Na této stránce jsou shromážděny latinské výroky či věty, případně přísloví. Kratší spojení či fráze jsou shromážděny na stránce Latinská úsloví.

 • A nihilo nihil – Z ničeho nic není, z ničeho nic nevznikne
 • A posteriori – Z pozdějšího poznání
 • A priori – Bez předchozího zjištění
 • Ab Iove principium – Od Jova počátek
 • Ab ovo – Od vejce, tedy od počátku (Ve starém Římě se hostiny začínaly vejcem a končily jablkem)
 • Abi in pace – Odejdi v pokoji
 • Ab urbe condita – Od založení města (začátek římského kalendáře, dle pověsti 753 př. n. l., často jen zkratka A. U. C.)
 • Abstinere debet aeger – Nemocný se musí omezovat
 • Abyssus abyssum invocat – Propast volá propast
 • Acta non verba – Činy, ne slova
 • Actor et reus idem esse non potest – Stejný člověk nemůže být zároveň žalobce i obviněný (právní princip)
 • Ad absurdum – K nesmyslnosti
 • Ad acta – Do spisů, ke spisům (k vyřízeným věcem)
 • Ad astra – Ke hvězdám
 • Ad audiendum verbum – K slyšení slova
 • Ad captandam benevolentiam - K získání přízně
 • Ad fontes - K pramenům (požadavek pro vědce – vycházet z původních pramenů, ne z pozdějších zpracování)
 • Ad hoc – Pro tento případ
 • Ad infinitum – Do nekonečna
 • Ad impossibilia nemo tenetur – Nikdo nemůže být nucen k nemožnostem.
 • Ad impossibilium – K nemožnosti
 • Ad libitum – Dle libosti
 • Ad maiorem Dei gloriam – K větší slávě boží (často zkratka A. M. D. G., heslo jezuitského řádu, často na jezuitských kostelích)
 • Ad mandatum domini regis – Z poručení pana krále
 • Ad manum – Do ruky (Do vlastních rukou daného člověka)
 • Ad nauseam - Do omrzení (Až k nevolnosti)
 • Ad rem – K věci
 • Ad referendum – K podání zprávy
 • Ad usum proprium – K vlastní potřebě
 • Advocatus diaboli – Ďáblův advokát (v katolické církvi při kanonizačním procesu je to člověk, který má za úkol uvést všechny věci, které mluví v neprospěch zkoumané osoby; přeneseně se používá o člověku, který říká věci, kterým sám nevěří)
 • Aequam memento rebus in arduis servare mentem – Hleď zachovati v neštěstí klidnou mysl (Horatius, Ódy)
 • Aeternum vale – navěky "sbohem" (doslovně - navěčnost) (Ovidius, Proměny – poslední slova Eurydiké, kterými se loučí s Orfeem, poté se vrací do podsvětí)
 • Agnosco fortunam Carthaginis – Poznávám osud Karthága (Livius, Dějiny. Údajný výkřik Hannibala, když spatřil uťatou hlavu svého bratra Hasdrubala, byla vhozena do jeho vojenského tábora. Přeneseně – předtucha, že nějaký čin skončí špatně)
 • Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis / dona nobis pacem – Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi / daruj nám pokoj (součást katolické mše svaté)
 • Alea iacta est – Kostky jsou vrženy (doslova „ať je kostka vržena“; vyslovil Caesar, když s armádou přešel přes řeku Rubikon), Leťte kostky! (Caesar ve skutečnosti řekl "Anerriphtho kubos" - řecky) (Dodatek od jiného zdroje: pakliže by to bylo "leťte kostky", nebylo by na konci sloveso est. Iacta je sice v určité konjugaci rozkazovací způsob, ale zaprvé jednotného čísla a zadruhé alea je, jak se zdá, rovněž první pád jednotného čísla. Bude to tedy buď nějaká zkomolenina, nebo skutečně věta "kostky jsou vrženy".)
 • Alibi – Jinde (v právnictví – důkaz neviny)
 • Alma parens – Matka živitelka
 • Alma mater – Matka živitelka, "Kojná" matka pozn. přeneseně univerzita
 • Alter ego – Druhé já
 • Amici, diem perdidi! – Přátelé, ztratil jsem den! (Údajně to říkával římský císař Titus, když za celý den neučinil dobrý skutek)
 • Amicitia nisi inter bonos esse non potest – Přátelství může být jedině mezi dobrými lidmi. (Cicero, Laelius o přátelství)
 • Amicus certus in re incerta cernitur – Jistého (pravého) přítele poznáme v nejisté době (Cicero, Laelius o přátelství)
 • Amicus est tamquam alter idem – Přítel je něco jako druhé já (Cicero, Laelius o přátelství)
 • Amicus Plato, sed magis amica mihi Veritasvolně Mám rád Platóna, ale více miluji Pravdu. (Údajný výrok Aristotela)
 • Amor caecus – Slepá láska
 • Amor fati – Osudová láska
 • Amor non est sanabilis herbis – Láska není vyléčitelná bylinkami (Ovidius, Listy heroin)
 • Amor patriaeLáska k vlasti
 • Amor ut lacrima: oculis oritur, in pectus cadit – Láska je jako slza: vzniká v oku, dopadá do srdce (Publilius Syrus, Myšlenky)
 • Amor tussisque non celatur – Lásku a kašel nelze zatajit
 • Ancilla theologiae – Služka teologie (Názor některých středověkých teologů na filosofii)
 • Animae fidelium – Duše věrných
 • Anno Domini – Léta Páně (často jenom zkratka A. D.)
 • Ante Christum natum – Před Kristovým narozením (často zkratka A.C.n. nebo A. Cr.)
 • Ante meridiem – před polednem, dopoledne (používá se v anglických časových údajích: AM)
 • Ante portam inferam – Před branou pekelnou
 • Aqua et panis est vita canis – K psímu životu je třeba jen voda a chléb
 • Aqua mihi haeret – Dochází mi voda (Při soudních líčeních byl čas měřen vodními hodinami, tzv. klepsydrou)
 • Aqua vitae – Živá voda, voda života
 • Aquam ex pumice postulas – Chceš dostat z kamene vodu, srov. s čes. Vymámit z jalové krávy tele
 • Arbiter elegantiarum – Rozhodčí ve věcech vkusu (přezdívka Petronia, který ovlivňoval vkus za doby císaře Nerona)
 • Arbor ex fructu cognoscitur – Strom se pozná po ovoci
 • Arcanum boni tenoris animae – Tajemství dobré nálady (slogan Starobrna)
 • Arcus triumphalis – Vítězný oblouk (Římané stavěli na počest svých vítězství velkolepé oblouky, pod kterými projíždělo vítězné vojsko)
 • Ars medica magna est – lékařské umění je mocné.
