička vštěpovali lásku k Písmu. Pokud zachováme principy učené v Bibli, bude naše země i nadále prosperovat; jestliže však my a naši potomci zanedbáme její instrukce a autoritu, tak si ani nedokážeme představit jak náhlá katastrofa nás může postihnout a pohřbít veškerou naši slávu do naprosté temnoty. - Daniel Webster
 • Kdo přestane číst Bibli, stane se nečitelným křesťanem. - Pavel Kosorin
 • Když je Bible zakázána, čte se více jako když je kázána. - Pavel Kosorin
 • Měl bych být člověkem, který nejen považuje Bibli za to jediné, co vládne víře a konání, ale který ji považuje za jediný spolehlivý zdroj informací v oblasti, kde promlouvá Boží zjevení. Tak jako se chemik nikam nedostane ve svém bádání, pokud zpochybňuje nebo odmítá základní vlastnosti prvků, které mísí, stejně tak i my se nikam ve svém bádání nedostaneme, pokud nepřijmeme důvěryhodnost Božího Slova. - L.S.Chafer: Systematic Theology
 • Nechť duševní kultura jde stále kupředu, nechť přírodní věda rozvíjí se do stále větších rozměrů a hloubek a nechť lidská mysl dále rozšiřuje své obzory tak moc jak jen chce; nad vznešenost, důstojnost a morální kulturu křesťanství tak jak vyzařuje z evangelií, se nikdy nedostane. - Johann Wolfgang Goethe
 • Nikdo nemá tolik poradců jako ten, kdo má Bibli. - Pavel Kosorin
 • Ta kniha vysvětluje svrchovanost Anglie. - Královna Viktorie
 • Pokud ji čteme správně, je Bible největším důvodem pro ateismus. - Isaac Asimov
 • Tak zajisté slovo boží v Písmě na hromadách ležící jest v částečkách svých povážené jako materie, z ktere se něco vyváděti musí. - Jan Amos Komenský, Zpráva a naučení o kazatelství - Suma kazatelského umění
 • Věřím, že Bible je tím nejlepším darem, který kdy Bůh lidem dal. Veškeré dobro od Spasitele světa je k nám komunikováno skrze tuto knihu. - Abraham Lincoln
 • Všechny módní názory jsem našel ve staré Bibli. - Pavel Kosorin
 • V Bibli existuje více důkazů autentičnosti, než bychom nalezli v jakýchkoli světských dějinách. - Isaac Newton
 • Bible je jako mapa. Studovat ji ještě neznamená, že se dostaneme do cíle. Je třeba nasednout do auta, nastartovat a jet.[2]. - Ulrych Parzany
 • Je to kniha knih, z níž se učila číst celá naše křesťanská civilizace, odkud svět západní kultury čerpal své pojetí morálky, umění a literatury.[3] - Paul Claudel
 • Bible není historický spis.[4] - Derren Brown
 • Všechny důkazy hovoří jasně o tom, že příběhy Nového zákona byly sepsány během několika set let po smrti historického Ježíše. V průběhu prvního tisíciletí byly mnohokrát upravovány a přepracovány, aby odpovídaly politickým a společenským potřebám.[4] - Derren Brown
 • Po modlitbě se nevysvětluje. Bible opravdu není manuál na to, jak se jedná s Pánem Bohem a kdy, jak a co v jeho blízkosti funguje.--Joel Ruml<[5]

