Latinská úsloví

seznam na projektech Wikimedia

Na této stránce jsou shromážděna různá úsloví tedy víceslovná spojení, která se občas používají i v jiných jazycích a mají svůj jasný význam. Přísloví či výroky naleznete na samostatné stránce Latinské výroky.

 • A fonte puro pura defluit aqua. – Z čistého pramene plyne čistá voda.
 • Ab alio - Z jiného (ve filosofii - označení pro to, co nevzniklo samo od sebe)
 • Ab Iove principium - Od Jova počátek
 • Ab ovo - Od vejce, tedy Od počátku (Ve starém Římě se hostiny začínaly vejcem a končily jablkem)
 • Ab ovō ūsque ad māla - Od vejce až po jablko. Výklad: Od začátku až do konce (římské hostiny začínaly vejcem a končily jablkem).
 • Abi in pace - Odejdi v pokoji
 • Absit! - Jen to ne!
 • Ab urbe condita - Od založení města (začátek římského kalendáře, dle pověsti 753 př. n. l., často jen zkratka A. U. C.)
 • Abstinere debet aeger - Nemocný se musí omezovat
 • Abyssus abyssum invocat - Propast volá propast
 • Acta non verba - Činy, ne slova
 • Actor et reus idem esse non potest - Stejný člověk nemůže být zároveň žalobce i obviněný (právnická zásada)
 • Ad absurdum - K nesmyslnosti
 • Ad acta - Ke spisům (k vyřízeným věcem, odložit něco „k ledu“)
 • Ad astra - Ke hvězdám
 • Ad audiendum verbum - K slyšení slova
 • Ad captandam benevolentiam- K získání přízně
 • Ad fontes- K pramenům (požadavek pro vědce - vycházet z původních pramenů, ne z pozdějších zpracování)
 • Ad graecās Kalendās - O řeckých kalendách. Výklad: Varianta českého „Až naprší a uschne“, tj. nikdy (Řekové Kalendy neznali).
 • Ad hoc - Pro tento případ, jen pro tento účel.
 • Ad honorem Jesu - Ke cti Ježíše (námořnický pozdrav Ahoj před vyplutím na moře)
 • Ad infinitum - Do nekonečna
 • Ad impossibilia nemo obligatur. – Nikdo není povinen plniti nemožné.
 • Ad impossibilia nemo tenetur - Nikdo nemůže být nucen k nemožnostem.
 • Ad impossibilium - K nemožnosti
 • Ad libitum - Dle libosti
 • Ad maiorem Dei gloriam - K větší slávě boží (často zkratka A. M. D. G., heslo jezuitského řádu, často na jezuitských kostelích)
 • Ad manum - Do ruky (Do vlastních rukou daného člověka)
 • Ad nauseam - Argument ad nauseam - až k nevolnosti.
 • Ad omnia paratus - Na všechno připraven
 • Ad rem - K věci (k jádru věci, k tématu).
 • Ad referendum - K podání zprávy
 • Ad usum proprium - K vlastní potřebě
 • Advocatus diaboli - Ďáblův advokát (v katolické církvi při kanonizačním procesu je to člověk, který má za úkol uvést všechny věci, které mluví v neprospěch zkoumané osoby; přeneseně se používá o člověku, který říká věci, kterým sám nevěří)
 • Aequam memento rebus in arduis servare mentem - Hleď zachovati v neštěstí klidnou mysl (Horatius, Ódy)
 • Aeternum vale - sbohem navěky (Ovidius, Proměny - poslední slova Eurydiké, kterými se loučí s Orfeem, poté se vrací do podsvětí)
 • Agnosco fortunam Carthaginis - Poznávám osud Karthága (Livius, Dějiny. Údajný výkřik Hannibala, když spatřil uťatou hlavu svého bratra Hasdrubala, byla vhozena do jeho vojenského tábora. Přeneseně - předtucha, že nějaký čin skončí špatně)
 • Agnus Dei, qui tollis peccata mundi - Beránku Boží, který snímáš hříchy světa (součást katolické mše svaté)
 • Alea iacta est - Kostky jsou vrženy. (Suetonius; věta připisovaná Caesarovi, když překročil říčku Rubikon a tím zahájil občanskou válku).
 • Alibi - Jinde (v právnictví - důkaz neviny)
 • Alma māter - Matka živitelka, pův. označení bohyně úrody Ceres a Venuše, od středověku označení univerzity
 • Alma parens - Matka živitelka
 • Alter ego - Druhé já
 • Amabam et amabar set iam non amor - Miloval jsem a byl milován, ale už nejsem.