 • Asinus in cathedra – Osel za katedrou, srv. Kozel zahradníkem
 • Asinus manebis in saecula saeculorum – Zůstaneš oslem na věky věkův.
 • Audacem fortuna iuvat – Odvážnému štěstí přeje (Publius Vergilius Maro, Aeneis)
 • Audere est facere – Troufat znamená činit, aneb Odvaha neváhá.
 • Audiatur et altera pars – Budiž vyslyšena i druhá strana (právní princip)
 • Audi, vide, tace – Poslouchej, dívej se a mlč. (heslo Bezpečnostní informační služby ČR vyjadřující, že příslušník zpravodajské služby musí dobře naslouchat, dobře se dívat a mlčet. Jinými slovy musí dodržovat hlavní zásady zpravodajské práce.)
 • Audi, vide, tace, si vis vivere cum pace – Chceš-li žít v klidu, poslouchej, dívej se a mlč.
 • Auri sacra fames – Proklatý hlad po zlatě (Publius Vergilius Maro, Aeneis)
 • Aurum nostrum non est aurum vulgi – Naše zlato není obyčejným zlatem
 • Aut Caesar, aut nihil – Chci být buď Caesarem, nebo ničím (Heslo italského šlechtice z období renesance, Cesara Borgii)
 • Aut vincere aut mori – Buď zvítězit nebo zemřít
 • Ave Caesar, morituri te salutant – Buď zdráv císaří, ti kdož jdou na smrt, tě zdraví (pozdrav gladiátorů císaři)
 • Bacchus et argentum mutant mores sapientum – Víno a peníze mění i mravy mudrce.
 • Balbus balbum amat, quoniam verba sua capessit – Koktavý koktavého miluje, protože jeho slovům rozumí.
 • Barbam vellere mortuo leoni – Mrtvého lva tahat za vousy. (Urážet někoho, kdo se nemůže bránit.)
 • Beata est vita conveniens naturae suae – Šťastný je život shodující se s vlastní přirozeností.
 • Beata solitudo – Blažená samota.
 • Beati possidentes – Šťastní (jsou) majitelé (vlastníci). (Bismarck)
 • Bella res est mori sua morte – Je krásné zemřít vlastní smrtí.
 • Bellum iustium – Spravedlivá válka. (Cicero)
 • Bellum se ipsum alit – Válka se živí sama. (Vítězství kryje ziskem ztráty)
 • Bene ambula – Jdi v dobrém. Šťastnou cestu.
 • Benedicamus Domino – Dobrořečme Pánu.
 • Benedictio Domini sit vobiscum – Požehnání Páně budiž s vámi.
 • Benedictus, qui venit in nomine Domini – Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.
 • Beneficium beneficio provocatur – Dobro dobro plodí.
 • Benignius leges interpretandae sunt, quo voluntas earum conservetur – Zákony je třeba vykládat mírněji, aby se tak učinilo zadost cíli, s nimiž byly vydány.
 • Bis dat quī citō dat – Dvakrát dává, kdo rychle dává.
 • Cacatio matutina est tamquam medicina. – Ranní stolice je jako lék.
 • Calumniare audacter, semper aliquid heret. – Statečně pomlouvej, vždy něco ulpí.
 • Carpe diem quam minimum credula postero. – Užij dne a zítřku věř co nejméně. (Horatius)
 • Cedo maiori. – Ustupuj silnějším
 • Cogito ergo sum – Myslím, tedy jsem. (Descartes)
 • Concordia res parvæ crescunt. Discordia res maximæ dilabuntur. - Svorností nepatrné věci mohutní. Největší věci se rozpadají nesvorností. (Nápis na meči velmistra Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou, první věta později převzata jako heslo města Františkovy Lázně).
 • Ceterum autem censeo Cartaginem esse delendam. – Ostatně se domnívám, že je potřeba zničit Kartágo (Cato po každé své veřejné řeči).
 • Contrā vim mortis nōn est medicāmen in hortīs – Proti síle smrti se v zahradě nenachází žádná léčivá bylina. Pozn.: Verš v hexametru.
 • Cuius regio, eius religio – Čí země, toho náboženství.
 • Da Deus fortunae! - Dej Bůh štěstí! (pivovarský pozdrav)
 • Da mihi libertatem aut mortem - Dejte mi svobodu nebo smrt (motto jednotky PSYOPS, AČR, slova která pronesl Patrick Henry ve svém projevu, kterým vyzýval k mobilizaci, původně v angličtině - "Give me liberty, or give me death")
 • De gustibus non disputandum est – Doslova O chutích není rozmlouvání (Proti gustu žádný dišputát.)
 • De iure – podle práva.
 • De oppresso liber Z utlačovaného svobodný (motto US Army Special Forces "Zelených baretů")
 • Deus Vult – Bůh to chce (Bůh si to žádá).
 • Dies stultis quoque mederi solet – Čas dovede často vyléčit i hlupáka.
 • Discas oportet, quamdiu est, quod nescias – Tak dlouho se uč, dokud trvá (tvoje) neznalost.
 • Divide et impera – Rozděl a panuj.
 • Dominus et deus - Pán a bůh (titul, kterým se nechal oslovovat císař Titus Flavius Domitianus)
 • Donec eris felix multos numerabis amicos tempora si fuerint nubila solus eris – Dokud budeš štasten, budeš mít mnoho přátel, ale zachmuří-li se čas, budeš sám. (Ovidius, Tristia I.9.5)
 • Draco dormiens nunquam titillandus – Nikdy nelechtej spícího draka. (J. K. Rowlingová, heslo bradavické školy)
 • Dubito ergo cogito, cogito ergo sum – Pochybuji, tedy myslím, myslím tedy jsem.
 • Dulce et decorum est pro patria mori – Sladké a čestné je pro vlast zemřít.
 • Dulcia non novit, qui non gustavit amara – Nepozná sladké, kdo neokusil hořké.