Citáty z Bible

editovat

Starý zákon

editovat
 • Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. - Genesis 1,1
 • Skála, dokonalá je jeho činnost, neboť všechny jeho cesty jsou právo. Bůh věrnosti, u něhož není bezpráví; je spravedlivý a přímý. - Deuteronomium 32, 4 (Překlad nového světa)
 • A pohleďte, jdu dnes cestou celé země, a dobře víte, svým celým srdcem a svou celou duší, že neselhalo ani jediné ze všech dobrých slov, která k vám mluvil Jehova, váš Bůh. Všechny se vám splnila. Ani jediné slovo z nich neselhalo. - Jozue 23, 14 (Překlad nového světa)
 • Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš! - Žalm 51, 19
 • Jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. - Žalm 103, 12 (Ekumenický překlad)
 • Neopouštěj moudrost — bude tě chránit, miluj ji — bude o tebe pečovat. - Přísloví 4, 6 (Bible21)
 • Štědrý člověk bude jen vzkvétat, kdo jiné svlažuje, sám bude zavlažen. - Přísloví 11, 25 (Bible21)
 • Odpověď, když je mírná, odvrací vztek, ale slovo, které působí bolest, budí hněv. - Přísloví 15, 1 (Překlad nového světa)
 • Existují druhové, kteří mají sklon rozbít se navzájem na kusy, ale existuje přítel, který přilne těsněji než bratr. - Přísloví 18, 24 (Překlad nového světa)
 • Spravedlivý vstane, i kdyby sedmkrát padl. - Přísloví 24, 16 (Bible21)
 • Jako zlatá jablka v stříbrných řezbách je slovo pronesené v pravý čas. - Přísloví 25, 11 (Překlad nového světa)
 • Lidem dal [Bůh] do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná. - Kazatel 3, 11 (Ekumenický překlad)
 • Živí si totiž uvědomují, že zemřou; ale pokud jde o mrtvé, ti si neuvědomují naprosto nic. - Kazatel 9, 5 (Překlad nového světa)
 • Což to nevíš? Což jsi o tom neslyšel? Jahve je věčný Bůh, stvořitel samých konců země. - Izajáš 40, 28 (Jeruzalémská bible)
 • Dobře vím, Jehovo, že pozemskému člověku nepatří jeho cesta. Muži, který kráčí, ani nepatří, aby řídil svůj krok. - Jeremjáš 10:23 (Překlad nového světa)
 • Nemám zalíbení ve smrti ničemy. - Ezekiel 33, 11 (Bible21)
 • A za dnů těch králů zřídí nebeský Bůh království, které nebude nikdy zničeno. A království nebude přeneseno na žádný jiný lid. Rozdrtí a ukončí všechny tato království a samo bude stát na neurčité časy. - Daniel 2, 44 (Překlad nového světa)

Nový zákon

editovat
 • Dávejte tedy, co je císařovo, císařovi, a co je Boží, Bohu. - Matouš 22, 21 (katolický překlad Petrů)
 • U Boha není nic nemožné. - Lukáš 1, 37 (Jeruzalémská bible)
 • Chovejte se k lidem tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Dávejte a bude vám dáno. - Lukáš 6, 31-38 (Bible21)
 • Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a Slovo bylo bohem (pozn. "někým mocným"). - Jan 1, 1
 • Neboť Bůh tak miloval svět že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. - Jan 3, 16
 • Což nevíte, že když se někomu dáváte do otroctví, abyste poslouchali, stáváte se otroky pána, jehož posloucháte? - Římanům 6, 16 (Jeruzalémská bible)
 • Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. - 1. Korintským 13, 1
 • Rodiče, nejednejte se svými dětmi tak, aby je to dráždilo k hněvu. Naopak je vychovávejte v křesťanském ukázňování a poučování. - Efezanům 6, 4 (Today’s English Version)
 • Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu. - Kolosanům 3, 23 (Ekumenický překlad)
 • Staršího nekárej, ale domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrům, starším ženám jako matkám, mladším jako sestrám, ve vší čistotě. - 1. Timoteovi 5, 1-2
 • Máme-li . . . jídlo a oděv, můžeme být spokojeni. Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení. - 1. Timoteovi 6, 8-9 (Bible21)
 • A když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, rozlomil a dal ho učedníkům se slovy: „Vezměte, jezte, to znamená mé tělo.“ - Matouš 26, 26
 • Slovo boží je živé a mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč a proniká až na rozhraní duše, ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. - Židům 4,12
 • To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. - Jan 16, 33
 • Druhé je toto: „Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad tato dvě není.“ - Marek 12, 31
 • Celý svět je pod mocí zlého - 1. Jana 5, 19 (Ekumenický překlad)
 • I dána mi třtina, podobná prutu a postavil se tu anděl řka: „Vstaň, a změř chrám boží, i oltář, i ty, kdož modlí se v něm.“ - Zjevení Janovi 11, 1
 • Běda světu, že svádí k hříchu! Svody sice nutně přicházejí, ale běda tomu, skrze koho přijdou. — Matouš 18, 7

Biblické texty a překlady

editovat

Odkazy na pomůcky s biblickým textem

editovat

Reference

editovat
 1. Illustrated London News (16. července 1910)
 2. ProChrist - Essen 17.3.2003
 3. Na každý den 2011. Kalich 2010, s.89.
 4. 4,0 4,1 BROWN, Derren. Magie a manipulace mysli. Překlad Hana Loupová. Praha : Argo, 2007. 302 s. ISBN 9788072039425.  
 5. Na každý den 2018. Kalich 2017, s.139

Externí odkazy

editovat
 •   Encyklopedický článek Bible ve Wikipedii
 •   Dílo Bible ve Wikizdrojích