 • Amici, diem perdidi! - Přátelé, ztratil jsem den! (Údajně to říkával římský císař Titus, když nikomu za celý den nepomohl)
 • Amicitia nisi inter bonos esse non potest - Přátelství může být jedině mezi dobrými lidmi. (Cicero, Laelius o přátelství)
 • Amicus certus in re incerta cernitur - Jistého (pravého) přítele poznáme v nejisté době (Cicero, Laelius o přátelství)
 • Amicus est tamquam alter idem - Přítel je něco jako druhé já (Cicero, Laelius o přátelství)
 • Amicus Plato, sed magis amica mihi Veritas - volně Mám rád Platóna, ale více miluji Pravdu. (Údajný výrok Aristotela)
 • Amicus est carius, pater carior, mater carissima - Přítel je drahý, otec dražší, matka nejdražší
 • Amor caecus - Slepá láska
 • Amor fati - Osudová láska
 • Amor non est sanabilis herbis - Láska není vyléčitelná bylinkami (Ovidius, Listy heroin)
 • Amor patriae - Láska k vlasti
 • Amor ut lacrima: oculis oritur, in pectus cadit - Láska je jako slza: vzniká v oku, dopadá do srdce (Publilius Syrus, Myšlenky)
 • Amor tussisque non celatur - Láska a kašel nelze zatajit
 • Ancilla theologiae - Služka teologie (Názor některých středověkých teologů na filosofii)
 • A nihilo nihil - Z ničeho nic není, z ničeho nic nevznikne
 • Animae fidelium - Duše věrných
 • Anno Domini - Léta Páně (často jenom zkratka A. D.)
 • Ante Christum natum - Před Kristovým narozením (často zkratka A.C.n. nebo A. Cr.)
 • Ante meridiam - před polednem, dopoledne (používá se v anglických časových údajích: AM)
 • Ante portam inferam - Před branou pekelnou
 • A posteriori - Z pozdějšího poznání
 • A priori - Z předchozího zjištění
 • Arbiter elegantiae (nebo elegantiarum) - Rozhodčí (ve věci) vkusu (přezdívka Petronia u dvora císaře Nerona).
 • Aqua et panis est vita canis - K psímu životu je třeba jen voda a chléb
 • Aqua mihi haeret - Dochází mi voda (Při soudních líčeních byl čas měřen vodními hodinami, tzv. klepsydrou)
 • Aqua vitae - Živá voda, voda života
 • Aquam ex pumice postulas - Chceš dostat z kamene vodu, srov. s čes. Vymámit z jalové krávy tele
 • Arbiter elegantiarum - Rozhodčí ve věcech vkusu (přezdívka Petronia, který ovlivňoval vkus za doby císaře Nerona)
 • Arbor ex fructu cognoscitur - Strom se pozná po ovoci
 • Arbor mala, mala māla - Špatný strom nese špatná jablka.
 • Arcanum boni tenoris animae - Tajemství dobré nálady (slogan Starobrna)
 • Arcus triumphalis - Vítězný oblouk (Římané stavěli na počest svých vítězství velkolepé oblouky, pod kterými projíždělo vítězné vojsko)
 • Ars longa, vita brevis. - Umění je dlouhé, život krátký (Seneca, O krátkosti života)
 • Arte et Marte - Uměním i bojem.
 • A se - Ze sebe (ve filosofii - označení jsoucna, které existuje samo od sebe, nezávisle na ničem jiném)
 • Asinus in cathedra - Osel za katedrou, srv. Kozel zahradníkem
 • Asinus manebis in saecula saeculorum - Zůstaneš oslem na věky věkův.
 • At in Arcadia ego - A v Arkádií dlím já
 • Ā tuō Lare incipe! - Začni od svého Lara (tj. domácího boha). Česky: Zameť si nejprve před vlastním prahem.
 • Audaces fortuna iuvat - Odvážnému štěstí přeje (Vergilius, Aeneis)
 • Audentes Deus ipse iuvat - Odvážným přeje sám Bůh (Ovidius)
 • Audiatur et altera pars - Budiž vyslyšena i druhá strana (právnická zásada)
 • Audi, vide, tace - Poslouchej, dívej se a mlč. (heslo Bezpečnostní informační služby ČR vyjadřující, že příslušník zpravodajské služby musí dobře naslouchat, dobře se dívat a mlčet. Jinými slovy musí dodržovat hlavní zásady zpravodajské práce.)
 • Audi, vide, tace, si vis vivere cum pace - Poslouchej, dívej se a mlč, jestli chceš žít v klidu.
 • Auri sacra fames - Proklatý hlad po zlatě (Vergilius, Aeneis)
 • Aut aut, tertium nōn datur - Buď anebo, třetí možnost není.
 • Aut Caesar, aut nihil - Chci být buď Caesarem, nebo ničím (Heslo italského šlechtice z období renesance, Cesara Borgii)
 • Aut vincere aut mori - Buď zvítězit nebo zemřít (Heslo pruského pluku černých husarů)
 • Ave Caesar, morituri te salutant - Buď zdráv císaří, ti kdož jdou na smrt, tě zdraví (pozdrav gladiátorů císaři, když šli k souboji)
 • Ave Maria Zdrávas, Maria; Buď pozdravena, Maria (Bible, Lk 1,28 - pozdrav anděla Gabriela Panně Marii, zvěstuje jí, že porodí syna. Také začátek modlitby a název mnoha hudebních skladeb)
 • Balbus balbum amat, quoniam verba sua capessit - Koktavý má rád koktavého, protože rozumí jeho slovům srv. Vrána k vráně si sedá, rovný rovného si hledá
 • Beata simplicitas - Blažená prostota srv. Svatá prostota
 • Beatae memoriae - Blahé paměti
 • Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum caelorum - Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království (Bible, Mt 5,3)
 • Beati possidentes - Šťastní vlastníci (Výrok Otto von Bismarcka v německém říšském sněmu, kterým se snažil ospravedlnit dobývání nových území)
 • Beatus ille homo, qui sedet in sua domo - Blažený je ten člověk, který si sedí doma.