 • Dum spīrō, spērō – Dokud dýchám, doufám.(motto 601. skupiny speciálních sil AČR a za 2.sv motto Britských vojáků vězněných nepřítelem)
 • Duobus certantibus tertius gaudet – Když se dva perou, třetí se směje..
 • Duo cum faciunt idem, non est idem – Když dva dělají totéž, není to totéž.
 • Dūra lēx, sed lēx – Tvrdý zákon, ale (přesto) zákon.
 • Ego sum, qui sum. – Jsem, který jsem. (Ex 3,14)
 • Errare humanum est. – Chybovati je lidské.
 • Errores medicorum terra tegit. – Omyly lékařů kryje zem.
 • Et tu, Brute – I ty, Brute? (Caesar před svou smrtí v senátu)
 • Et tu, mi fili? – I ty, můj synu? (jiná verze předchozího Caesarova výroku)
 • Est rerum omnium magister usus. – Praxe je učitelkou všech věcí.
 • Exceptio regulam probat – Výjimka pravidla zkouší. (nikoli, že potvrzuje)
 • Verba docent, exempla trahunt. – Slova učí. Příklady táhnou.
 • Ex nihilo nihil fit - Z ničeho nic nevzniká/nevzejde.
 • Ex ungue leonem. – Podle spáru poznáš lva.
 • Ex privata industria. – Z vlastní vůle. (spíše píle)
 • Faber suae quisque fortūnae – Každý je svého štěstí strůjcem.
 • Fecisti nos ad Te et inquietum est cor nostrum donec requiescat in Te. – Stvořil jsi nás pro sebe a neklidné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě. (sv. Augustin, Confessiones, librum 1, cap. 1)
 • Fēstīnā lente! – Pospíchej pomalu!
 • Fiat iūstitia, pereat mundus – Ať se stane spravedlnost, i kdyby měl (při tom) zhynout svět.
 • Fiat lux – Budiž světlo.
 • Fiat voluntas Tua. – Buď vůle tvá.
 • Fide, sed cui fidas, vide – Důvěřuj, ale dej pozor, komu.
 • Fīnis corōnat opus. – Konec korunuje (celé) dílo. Česky: Konec dobrý, všechno dobré.
 • Fortes fortuna adiuvat. – Štěstí přeje silným (Motto 212.taktické letky vzdušných sil AČR)
 • Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus – Radujme se, dokud jsme mladí. (Studentská hymna)
 • Gutta cavat lapidem nōn vī sed saepe cadendō – Kapka hloubí kámen nikoli silou, ale častým padáním. Česky: Trpělivost růže přináší. Pozn.: Verš v hexametru. Spíše: Častá krůpěj kámen proráží.
 • Hannibal ad (ante) portas – Hannibal před branami!
 • Hīc Rhodos, hīc saltā! – „Zde je Rhodos, zde skákej!“. Smysl: Nevykládej, co jsi kdysi kdesi dokázal, ale předveď to tady a teď, máme-li ti věřit
 • Hic sunt leones- Zde žijí lvi (označení neprobádaných míst na starých mapách)
 • Historia magistra vitae - Historie je učitelkou života.
 • Hominem te esse memento – Pamatuj, že jsi člověk.
 • Homo doctus in se semper divitias habet - Člověk vzdělaný má bohatství v sobě.
 • Homo homini lupus – Člověk člověku vlkem. [Thomas Hobbes – Leviathan]
 • Homō prōpōnit, Deus dispōnit – Člověk navrhuje, Bůh rozhoduje. Česky: Člověk míní, Pán Bůh mění.
 • Homō putat, Deus mūtat – Člověk míní, Pán Bůh mění.
 • Homo sum et inter homines vivo – Jsem člověk a žiji mezi lidmi.
 • Honores mutant mores – Hodnosti mění mravy.
 • Honesta quaedam scelera successus facit - Některým zločincům se dostalo cti za jejich úspěšnost.
 • Ianua linguarum – Brána jazyků
 • Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum – Tedy nechť ten, kdo chce mír, chystá se na válku (Publius Flavius Vegetius Renatus)
 • Ignorantia iuris non excusat. – Neznalost zákona neomlouvá.
 • Incidit in Scyllam qui vult vitare Charybdim – Upadne do moci Scylly, kdo se chce vyhnout Charybdě.
 • In arte voluptas – Radost z umění (heslo spolku Schlaraffia)
 • In camera caritatis – Mezi čtyřma očima, důvěrně (doslova „v pokoji lásky“)
 • In cauda venenum – V posledním slově věty/na konci textu je jed (doslova „v ocase je jed“)
 • In vino veritas, in aqua sanitas – Ve víně (je) pravda, ve vodě (je) zdraví.
 • In omnia paratus – Ke všemu připraven (motto 2. výsadkové roty Chrudim, AČR)
 • Improbe amor, quid non mortalia pectora cogis - Krutá lásko, kam ty až doženeš smrtelná srdce
 • Inter arma silent Musae – Ve válce mlčí múzy.
 • Iustitia regnorum fundamentum – Spravedlnost (budiž) základem říší.
 • In dubio pro reo - V pochybnostech ve prospěch žalovaného (http://cs.wikipedia.org/wiki/In_dubio_pro_reo)

viz I (klasická latina nepoužívá písmeno J)

 • Labor omnia vincit improbus. – Urputná práce vše zmůže. (Publius Vergilius Maro)
 • Legum servi sumus ut liberi esse possimus. - Jsme otroci zákonů, abychom mohli být svobodní.
 • Lex Talionis. - Zákon odplaty (oko za oko)
 • Littera scripta manet. – Co je psáno, to je dáno.
 • Malo periculosam libertatem quam quietum servitium. – Raději svobodu s jejími nebezpečími, než klid otroctví. (Vojvoda Poznaňský, otec krále Polska, vévoda Lotrinský – na polském sněmu)
 • Memento, homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris – Pomni člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš.
 • Militia est vita hominis super terram – Lidský život na zemi je boj (Job, Vulgáta)
 • Mores secundum tempus - Jiná doba, jiný mrav.
 • Mors ultima linea rerum – Smrt je konečná čára za vším.
 • Multi multa, nemo omnia novit - Mnozí ví mnoho, ale nikdo neví vše.