 • Beatus vir qui timet Dominum - Blaze člověku, který se bojí Hospodina (Bible, Ž 111(112),1)
 • Bellum ita suscipiatur, ut nihil aliud nisi pax quaesita videatur - Válka se má začínat tak, aby se zdálo, že se usiluje jen o mír. (Cicero, O povinnosti)
 • Bene - Dobře
 • Bibere more Graeco - Pít po řeckém způsobu (V Řecku se připíjelo tolika číšemi, kolik písmen mělo jméno oslavence)
 • Beati pauperes spiritu - Blahoslavení chudí v duchu (Bible, Mt 3,5)
 • Bis dat, qui cito dat - Dvakrát dává, kdo rychle dává (Publius Syrus, Myšlenky)
 • Bis de eadem re ne sit actio - Ať se dvakrát neprojednává ta samá věc (právnická zásada)
 • Bis pueri senes - Staří jsou dvakrát dětmi
 • Bis vincit, qui se vincit in victoria - Dvakrát vítězí ten, kdo vítězí sám nad sebou (Publius Syrus, Myšlenky)
 • Bona fide - V dobré víře
 • Bona pacta, boni amici - Jasné smlouvy, dobří přátelé.
 • Bonos corrumpunt mores congressus mali - Špatné styky kazí dobré mravy (Tertullianus, Manželce)
 • Bonum certamen certavi, cursum consummavi, fidem servavi - Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru jsem zachoval (Bible, 2 Tm 4,7; rozloučení sv. Pavla)
 • Brevis esse laboro, obscuros fio - Snažím se být stručný a stávám se nesrozumitelným (Horatius, Listy)
 • Cacatio matutina est tamquam medicina - Ranní stolice je jako lék (Středověké přísloví)
 • Calumniare audacter, semper aliquid heret. - Statečně pomlouvej, vždy něco ulpí.
 • Captātiō benevolentiae - Snaha získat si přízeň (Quintilianus, Základy rétoriky)
 • Carpe diem quam minimum credula postero. - Užij dne a nic nevěř budoucnosti. (Horatius, Ódy)
 • Carpe noctem - Urvi noc. Výklad: Užij si každou noc.
 • Carpe vītam - Urvi život. Výklad: Užívej si život.
 • Cāsus bellī - Důvod (záminka) k válce.
 • Cave canem! - Pozor na psa! (Častý nápis ve vestibulech římských domů)
 • Ceterum autem censeo Cartaginem esse delendam. - Ostatně se domnívám, že je potřeba zničit Kartágo (Cato po každé své veřejné řeči).
 • Christus mansionem benedicat (C+M+B+, K+M+B+) - Kristus žehnej tomuto domu
 • Clāra pacta – bonī amīcī - Dobré účty dělají dobré přátele.
 • Cogito ergo sum - Myslím, tedy jsem. (René Descartes, Úvahy o první filosofii)
 • Concordia domi foris pax - Harmonie uvnitř, mír mimo(venku) [Holštýnská Brána v Lübecku]
 • Conditiō sine quā nōn - Podmínka, bez níž ne. Výklad: Nezbytná podmínka, to, bez čeho se nelze obejít.
 • Conscientia mille testes - Svědomí je jako tisíc svědků.
 • Contradictiō in adiectō - „Protiklad v přívlastku“, protimluv.
 • Contrā vim mortis nōn est medicāmen in hortīs - Proti síle smrti se v zahradě nenachází žádná léčivá bylina. Pozn.: Verš v hexametru.
 • Corpus dēlictī - Předmět doličný.
 • Credendo vides - Kdo uvěří, uvidí.
 • Crēdō quia absurdum est - Věřím proto, že je to nesmyslné. (Výrok přisuzovaný Augustinovi)
 • Cuī bonō? - V čí prospěch? (zásada kriminalistiky, vinen je nejspíše ten, komu zločin přinesl prospěch)
 • Cuius regiō, eius religiō - Čí panství, toho náboženství (zásada augsburského míru z r. 1555).
 • Culpa lata dolo proxima est - Hrubá nedbalost je blízká zlému úmyslu
 • Cum cecidoro, suram - kdykoliv upadnu, vstanu
 • Cum grānō salis - „Se zrnkem soli“, tj. se špetkou vtipu, ne doslova.
 • Curriculum vītae (CV) - Životopis (běh života).
 • Cedo nulli - neustoupím nikomu
 • Da Deus fortunae! - Dej Bůh štěstí! (pivovarský pozdrav)
 • Dē factō - Ve skutečnosti.
 • De gustibus non est disputandum - Doslova O chutích není rozmlouvání, lepší je hezky česky Proti gustu žádný dišputát.
 • Dē iūre - Podle práva, podle zákona.
 • De mortuis nil nisi bene. - O mrtvých jen dobře.
 • De nihilo nihil - Z ničeho nic.
 • Dē omnibus dubitandum (est) - O všem je třeba pochybovat.
 • De te fabula narratur - O tobě se vypráví příběh; O tobě je řeč. (Horatius, Satiry)
 • Deus ex māchīnā - Bůh ze stroje (v ant. hrách), tj. zásah vyšší moci.
 • Dies stultis quoque mederi solet - Čas dovede často vyléčit i hlupáka.
 • Discas oportet, quamdiu est, quod nescias - Je třeba, aby ses učil tak dlouho, dokud trvá tvoje neznalost.
 • Dīvide et imperā - Rozděl a panuj.