 • Mundus vult decipi, ergo decipiatur – Svět chce být klamán, tedy jej klamejme.
 • Memento mori – Pamatuj na smrt.
 • Memento vivere – Pamatuj na život.
 • Mea culpa, mea maxima culpa – Moje vina, moje veliká vina.
 • Natura non facit saltus – Příroda nečiní skoků. (K. Linné)
 • Natura duce errare nullo modo possumus. – Pod vedením přírody nemůžeme chybit.
 • Navigare necesse est, vivere non est necesse – Je nutné plout, ne žít. (Pompeius)
 • Nihil novi sub sole – Nic nového pod sluncem. (negace - Alespoň jedna věc jest pod sluncem nová.)
 • Noli tangere circulos meos! – Nedotýkej se mých kruhů! (Archimédés před svou smrtí)
 • Nondum omnium dierum sol occidit – Ještě nezapadlo slunce všech dní. Česky: Ještě není všem dnům konec.
 • Non omnia possumus omnes – Ne všichni (z)můžeme všechno.
 • Non scholae, sed vitae discimus – Neučíme se pro školu, ale pro život.
 • Non vini vi no, sed vi no aquae – Plavu nikoli díky vínu, nýbrž díky vodě.
 • Nulla dies sine linea – Ani den bez řádku.
 • Nulla salus bello – Ve válce není spása.
 • Nullum crimen sine lege – Kde není zákon, není zločin.
 • Nullo modo – Ani náhodou.
 • Non nobis Domine non nobis sed Nomini Tuo da gloriam – Ne nám, Bože, ne nám, ale jménu svému dej slávu. (Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav – Žalm 115)
 • Odi et amo – Nenávidím a miluji. (Catullus)
 • Odi profanum vulgus et arceo – Nenávidím sprostou lůzu, vyhýbám se jí. (Horatius)
 • Oleum et operam perdidi – Ztratil jsem (zbytečně) olej i námahu. Výklad: Mnoho námahy k ničemu. (Plautus)
 • (Omnia) ad maiorem Dei gloriam – (Vše) pro větší slávu Boží. --Ignác z Loyoly Pozn.: Používá se zkratka (O)AMDG.
 • Omnia mea mecum porto – Vše své si nosím s sebou. (Diogenés ze Sinop, starověký Řím)
 • Omnia mentiunt – Všichni lžou.
 • Omnia sponte fluant, absit violentia rebus. – Všechno ať samo plyne, ať ve věcech násilnost není. --Jan Ámos Komenský
 • Omnia vincit amor – Nade vším vítězí láska.
 • Omnis vita supplicium est – Celý život je trestem. (Seneca)
 • Optima philosophia meditatio (est) mortis – Nejlepší filosofie je rozjímání o smrti.
 • Ora et labora – Modli se a pracuj. (sv. Benedikt z Nursie, heslo benediktinů)
 • O tempora, o mores! – Ó časy! Ó mravy! (Cicero).
 • Omnium enim rerum principia parva sunt - Počátky všech věcí jsou maličké.
 • Optimus orator est, qui paucis verbis plurima dicit. - Nejlepší řečník je ten, který málo slovy hodně řekne.
 • Pacta sunt servanda. – Smlouvy se mají dodržovat, závazky se mají plnit.
 • Pecunia non olet. – Peníze nepáchnou (císař Vespasianus k synovi, kritizujícímu ho za zavedení daně z veřejných záchodků).
 • Per aspera ad astra. – Přes překážky k cíli (doslova: ke hvězdám).
 • Perfectus Deus, perfectus homo – Dokonalý Bůh, dokonalý člověk
 • Pia fraus – Milosrdná lež
 • Plenus venter non studet libenter. – S plným žaludkem se nestuduje dobře.
 • Poeta nascitur, orator fit. – Básníkem se člověk rodí, řečníkem se stává.
 • Primum non nocere. – Především neškodit. (Jedna z klasických zásad mediciny)
 • Principiis obsta, sero medicina paratur. – Odporuj v začátcích, pozdě je léčit důsledky.
 • Procul ex oculis, procul ex mente – Sejde z očí, sejde z mysli.
 • Per partes – Po částech
 • Polonia restituta – Obnovené Polsko
 • Post hoc, ergo propter hoc – Poté, tudíž předtím. (Spíše: Poté, tedy proto.) Logický omyl při hledání příčiny.
 • Post nubia phoebus – slunce po dešti
 • Post scriptum – doslova „po napsání“, dodatek dopisu obvykle za podpisem, zkracuje se na PS nebo P.S.
 • Post meridiem – po poledni, odpoledne (používá se v anglických časových údajích: PM)
 • Praeterita corrigi non posunt - Věci minulé nelze změnit.
 • Praga mater urbium – Praha matka měst (motto Prahy)
 • Praga Caput Rei publicae – Praha hlava republiky (motto Prahy)
 • Praga Caput Regni – Praha hlava království (motto Prahy) na Moravě překládáno "Praha zničená deštěm!"
 • Praga totius Bohemiae domina – Praha paní celých Čech (motto Prahy)
 • Principiis obsta, sero medicina partur, cum mala per longas covaleure moras – Odporuj počátkům (zla) těžko se pak připravuje lék, když zlo dlouhými průtahy zesílilo ...
 • Qui bono - V čí prospěch
 • Qualis rex, talis grex – Jaký král, taková družina. Česky: Jaký pán, takový krám. Nebo také: Jaký pán, takový pes
 • Quidquid latine dictum sit, altum videtur – Cokoli je řečeno latinsky, vypadá vznešeně.
 • Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum – Tedy nechť ten, kdo chce mír, chystá se na válku (Publius Flavius Vegetius Renatus)
 • Qui tacet, consentire videtur – Kdo mlčí, zdá se, že souhlasí. Česky: Mlčení znamená souhlas. (právní zásada římského práva)
 • Quidquid agis, prudenter agas et respice finem – Cokoli děláš, dělej rozvážně a ber v úvahu konec. Česky: dvakrát měř, jednou řež
 • Quid pro Quo - Něco za něco
 • Quis ut Deus? – Kdo je jako Bůh? (Doslovný překlad hebrejského jména Michael - מי-כ-אל)
 • Quis vult pacem, parat bellum – Kdo chce mír, chystá válku.
 • Quo vadis? - Kam kráčíš (směřuješ)?
 • Quo usque tandem (abutere, Catilina, patientia nostra)? – Jak dlouho ještě (budeš zneužívat naší trpělivosti, Catilino)?
 • Quod fuimus, estis; quod sumus, vos eritis Co jsme byli my, jste vy. Co jsme my, budete i vy. (doloženo z arabské poezie 3. st. po Kr.[1])
 • Quod licet Iovi, non licet bovi – Co je dovoleno Jovovi (příp. bohovi), není dovoleno volovi.
 • Quod non dedit fortuna, non eripit - Co osud nedal, to nesebere. (Opět dodatek: fortuna není osud, ale štěstěna)
 • Quod sumus hoc eritis. Fuimus quandoque, quod estis. – Co jsme my, budete vy. A někdy byli jsme, co jste vy. (doloženo z arabské poezie 3. st. po Kr. [2])
 • Quot capita, tot sententiae: Kolik hlav, tolik výroků.
 • Quanti Canicula Ille In Fenestra? – Za kolik je ten pejsek v okně? (nápis na znaku Ankh-Morporku, fiktivního města z knih Terryho Pratchetta)
 • Rem tene, verba sequentur – Drž se věci, slova se dostaví.
 • Repetitio est mater studiorum – Opakování je matkou moudrosti.
 • Rex mortus, vivat rex – Král je mrtev, ať žije (nový) král.
 • Roma invicta – Neporažený Řím.
 • Roma locuta, causa finita – Řím rozhodl, případ je ukončen.
 • Scientia est potentia – Vědění je moc. (Francis Bacon)
 • Scio me nihil scire – Vím, že nic nevím. (Sókratés)
 • Senatus Populusque Romanus – Senát a národ římský.
 • Sero venientibus ossa - Pozdě přicházejícím kosti, (lidově: Kdo zaváhá, nežere)
 • Semper fidelis - Vždy věrný, motto mnoha měst, škol, vojenských oddílů i Americké námořní pěchoty.
 • Si tacuisses, philosophus mansisses - Kdybys byl mlčel, zůstal bys filozofem (= byl bys považován za filozofa) (Boethius))
 • Si vis amari, ama – Chceš-li být milován, miluj. (Seneca)
 • Si vis pacem, para bellum – Chceš-li mír, připravuj válku. (Vegetius)
 • Sine ira et studio – Bez hněvu a zaujatosti. / Bez předsudků a vášní. / Bez zášti a přízně. (Tacitus) (heslo Úřadu pro zahraniční styky a informace ČR)
 • Sine aqua vita esse non potest - Bez vody není života.
 • Solamen miseris socios habuisse dolorum – Je útěchou pro nešťastné, že měli druhy v neštěstí. (Ch. Marlowe)
 • Spem retine - udrž si naději (heslo 102. Průzkumného praporu v Prostějově)
 • Sub speciae aeternitatis – Pod zorným úhlem věčnosti, očima věčnosti, přenes. z velkého nadhledu. (Spinoza, Masaryk)
 • Surget aliquando nostris ex ossibus ultor – Jednou povstane z našich kostí mstitel. (Vergiluis, Aeneis)
 • Sursum corda – Vzhůru srdce. (Latinská liturgie)
 • Status nascendi – Stav zrodu.
 • Status moriendi – Stav blížící se smrti.
 • Stultorum mater sempiter gravida - Matka hlupáků je stále těhotná.
 • Suum cuique tribuere - Každému dávat, co mu patří (Justinian)
 • Tempora mutantur et nos mutamur in illis. – Časy se mění, a my se měníme s nimi. (Cicero)
 • Timeo Danaos (et) dona ferentesBojím se Řeků, (i těch,) kteří přinášejí dary. – Narážka na trojského (řeckého) koně
 • Timeo puellas (et) oscula dantes – Bojím se dívek (i těch,) kteří (které) dávají polibky. Pozn.: Variace výroku „Timeo Danaos...“
 • Tua res agitur, paries cum proximus ardet – Hoří-li nejbližší stěna (sousedův dům), je to tvoje záležitost. (Horatius)
 • Temporis ars medicina fere est – Čas všechno hojí. (Publius Ovidius Naso)
 • Temeritas est damnare, quod nescias – Je zaslepenost odsuzovat to, co neznáš.
 • Tempus vulnera sanat – Čas rány zhojí. (zahojí)
 • Tempus fugit – Čas běží.
 • Ubi sementem feceris, ita mettes – Jak zaseješ, tak sklidíš.
 • Ut in omnibus glorificetur Deus – Aby byl ve všem oslaven Bůh. Pozn.: Používá se často zkratka UIOGD.
 • Ubi bene, ubi patria – Kde je dobře, tam je vlast. Pozn.: Latinské přísloví.
 • Ubi est concordia, ibi est victōria. – Kde je svornost, tam je vítězství.
 • Unus papa Romae, unus portus Anconae, una turris Cremonae, una ceres Raconae – Jeden papež v Římě, jeden přístav v Anconě, jedna věž v Cremoně, jedno pivo v Rakovníku (jedinečné pivo z Rakovníka) (heslo rakovnického pivovaru)
 • Urbi et Orbi. – Městu a světu Pozn: – pravidelné velikonoční a vánoční žehnání papeže světu.
 • Vae victis – Běda poraženým. (Brennus, náčelník Senonů), motto 211.taktické letky vzdušných sil AČR
 • Vanitas vanitatum et omnia vanitas – Marnost nad marnost, vše je marnost. (z bible, kniha Kazatel)
 • Varium et mutabile semper femina – Vždy nestálý a měnlivý je tvor žena. (Publius Vergilius Maro)
 • Veni, vidi, vici – Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. (Caesar)
 • Veni, vidi, Deus vicit! – Přišel jsem, viděl jsem, Bůh zvítězil. (Karel V. Habsburský, poté Jan III. Sobieski)
 • Veritas Dei vincit - Pravda Boží vítězí (husitské heslo)
 • Veritas super omnia vincit – Pravda nade vším vítězí. (3. Esdráš 3,24, biblický apokryf)
 • Veritas omnia vincit – Pravda vše přemáhá. (3. Esdráš, biblický apokryf)
 • Veritas vincit - Pravda vítězí (3. Esdráš, biblický apokryf;motto presidenta České republiky)
 • Vare, Vare, redde mihi legiones meas – Varone, Varone, vrať mi mé legie. (Octavianus Augustus po porážce v Teutoburském lese)
 • Victor numquam cedit - Vítěz se nevzdává.