 • Dō ut dēs - Dávám, abys dal. Smyslem: Něco za něco.
 • Dracō dormiēns numquam tītillandus - Spící drak se nemá dráždit (Rowlingová, heslo bradavické školy)
 • Dubito ergo cogito, cogito ergo sum - Pochybuji, tedy myslím, myslím tedy jsem. (René Descartes, Úvahy o první filosofii)
 • Dulce et decorum est pro patria mori - Sladké a čestné je zemřít pro vlast. (Horatius, Ódy)
 • Dum spiro, spero. - Dokud dýchám, doufám (Heslo 601. skupiny speciálních sil dislokované v Prostějově)
 • Duobus certantibus tertius gaudet - Když se dva perou, třetí se raduje - naše "Když se dva perou, třetí se směje"
 • Duo cum faciunt idem, non est idem - Když dva dělají totéž, není to totéž.
 • Dūra lēx, sed lēx - Tvrdý zákon, ale (přesto) zákon. (Digesta)
 • Decipit frons prima multos - První dojem často klam
 • Ecce Homo. - Hle, člověk! (Bible, J 19,5 - Pilátova slova rozběsněnému davu, požadujícímu smrt Ježíše)
 • Edidit. (nebo jen Ed.) - Vydal. (tj. knihu)
 • Edo, ut vivam, non vivo, ut edam - Jím, abych žil, nikoli žiji, abych jedl.
 • Effugit te nihil. - Nic ti neujde.
 • Ego sum qui sum - Jsem, který jsem.(Bible, Ex 3,14 - Odpověď Hospodina na Mojžíšovu otázku, jak se jmenuje.)
 • Elixir vitae - Elixír života
 • Emeritus (nebo jen Em.) - Vysloužilý (Titul univerzitního profesora na penzi)
 • Eo ipso - Právě tím; Tudíž
 • Eodem anno - Téhož roku
 • Epistula nōn ērūbēscit - Dopis se nečervená. (Cicero, Dopisy přátelům)
 • Ergo - Tudíž
 • Ergo bibamus! - Tak tedy pijme!
 • Errando discitur - Chybami se člověk učí (volně)
 • Errāre hūmānum est - Chybovat je lidské. (Seneca starší, Vzorové formulace)
 • Error a culpa vacat. - Omyl je prost viny.
 • Errores medicorum terra tegit. - Omyly lékařů kryje zem.
 • Error in calculo - Chyba ve výpočtu
 • Esse est percipere et percipi - Být znamená vnímat a být vnímán (zásada anglického filosofa Georga Berkleyho)
 • Est modus in rēbus - Ve věcech je míra. (Horatius, Satiry)
 • Esto brevis et placebis. - Buď stručný a budeš se líbit.
 • Est profecto animi medicina philosophia. - Filosofie je vskutku lékem pro duše. (Cicero, Tuskulské rozhovory)
 • Est rerum omnium magister usus. - Praxe je učitelkou všech věcí.
 • Et alia (nebo jen et al.) - A jiné (aj.)
 • Et cētera (nebo jen etc.) - A tak dále (atd.)
 • Et lux perpetua luceat eis - A světlo věčné ať jim svítí (modlitba za zemřelé)
 • Et ne nos inducas in temptationem - A neuveď nás v pokušení (Bible, Mt 6,13 - z modlitby Otčenáš)
 • Et tu, Brute? - I ty, Brute? (Údajný výrok Caesara před svou smrtí v senátu, když mezi vrahy spatřil i Marca Iunia Bruta, kterému dal předtím milost.)
 • Eventus docebit - Výsledek poučí
 • Ex cathedra - Od katedra; Ze stolce (autoritativním způsobem)
 • Exempla trahunt - Příklady táhnou.
 • Exemplis discimus - Na příkladech se učíme.
 • Ex humo homo - Člověk pochází z hlíny (oblíbené rčení sv. Bernarda z Claírvaux, zakladatele cisterciáků)
 • Ex librīs - Z knih (grafický list, označující majitele knihy, vlepovaný na předsádku)
 • Ex nihilo nihil, in nihilum nil posse reverti - Z ničeho nemůže vzejít nic, nic se nemůže změnit v nic (Lucretius, O přírodě)
 • Exodus - Odchod (Název biblické Druhé knihy Mojžíšovy, popisující odchod Izraelitů z Egypta)
 • Ex off(ici)ō - Z úřední povinnosti.
 • Explicite - Výslovně
 • Ex post - Dodatečně.
 • Ex privata industria. - Z vlastní vůle.
 • Ex tempore. - Bez přípravy
 • Ex ungue leonem. - Podle spáru poznáš lva.
 • Ex voto - Podle slibu (Označení darů v antických, i v křesťanských chrámech)
 • Faber est suae quisque fortunae - Každý je svého štěstí strůjcem. (Sallustius, Caesar)
 • Fabula docet - Z bajky plyne poučení
 • Fecisti nos ad Te et inquietum est cor nostrum donec requiescat in Te. - Stvořil jsi nás pro sebe a neklidné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě. (sv. Augustin, Vyznání, 1,1)
 • Facit ipsa occasio furem - Příležitost dělá zloděje
 • Facta loquuntur - Činy mluví
 • Facta, non verba - Činy, ne slova
 • Factum est factum. - Co se stalo, to se stalo.
 • Fallere falentes non est fraus - Klamat podvodníka není zločin.
 • Fames optimus est cocus - Hlad je nejlepší kuchař
 • Fata volentem ducunt, nolentem trahunt - Osud vede toho, kdo chce, vleče toho, kdo nechce. (Lucius Annaeus Seneca, Listy Luciliovi)
 • Fecit (nebo jen Fec.) - Vytvořil (u signatury uměleckých děl)
 • Felix, qui nihil debet. - Šťastný, kdo nic nedluží.
 • Felix, qui potuit rerum cognoscere causas - Šťastný, kdo mohl poznat příčiny věcí. (Vergilius, Zpěvy rolnické)
 • Femina varium et mutabile semper - Žena je vždy vrtkavá a nestálá. (Vergilius, Aeneis)
 • Festina lente - Pospíchej pomalu. (Suetonius, Augustus)
 • Fiat iūstitia, pereat mundus - Ať je učiněno zadost spravedlnosti, svět ať si zhyne. (heslo Ferdinanda I.)
 • Fiat - Budiž; Staniž se
 • Fiat lux. - Budiž světlo (Bible, Gn 1, 3)
 • Fide, sed cui fidas, vide (Fide, sed cui vide) - Důvěřuj, ale dívej se komu.
 • Fidelis et fortis - Věrný a odvážný. (Alexandre Dumas starší, Heslo na štítě kapitána královských mušketýrů na dvoře Ludvíka XIII.)
 • Fides immota manet - Neotřesená víra trvá. (Heslo Juana Valdese, španělského filosofa a spisovatele na dvoře Karla V.)
 • Filo pendere - Viset na vlásku
 • Finis coronat opus - Konec korunuje dílo. Konec dobrý, všechno dobré.
 • Fistula dulce canit, volucrem cum decipit auceps - Píšťala sladce zpívá, když ptáčník chytá ptáka; srov. Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.
 • Flagellum Dei - Bič Boží (Přezdívka Attily)
 • Flatus vocis - Závan hlasu; Prázdný zvuk (označení středověkých filosofů nominalistů pro obecné pojmy, které nemají reálnou existenci)
 • Flectamus genua - Skloňme kolena; Poklekněme
 • Flectimur non frangimur - Skloníme se, ale nezlomíme (Heslo italského rodu Colonnů)
 • Foedum inceptu, foedum exitu. - Co špatně začíná, špatně skončí.
 • Foris Cato, intus Nero - Navenek Cato, uvnitř Nero srov. Navrch huj, vespod fuj (Cato byl čestný politik, Nero krutý a nelítostný císař)
 • Fortes fortuna adiuvat. - Štěstí přeje silným (Terentius, Formio)
 • Fortis cadere, cedere non potest. - Statečný muž padne, ale neustoupí.
 • Fugit irreparabile tempus. - Čas nenávratně letí.
 • Fumum vendere - Prodávat dým (Apuleius, Apologie aneb Vlastní obhajoba proti nařčení z čarodějnictví - smysl: plané sliby)
 • Furor poeticus - Básnické vytržení
 • Galia est omnis divisa in partes tres - Celá Gallie je rozdělena na tři části (G. Iulius Caesar, začátek Commentarii de bello Gallico - Zápisky o válce gallské)
 • Gaudete! - Radujte se!
 • Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus - Radujme se tedy, dokud jsme mladí (začátek studentské hymny)
 • Genius loci - Duch místa (Genius byl původně strážný duch, bůžek, který ochraňoval dané místo)
 • Gloria in excelsis Deo - Sláva na výsostech Bohu (Bible, Lk 2,14 - chorál andělů při narození Ježíše, nápis na betlémech, součást katolické mše svaté)
 • Gradus ad Parnassum - Schody na Parnas (obrazný název starých učebnic latinských poetik)
 • Graeca sunt, nōn leguntur - Je to řecky, nečte se to. (O něčem, co je nesrozumitelné, a proto se to ignoruje; středověcí písaři neuměli řecky, a proto řecké úryvky přeskakovali)
 • Grātīs - Zdarma (doslova jen za díky)
 • Gutta cavat lapidem nōn vī sed saepe cadendō// sic homo fit doctus non vi sed saepe studendo. - Kapka, padá li stále ne silou, prohloubí kámen, člověk jen stálou pílí ne silou, moudrým se stane.
 • Habemus papam - Máme papeže (starodávná formule, která ohlašuje zvolení nového papeže)
 • Haec habui, quae dixi - Co jsem chtěl říci, jsem řekl.
 • Hannibal ad (ante) portas - Hannibal před branami!
 • Hannibal ante portas Romae stabat Hannibal stanul před branami Říma.
 • Heu mihi! - Běda mi!
 • Hīc et nunc - Zde a nyní, tady a teď.
 • Hic iacet - Zde leží (častý náhrobní nápis)
 • Hīc Rhodos, hīc saltā - Tady je Rhodos, tady skákej. Výklad: Ukaž, co umíš, nevykládej, co jsi kdysi kdesi dokázal, ale předveď to tady a teď, máme-li ti věřit. (z Ezopovy bajky o skokanu, který se chlubil délkou svého skoku doma na ostrově Rhodos)
 • Hīc sunt leōnēs - Zde jsou lvi. (na starých mapách se takoto označovala neprobádaná místa)
 • Historia, magistra vītae - Historie, učitelka života
 • Hodiē mihi, crās tibi - Dnes mně, zítra tobě.