 • Vinum regnum - rex vinorum - Víno králů - král vín. (přívlastek tokajskému vínu od krále Ludvíka XIV)
 • Vita non est vivere sed valere vita est. – Život je víc než být naživu.
 • Vitam regit Fortuna, non sapientia - Život řídí Štěstěna, nikoli moudrost. (Cicero)
 • Vi veri universum vivus vici (též Vi veri veniversum vivus vici) – Silou pravdy za života dobyl jsem svět (Dr. Johann Faust)
 • Vivere militare est - Žít znamená bojovat (Seneca ml.)
 • Vulpes non iterum capitur laqueo. - Liška se nedá chytit dvakrát.
 • Vulpes pilum mutat, non mores - Liška mění kožich, ne zvyky. (Suetonius)

Zatím neupravené a neroztříděné

editovat
 • ALIENUM NOBIS, NOSTRUM PLUS ALIIS PLACET. – Nám se líbí více to, co je cizí, a cizím naše.
 • ALII GLORIAE SERVIUNT, ALII PECUNIAE. – Jedni slouží slávě a druzí penězům.
 • ALIIS NE FECERIS, QUOD TIBI FIERI NON VIS. – Nečiň jiným, co sám nemáš rád.
 • AMANTES DE FORMA IUDICARE NON POSSUNT. – Zamilovaní nemohou posuzovat krásu.
 • AMICIS OMNIA SUNT COMMUNIA. – Přátelům je vše společné.
 • A NIHILO NIHIL FIT. – Z ničeho vznikne nic.
 • ANTE SENECTUTEM CURAVI, UT BENE VIVEREM, IN SENECTUTE, UT BENE MORIAR. – Do stáří jsem se staral o⁠ to, abych dobře žil, ve stáří se starám, abych dobře umřel.
 • APUD BONUM IUDICEM ARGUMENTA PLUS QUAM TESTES VALENT. – U⁠ dobrého soudce platí více argumenty než svědkové.
 • AVARUS ANIMUS NULLO SATIATUR LUCRO. – Lakomá duše se nenasytí žádným ziskem.
 • AVIDISSIMUS QUISQUE EST EGENO PROXIMUS. – Nejchtivější má k bídě nejblíže.
 • BONA OPINIO HOMINUM TUTIOR PECUNIA EST. – Dobrá pověst je lepší než peníze.
 • CAUSARUM COGNITIO COGNITIONEM EVENTORUM FACIT. – Poznání příčin přináší poznání následků.
 • COMIS ADMONITIO PLUS PRODEST QUAM VERBERA. – Vlídné napomenutí prospěje více než bití.
 • COMMODUM EIUS ESSE DEBET, CUIUS EST PERICULUM. – Prospěch má mít ten, kdo nese riziko (nebezpečí).
 • CONCORDET SERMO CUM VITA. – Nechť je tvá řeč v⁠ souladu s⁠ tvým životem.
 • CONSCIENTIA MILLE TESTES. – Svědomí (se rovná) tisíci svědkům.
 • CONTRA POTENTES NEMO EST MUNITUS SATIS. – Proti mocným nikdo není dostatečně vyzbrojen.
 • CULPA LATA DOLO PROXIMA EST. – Hrubá nedbalost je blízká zlému úmyslu.
 • CURAE PONE METAS, UT SIT TIBI LONGIOR AETAS. – Zkrať své starosti, aby sis prodloužil život.
 • CUM RECTE VIVAS, NE CURES VERBA MALORUM. – Protože žiješ poctivě, nedbej na řeči zlých lidí.
 • DECIPI QUAM FALLERE EST TUTIUS. – Bezpečnější je být podvedený, než podvádět.
 • DE MAIORA ET MINORE NON VARIANT IURA. – Práva se nemění, ať jde o velkého či malého.
 • DE PONTE NON CADIT, QUI SAPIENTIA VADIT. – Nespadne s⁠ mostu, kdo chodí rozumně.
 • DESUNT INOPIAE MULTA, AVARITIAE OMNIA. – Chudému chybí mnoho, lakomci všechno.
 • ERRANDO DISCIMUS. – Chybami se učíme.
 • ERRARE HUMANUM EST. – Chybovat je lidské.
 • EST ADULESCENTIS MAIORES NATU VERERI. – Je povinností mladého ctít starší.
 • EIAM CAPILLUS UNUS HABET UMBRAM SUAM. – I jediný vlas má svůj stín.
 • INIMICO TESTI CREDI NON OPORTET. – Nepřátelskému svědkovi se nemá věřit.
 • INVIDIA GLORIAE COMES. – Závist je průvodkyní slávy.
 • IN VINO VERITAS. – Ve víně je pravda.
 • IUDICAT FATUM, CUM NEMO ACCUSAT. – Není-li žalobce, odsoudí osud.
 • LAETUS SORTE TUA VIVES SAPIENTER. – Budeš-li spokojen se svým osudem, budeš žít moudře.
 • LIBRI MUTI MAGISTRI SUNT. – Knihy jsou němí učitelé.
 • LIGNA UBI CAEDUNTUR, FRAGMINA MULTA LEGUNTUR. – Kde se kácejí stromy, nasbírá se mnoho třísek.
 • LINGUA EST OPTIMA ET PESSIMA CORPORIS PARS. – Jazyk je nejlepší a nejhorší částí těla.
 • MAGNI MINORES SAEPE FURES PUNIUNT. – Velcí zloději často trestají menší.
 • MAGNUS HOMO FACIT MAGNA VESTIGIA. – Velký muž (člověk) dělá velké stopy.
 • MALE FACERE QUI VULT, NUMQUAM NON CAUSAM INVENIT. – Kdo chce špatně činit, vždy (si najde) příčinu.
 • MALE IMPERATUR, CUM REGIT VULGUS DUCES. – Špatně se vládne (tam), kde luza ovládá vůdce.
 • MALUM ALIENUM CAVE GAUDIUM FACIAS TUUM. – Střez se mít radost z⁠ cizího neštěstí.
 • MAXIMAS HABET DIVITIAS, QUI NULLAS DESIDERAT. – Největší bohatství má (ten), kdo si žádné nežádá.
 • MEL IN ORE, FEL IN CORDE. – Med v⁠ ústech, žluč v⁠ srdci.
 • MEMORIA EST MAXIME NECESSARIUM BONUM VITAE. – Paměť je nejpotřebnějším statkem života.
 • MENDACI ETIAM VERA DICENTI NEMO CREDIT. – Lháři nikdo nevěří, i když mluví pravdu.
 • MINUUNTUR IURA, QUOTIES GLISCIT POTESTAS. – Práva se (tím více) zmenšují, čím více vzrůstá moc.
 • MODICUS CIBI, MEDICUS SIBI. – Kdo je umírněný v⁠ jídle, je sám sobě lékařem.
 • MODUS OMNIBUS IN REBUS OPTIMUM EST. – Nejlepší je ve všem zachovávat míru.
 • MORS CERTA, HORA INCERTA. – Smrt je jistá, její hodina je nejistá.
 • MORS OPTIMA EST PERIRE LACRIMANDUM SUIS. – Nejlepší smrtí je zemřít a být oplakáván blízkými.
 • MORTUO LEONI ET LEPORES INSULTANT. – Mrtvému lvu i zajíci se posmívají.
 • MULTI ENIM SUNT VOCATI, PAUCI VERO ELECTI. – Mnozí jsou jistě povoláni, ale málokteří jsou vyvoleni.
 • MULTIS ICTIBUS DEICITUR QUERCUS. – Pod mnoha ranami padne i dub.
 • MULTITUDO CANUM MORS EST LEPORUM. – Mnoho psů zajícova smrt.
 • MUNDUS VELT DECIPI, ERGO DECIPIATUR. – Svět chce být klamán, tedy jej klamejme.
 • MUTUO QUOD DEBES, RIDENDO SOLVERE DEBES. – Co jsi povinen zaplatit, máš platit s⁠ úsměvem.
 • NEC CUI DE TE PLUS QUAM TIBI CREDAS. – Nevěř nikomu o sobě víc, než sám sobě věříš.
 • NEC SUNT BEATI QUORUM DIVITIAS NEMO NOVIT. – Nejsou blažení, o jejichž bohatství nikdo neví.
 • NEGANDI CAUSA AVARO NUMQUAM NON FUIT. – Lakomci nikdy nescházel důvod něco odříct.
 • NEMO ARBITER IN SUA CAUSA. – Nikdo nemá být rozhodčím ve vlastní věci (při).
 • NEMO CUM DIABOLO IOCATUR IMPUNE. – Nikdo si s⁠ čertem nezahrává beztrestně.
 • NEMO EST AB OMNI PARTE BEATUS. – Nikdo není šťasten po všech stránkách.
 • NEMO IUDEX SINE ACTORE. – Není soudce bez žalujícího.
 • NEMO NOSTRUM SINE CULPA EST. – Nikdo z⁠ nás není bez viny.
 • NEMO PATRIAM, QUIA MAGNA EST, AMAT, SED QUIA SUA. – Nikdo nemiluje vlast proto, že je velká, ale proto, že je jeho.
 • NEMO VESTIMENTA NUDO DETRAHERE POTEST. – Nikdo nemůže svléci nahého.
 • NIL MORTIFY SINE LUCRE. – Bez placení není zabíjení. (stručně vysvětleno ... Nic neni zadarmo.)
 • NON CARET IS, QUI NON DESIDERAT. – Nic nepostrádá ten, kdo po ničem netouží.
 • NON CUILIBET PULSANTI PATET IANUA. – Ne komukoliv tlukoucímu se brána otevře.
 • NON DATUR AD MUSAS VENIRE LATA VIA. – Není dáno přijít k Můzám širokou cestou.
 • NON LICET FACERE MALUM, UT EVENIAT INDE BONUM. – Nemožno činit zlé, aby z⁠ toho vzešlo dobré.
 • NON OMNE, QUOD NITET, AURUM EST. – Není všechno zlato, co se třpytí.
 • NON OMNES AEDEM MIRANTUR AMANTQUE. – Všichni neobdivují a nemilují totéž.
 • NON PROCUL A PROPRIO STIPITE POMA CADUNT. – Jablka nepadají daleko od stromu.
 • NON PUDOR EST NIL SCIRE, PUDOR NIL DISCERE VELLE. – Není hanbou nic nevědět, ale je hanbou, nechtít se ničemu učit.
 • NON QUAMDIU, SED QUAM BENE VIXERIS, REFERT. – Nezáleží na tom, jak dlouho, ale jak dobře jsi žil.
 • NON QUAM MULTIS PLACEAS, SED QUIBUS, STUDE. – Nehleď (na to), kolika lidem se líbíš, ale jakým lidem.
 • NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS. – Neučíme se pro školu, ale pro život.
 • NOSCENDA EST MENSURA SUI SPECTANDAQUE REBUS. – Člověk má znát svoji míru a ve všem k ní přihlížet.
 • NOSCITUR EX COMITE, QUI NON COGNOSCITUR EX SE. – Poznává se podle doprovodu, kdo sám není znám.
 • NOVOS AMICOS DUM PARAS, VETEROS COLE! – Získáváš-li nové přátele, važ si (i) starých!
 • NULLA AETAS AD DISCENDUM SERA. – Žádný věk není příliš pozdní k učení.
 • NULLA EST GLORIA PRAETERIRE ASELLOS. – Není žádná sláva předejít osly.
 • NULLA REGULA SINE EXCEPTIONE. – Žádné pravidlo (není) bez výjimky.
 • NULLI ROSAE DEEST SPINA. – Není růže bez trní.
 • NUMQUAM ERIT FELIX, QUEM TORQUEBIT FELICIOR. – Nikdy nebude šťastným, koho bude trápit, že někdo je šťastnější.
 • NUSQUAM FACILIUS CULPA QUAM IN TURBA LATET. – Nikde jinde se vina lépe neskryje, než v⁠ davu.
 • OCCASIO AEGRE OFFERTUR, FACILE AMITTITUR. – Příležitost se těžce nabízí, ale lehce ztrácí.
 • OCCASIO FACIT FUREM. – Příležitost dělá zloděje.
 • OMNE NIMIUM VERTITUR IN VITIUM. – Všechno nadměrné se obrací ve špatnost.