 • Hominem te esse, memento - Pamatuj, že jsi člověk.
 • Homō hominī lupus - Člověk člověku vlkem. (Plautus, Komedie oslovská; po něm převzal Thomas Hobbes v díle Leviathan - označení prvotní společnosti. Zkrácením se hodně pozměnil smysl celého původního Plautova výroku, který zní: Lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit, non novit.)
 • Homō hominī lupus est. - Člověk člověku vlkem jest. (Viz výše. Pomocné sloveso jest bývá někdy v citátech vynecháváno, i když tam gramaticky patří.)
 • Homō prōpōnit, Deus dispōnit - Člověk navrhuje, Bůh rozhoduje. srv. Člověk míní, Pán Bůh mění.
 • Homō putat, Deus mūtat - Člověk míní, Pán Bůh mění.
 • Honoris causa (nebo jen H. C.) - Čestné ocenění (označení čestného titulu, většinou doktorátu)
 • Hōra ruit! - Hodina se řítí!; Čas kvapí; tj. čas rychle ubíhá.
 • Horribile auditu. - Je hrůzné to slyšet.
 • Horribile dictu. - Je hrůzné to říci.
 • Horribile visu. - Je hrůzné to vidět.
 • Homo nascitur ad laborem et avis ad volatum - Člověk je stvořen k práci, pták k létání.
 • I.N.R.I. = Iesus Nazarenus Rex Iudeorum - Ježíš Nazaretský, král židů.
 • Ibis, redibis, non morieris in bello. [1] - Půjdeš, vrátíš se, nezemřeš ve válce. Výklad: Smysl se mění v opak přemístěním čárky za slovo non. (Výrok orákula v Delphách.).
 • Ignis et ars supleant nature defectum - Oheň a umění nahrazují přirozené nedostatky. (z krbu Budatínského zámku u Žiliny, SVK)
 • Ignorantia iuris non excusat - Neznalost zákona neomlouvá.
 • In mediās rēs - Do středu věci. Přímo k věci.
 • In medio stat virtus - Ve středu je ctnost. Česky: Zlatá střední cesta.
 • In nomine patris et filii et spiritus sancti - Ve jménu otce i syna i ducha svatého.
 • In tenui labor, at tenuis non gloria - I za drobnou práci je nemalá sláva.
 • Inter arma silent Musae -Ve válce Múzy mlčí. Výklad: Ve válce se umění nedaří.
 • In vino veritas - Ve víně je pravda.
 • In vino veritas, in aqua sanitas - Ve víně je pravda, ve vodě zdraví.
 • I tego arcana Dei - Střežím tajemství boží.
 • Legum servi sumus, ut liberi esse possimus - Jsme otroci zákonů, abychom mohli být svobodní
 • Lector unius libri - Čtenář jediné knihy
 • Littera scripta manet - Co je napsáno, trvá / to je dáno.
 • Libera nos a malo - Osvoboď nás od zla/zlého.
 • Legio patria nostra - Legie je náš domov! (rozuměj Francouzská cizinecká legie)
 • Locus sigilli - Místo na pečeť (razítko) - často jen zkratka L. S. (na starých dokumentech apod.)
 • Lupus in fabula - Vlk v pohádce. Česky: My o vlku, a vlk za dveřmi.
 • Lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit, non novit. - Pokud člověk neví, komu se podobá druhý člověk (tj. dokud ho nepozná či nerozpozná), tak je pro něj vlkem a ne člověkem. (Plautus, Komedie oslovská; viz též zkomolená zkrácenina Homo homini lupus)
 • Lupus ovium custos - Vlk hlídá ovce. Česky: Kozel zahradníkem.
 • Magna venit nulli sine magno fama labore - Nedojde veliké slávy, kdo velkou námahu nezná.
 • Malleus maleficarum - Kladivo na čarodějnice.
 • Mea culpa, mea maxima culpa - Moje vina, moje převelká vina. (Confiteor, součást katolické mše)
 • Melioribus annis - Za lepších časů.
 • Memento mori - Pamatuj na smrt
 • Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris - Pamatuj člověče, že prach jsi a v prach se obrátiš. (Biblický verš: 1. kniha Mojžíšova, Genesis 3,19 - závěr řeči, kterou pronesl Bůh k Adamovi při vyhnání z ráje.)
 • Mens sana in corpore sano - Ve zdravém těle zdravý duch.
 • Meum est propositum in taberna mori - Mým záměrem je zemřít v hospodě.
 • More majorum patrio - Podle obyčeje předků.
 • Morituri te salutant - Jdoucí na smrt tě zdraví (caesare).
 • Mors tua vita mea - Tvá smrt je můj život.
 • Mors principium est - Smrt je teprve počátek.
 • Mutatis mutandis - když se změní to, co je třeba změnit, po provedení patřičných změn…
 • Maxima lux - největší světlo
 • Nec Hercules contra plures - Ani Herkules nezmůže nic tam, kde proti němu stojí více (protivníků). Česky dle Sapkowského: Každý šermíř na hovno, když nepřátel nerovno.
 • Nec locus tibi ullus dulcior esse debet patria - Žádné místo ti nesmí být milejší než vlast. - Cicero (Ep.fam.IV,9,3)
 • Nemo nascitur sapiens - Nikdo nerodí se moudrým.