 • OMNE NOVUM CARUM, VILESCIT QUOTIDIANUM. – Všechno nové je drahé, zevšední, co se denně vidí.
 • OMNE PRINCIPIUM GRAVE. – Každý začátek je těžký.
 • OMNE SIMILE CLAUDICAT. – Každé přirovnání kulhá.
 • OMNIA CUM AMICIS DELIBERA, SED DE TE IPSO PRIUS. – O všem rozvažuj s⁠ přáteli, avšak nejprve sám se sebou.
 • OMNIA MUNDA MUNDIS. – Čistým vše čisté.
 • OMNIA, GUAE DICUNT HOMINES, TU CREDERE NOLI. – Nevěř všemu, co lidé říkají.
 • OPTIMUS ORATOR EST, QUI PAUCIS VERBIS PLURIMA DICIT. – Nejlepší je řečník, který málo slovy hodně řekne.
 • OTIA DANT VITIA. – Nečinnost vede k nepravostem.
 • PARES CUM PARIBUS FACILLIME CONGREGANTUR. – Rovní s⁠ rovnými nejsnáze se sdružují.
 • PARVIS QUOQUE REBUS MAGNA IUVANTUR. – Malé věci někdy podporují velké.
 • PECUNIAE IMPERARE OPORTET, NON SERVIRE. – Penězům je třeba vládnout, ne jim sloužit.
 • PER DAMNUM PLURES EFFECTI SUNT SAPIENTES. – Škodou mnozí lidé zmoudřeli.
 • PESTIS IN AMICITIA PECUNIAE CUPIDITAS. – Touha po penězích je zhoubou přátelství.
 • PLANE QUALIS DOMINUS, TALIS EST SERVUS. – Zjevně jaký pán, takový sluha.
 • PLUS VIDENT OCULI, QUAM OCULUS. – Víc vidí (obě) oči, než jedno oko.
 • POTIUS SERO QUAM NUMQUAM. – Lépe pozdě než nikdy.
 • PROBA MERX FACILE EMPTOREM REPERIT. – Řádné zboží snadno najde kupce.
 • PROCUL EX OCULIS, PROCUL EX MENTE. – Sejde z⁠ očí, sejde z⁠ mysli.
 • QUAE PECCAMUS IUVENES, EA LUIMUS SENES. – Čím hřešíme v⁠ mládí, to odpykáme ve stáří.
 • QUALIS VITA, FINIS ITA. – Jaký život, takový konec.
 • QUANTO MAIOR ERIS, TANTO MODERATIOR ESTO. – Čím budeš větší, tím buď skromnější.
 • QUANTUS LABOR, TANTUM PRAEMIUM. – Jaká práce, taková odměna.
 • QUI FACILE CREDIT, FACILE QUOQUE FALLITUR. – Kdo snadno uvěří, snadno je oklamán.
 • QUI FODIT FOVEAM, INCIDET IN EAM. – Kdo kope jámu, spadne do ní (sám).
 • QUI TACET, CONSENTIRE VIDETUR. – Kdo mlčí, zdá se, že souhlasí.
 • QUI VENTUM SEMINAT, TURBINEM METET. – Kdo seje vítr, sklidí bouři.
 • QUOD VOLUMUS, LIBENTER CREDIMUS. – Co si přejeme, tomu rádi věříme.
 • QUOT CAPITA, TOT SENSUS. – Kolik hlav, tolik názorů.
 • EXCEPTIO CONFIRMAT REGULAM. – Výjimka potvrzuje pravidlo.
 • EX MALIS ELIGERE MINIMA. – Ze zel volit nejmenší.
 • EXPERIENTIA EST OPTIMA RERUM MAGISTRA. – Zkušenost je nejlepší učitelkou.
 • FACIT IPSA OCCASIO FUREM. – Příležitost dělá zloděje.
 • FACTA SUNT POTENTIORA VERBIS. – Činy jsou mocnější než slova.
 • FALSUS IN UNO, FALSUS IN OMNIBUS. – Lhář v⁠ jednom, lhář ve všem.
 • FESTINA LENTE. – Pospíchej pomalu (neukvapuj se).
 • FIDEM QUI PERDIT, NIL POTEST ULTRA PERDERE. – Kdo ztratil důvěru, nemůže již nic víc ztratit.
 • GUTTA CAVAT LAPIDEM NON VI, SED SAEPE CADENDO. – Kapka rozbíjí kámen ne silou, ale častým padáním.
 • HABEMUS DUAS AURES, SED UNUM OS, UT PLURA AUDIAMUS QUAM LOQUAMUR – Máme dvě uši, ale jen jedna ústa, abychom více poslouchali než mluvili.
 • HABET SUUM VENENUM BLANDA ORATIO. – Každá lichotivá řeč má svůj jed.
 • HOC FACIAS HOMINI, QUOD CUPIS ESSE TIBI. – Čiň lidem to, co si přeješ, aby oni činili tobě.
 • HAUD AEQUUM FACIT, QUI GUOD DIDICIT, ID DEDISCIT. – Nejedná správně ten, kdo se odnaučuje tomu, čemu se naučil.
 • HOMINES AMPLIUS OCULIS QUAM AURIBUS CREDUNT. – Lidé více věří očím než uším.
 • HOMINES, QUO PLURA HABENT, EO CUPIUNT AMPLIORA. – Čím víc lidé mají, tím více si přejí.
 • HONESTA MORS TURPI VITA POTIOR. – Čestná smrt je lepší než hanebný život.
 • HONESTUS RUMOR ALTERUM EST PATRIMONIUM. – Dobrá pověst je jako druhé jmění.
 • IGNOSCAS ALIIS MULTA, NIL TIBI. – Odpouštěj jiným mnohé věci, ale sobě nic.

Reference

editovat
 1. Karl Künstle: Die Legende der drei Lebenden und der drei Toten und der Totentanz. Herdersche Verlagsbuchhandlung, Freiburg im Breisgau 1908 (Digitalisat [PDF; abgerufen am 17. Januar 2014]). str. 30
 2. Karl Künstle: Die Legende der drei Lebenden und der drei Toten und der Totentanz. Herdersche Verlagsbuchhandlung, Freiburg im Breisgau 1908 (Digitalisat [PDF; abgerufen am 17. Januar 2014]). str. 30

Literatura

editovat