 • Nihil horas, nisi serenas - (Nepočítám) žádné hodiny, pokud nejsou jasné. (citát na slunečních hodinách na zámku Neuwaldegg ve Vídni)
 • Nihil novi sub sole - Nic nového pod sluncem.
 • Nolens volens - Nechtíc chtíc (česky Chtíc nechtíc)
 • Nomen omen - Jméno je znamení (Výklad: jméno předurčuje svého držitele)
 • Non multa sed multum - Ne množství, ale mnoho (obsahem); "Non multi sed multa" - heslo 312. čs. stíhací perutě - parafráze na slova W.Churchila po bitvě o Británii, o vděčnosti takového množství (lidí,obyvatel Britanie), za tak mnoho (zachování naděje na vítězství a svobodu), takové hrstce (pilotů). Tedy asi: "Ne mnozí, ale mnoho"
 • Non omnia possumus omnes - Nemůžeme všichni všechno.
 • Non est ad astra mollis e terris via - Není lehká cesta ze země ke hvězdám.
 • Non est magnus pumilio licet in montem constiterit - Není velký trpaslík, ani kdyby se postavil na kopec.
 • Non scholae sed vitae discimus - Neučíme se pro školu, ale pro život.
 • Nota bene - Dobře si všimni
 • Nullus est liber tam malus, ut non aliqua parte prosit - Není tak špatné knihy, aby alespoň v něčem nebyla prospěšná.
 • Nunc est bibendum – Nyní je třeba pít.
 • Odi et amo. – Nenávidím a miluji. (Catullus)
 • Omne initium difficile est. – Každý začátek je těžký.
 • Omne principium grave. – Každý začátek je těžký.
 • Omne vivum ex ovo. – Vše živé pochází z vejce.
 • Omnes amores vulnerant, ultima necat. – Každá láska zraňuje, poslední zabíjí.
 • Omnia mea mecum porto. – Všechno, co mám, nosím s sebou.
 • Omnia tempus habent. – Všechno má svůj čas.
 • Omnis alcoholicus mendax. – Každý alkoholik lže.
 • Omnis exceptio est ipsa quoque regula. – Každá výjimka je v podstatě také pravidlem. (Výjimka potvrzuje pravidlo.)
 • In omnia paratus – Na všechno připravený
 • Ora et labora. – Modli se a pracuj. (řehole sv. Benedikta)
 • Omnia vincit amor – Všechno přemáha láska. (Láska nad vším vítězí.)
 • Omnia vincit amor et nos cedamus amori. – Všechno přemáha láska, i my lásce podléháme.
 • Nula dies sine linea.-Ani den bez čárky
 • Pacta sunt servanda - Dohody se musejí zachovávat.
 • Panem et circenses - Chléb a hry. Výklad: Dát lidem jídlo a zábavu a tak je získat pro své cíle.
 • Pater incertus, mater semper certa est - Otec je nejistý, matka je vždy jistá.
 • Pantha rei - Všechno plyne (Vše je v pohybu)
 • Pax vobis - Pokoj vám.
 • Pecunia non olet - Peníze nesmrdí.
 • Per aspera ad astra - Přes překážky ke hvězdám.
 • Per angusta ad augusta - Přes úskalí k výšinám
 • Per atria mortis - Skrz brány smrti.
 • Perdidistis utilitatem calamitatis - ztratili jste užitek pohromy
 • Pessima civitas, plurimae leges - Nejhorší stát (má) nejvíce zákonů
 • Piscem natare doces - Učíš rybu plavat.
 • Plaudite! - Tleskejte!
 • Post bellum auxilium. - Pomoc po válce (lidově: s křížkem po funuse).
 • Post hoc non est propter hoc - „Potom“ není totéž co „proto“.
 • Post coitum omne animalia triste est - Po koitu (sexuálním styku) jsou všichni tvorové smutni.
 • Praga caput regni - Praha hlava království
 • Praga Caput Rei publicae – Praha hlava republiky (motto Prahy)
 • Praga mater urbium - Praha matka měst
 • Praga totius Bohemiae domina – Praha paní celých Čech
 • Primus inter pares - První mezi rovnými
 • Pro domo sua - Pro svůj dům. Výklad: Ve svůj prospěch.
 • Pulsate et aperietur vobis - Tlučte a bude vám otevřeno
 • Quis custodiet ipsos custodes? - Kdo bude hlídat samotné hlídače? (Kdo hlídá hlídače?)
 • Quidquid discis tibi discis - Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe.
 • Qui nimium probat, nihil probat - Kdo příliš dokazuje, nic nedokáže.
 • Quis vellet pacem, preparat bellum - Kdo chce mír, chystá válku.
 • Quo vadis - Kam kráčíš
 • Quod erat demonstrandum - Q.E.D. - Což bylo dokázati. (Dnes bychom řekli "Což mělo být dokázáno"; používá se na konci důkazů (obvykle formálních) - v matematice, logice atd.)
 • Quod licet Jovi, non licet bovi - Co je dovoleno Jovovi, není dovoleno volovi.
 • Quos vult Jupiter pendere, dementat prius - Koho chce bůh zničit, nejprve připraví o rozum.
 • Quot capita, tot sententiae - Kolik hlav, tolik myšlenek. (Víc hlav víc ví)
 • Qui dormit, non peccat - Kdo spí, nezlobí (nehřeší).
 • Rara avis - Vzácný pták. Česky: Bílá vrána.
 • Repetita iuvat - Opakování prospívá.
 • Repetitio mater studiorum - Opakování (je) matka studia. Česky: Opakování matka moudrosti.
 • Requiem aeternam (dona eis Domine) - Odpočinutí věčné (česky: lehké) (dej jim, ó Pane).
 • Requiescat in pace - Ať odpočívá v pokoji. Většinou se používá zkratka R. I. P. - na hřbitovech
 • Rex mortuus, vivat rex! - Král zemřel, ať žije král!
 • Roma locuta, causa finita - Řím promluvil, případ je uzavřen.
 • Sancta simplicitas! - Svatá prostoto!
 • Sapienti pauca - Moudrému (stačí) málo. Česky: Chytrému napověz, hloupému dolož
 • Satis eloquentiae, sapientiae parum - Mnoho výřečnosti, málo moudrosti
 • Scio me nihil scire - Vím, že nic nevím.
 • Sero venientibus ossa - Pozdě přicházejícím kosti. Česky: Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.
 • Semper fidelis - (Na)vždy věrní.
 • Sic erat in fatis - Tak určil osud.
 • Sic transit gloria mundi - Tak pomíjí světská sláva.
 • Sicut erat in printipio et nunc et semper et in saecula seaculorum - Jako bylo na počátku i nyní i vždycky až navěky věků
 • Signum laudis - Znamení cti (chvály, slávy)
 • Si vis pacem, para bellum - Chceš-li mír, připravuj válku.
 • Simplius simplicissimus - Prosťáček nejprostší.
 • Sine amicitia vita est nulla - Bez přátel života není.
 • Sine aqua non vita est - Bez vody není života.
 • Sine ira et studio - Bez hněvu a zaujatosti. / Bez předsudků a vášní. / Bez zášti a přízně. (heslo Úřadu pro zahraniční styky a informace ČR)
 • Sine sole nihil sum - Bez Slunce nejsem nic.
 • S.P.Q.R. - Senatus Populusque Romanus. Česky: Senát a lid římský.
 • Stultorum infinitus est numerus - Hlupáků je nekonečný počet.
 • Stultorum mater sempiter gravida - Matka hlupáků je stále těhotná.
 • Stulti maxime sibi nocent - Hloupí škodí nejvíce sobě.
 • Sudetia non cantat - Na sudetských horách se nezpívá. (pořekadlo z Hané) Smysl: vyjádření známého faktu, že i když je život všude o dvou kůrkách, v horských oblastech Nízkého Jeseníku byl životní místních horalů značně složitější.
 • Superflua non nocent - Nadbytečné neškodí.
 • Tempora mutantur, et nos mutamur in illis - Časy se mění a my s měníme v nich.
 • Tempus fugit - Čas běží.
 • Tempus omnia revelat - Čas odhalí vše. Výklad: Čas odhalí podstatu všech věcí.
 • Testis unus, testis nullus - Jeden svědek, žádný svědek.
 • Tertium non datur - Třetí neexistuje. Výklad: Buď, anebo, třetí možnost neexistuje.
 • Tres faciunt collegium - Tři tvoří společenství. Pozn.: Právnická „definice“.
 • Tu ne cede malis - Neustupuj před zlem.
 • Ubi sementem feceris, ita mettes - Jak zaseješ, tak sklidíš.
 • Una lectione doctior - O jednu lekci vzdělanější (Učitel, který je před žáky jen o jednu lekci vpřed)
 • Una hora ultima - Jedna z nich je poslední. Nápis - memento na hodinách
 • Unicuique suum - Každému (to) jeho. Pozn.: Heslo spravedlnosti.
 • Unus papa Romae, unus portus Anconae, una turris Cremonae, una ceres Raconae – Jeden papež v Římě, jeden přístav v Anconě, jedna věž v Cremoně, jedno pivo v Rakovníku (jedinečné pivo z Rakovníka) (heslo rakovnického pivovaru)
 • Ut ameris, ama - Abys byl milován, miluj
 • Ut tensio, sic vis - Jaká síla, takové napětí
 • Vade retro - Ustup!.
 • Vae victis! - Běda poraženým!
 • Vanitas vanitatum, omnia vanitas - Marnost nad marnost, všechno je marnost. (Bible, Kaz 1,2)
 • Verba movent, exempla trahunt - Slova hýbají, příklady táhnou.
 • Veritas Dei vincit - Pravda Boží vítězí (husitské heslo)
 • Veritas omnia vincit - Pravda vše přemáhá.
 • Vinum bene bibitur - Víno se dobře pije.
 • Viribus unitis - Spojenými silami. (Heslo Františka Josefa I.)
 • Vis maior - Vyšší moc.
 • Vita brevis, ars longa - Život je krátký, ale umění přetrvá.
 • Vivere militare est. - Žít znamená bojovat./ Život je boj.
 • Vox populi, vox dei - Hlas lidu (je) hlas boží.
 • Veni, vidi, vici - Přišel jsem, uviděl jsem, zvítězil jsem (Caesar).
 • Vare, vare rede mihi legiones meas-Vare,Vare vrať mi mé legie. (Octavianus Augustus po porážce v Teutoburském lese.)
 • Vulgus veritatis pessimus interpres-Luza je nejhorším vykladačem pravdy (Seneca, (Vit. 2.1))