Chléb

druh kvašeného pečiva
(přesměrováno z Chleba)

Chléb patří k základním potravinám připravovaným pečením, pařením, nebo smažením těsta sestávajícího minimálně z mouky a vody. Ve většině případů je nutná jedlá sůl a volitelně i kvasnice (droždí). Některé druhy chleba též obsahují koření (např. kmínové semeno) a zrna (sezam, mák). Zrna se též používají na dekorační účel.

Chléb

Ve výrocích

editovat

Připisované

editovat

V dílech

editovat

Starý zákon

editovat
 • V potu tváře své budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.[1] -- Genesis 3,19
 • Toliko nepozdvihujte se proti Hospodinu, ani se bojte lidu země té, nebo jako chléb náš jsou. -- Numeri 14,9
 • I budete jísti chléb svůj do sytosti a přebývati budete bezpečně v zemi své. -- Leviticus 26,5
 • Ne samým chlebem živ bude člověk, ale vším tím, což vychází z úst Hospodinových, živ bude člověk. -- Deuteronomium 8,3
 • Slzy mé jsou mi místo chleba dnem i nocí, když říkají každého dne: Kdež jest Bůh tvůj? -- Žalm 42,4
 • Voda kradená sladší jest, a chléb pokoutní chutnější. -- Přísloví 9,17
 • Chutný jest někomu chléb falše, ale potom ústa jeho pískem naplněna bývají. -- Přísloví 20,17
 • Nejez chleba člověka závistivého, a nežádej lahůdek jeho. -- Přísloví 23,6
 • Jestliže by lačněl ten, jenž tě nenávidí, nakrm jej chlebem a žíznil-li by, napoj jej vodou. -- Přísloví 25,21
 • Kdo obdělává svou půdu, nasytí se chlebem, kdežto kdo následuje povaleče, nasytí se chudobou -- Přísloví 28,19
 • O dvě věci tě prosím; neodpírej mi je, dříve než umřu: Vzdal ode mne šálení a lživé slovo, nedávej mi chudobu ani bohatství! Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby, tak abych přesycen neselhal a neřekl: „Kdo je Hospodin?“ ani abych z chudoby nekradl a nezneuctil jméno svého Boha. -- Přísloví 30,7-9
 • Pouštěj chléb svůj po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. -- Kazatel 11,1
 • Synu člověčí, chléb svůj s strachem jez, a vodu svou s třesením a s zármutkem pí. -- Ezechiel 12,18
 • Takto praví Panovník Hospodin o obyvatelích Jeruzalémských, o zemi Izraelské: Chléb svůj s zármutkem jísti budou, a vodu svou s předěšením píti, aby obloupena byla země jeho z hojnosti své, pro nátisk všech přebývajících v ní. -- Ezechiel 12,19
 • Zlehčujete mne u lidu mého pro hrst ječmene a pro kus chleba, umrtvujíce duše, které živy nebudou, lhouce lidu mému, kteříž poslouchají lži. -- Ezechiel 13,19
 • Z země vychází chléb, ačkoli pod ní jest něco rozdílného, podobného ohni. -- Job 28,5
 • Efraim s národy smísil se, Efraim bude chléb podpopelný neobrácený. -- Ozeáš 7,8

Nový zákon

editovat
 • A když oni jedli, vzav Ježíš chléb, a dobrořečiv, lámal, a dal učedníkům, a řekl: Vezměte, jezte, to jest tělo mé. -- Matouš 26,26
 • Blahoslavený, kdož jí chléb v království Božím. -- Lukáš 14,15
 • Chléb náš vezdejší dej nám dnes. -- Matouš 6,11
 • Jáť jsem tan chléb živý, kterýž jsem s nebe sstoupil. Bude-li kdo jísti ten chléb, živ bude na věky. A chléb, kterýž já dám, tělo mé jest, kteréž já dám za život světa. -- Jan 6,51
 • Ježíš pak řekl jim: Jáť jsem ten chléb života. Kdož přichází ke mně, nebude nikoli lačněti, a kdož věří ve mne, nebude žízniti nikdy. -- Jan 6,35
 • Kalich dobrořečení, kterémuž dobrořečíme, zdaliž není společnost krve Kristovy? A chléb, kterýž lámeme, zdaliž není společnost těla Kristova? -- 1.Korintským 10,16
 • Není slušné vzíti chléb dětem a vrci štěňatům. -- Matouš 15,26
 • Přišed pak sám k sobě, řekl: Jak mnozí nájemníci u otce mého hojnost chleba mají a já hladem mru! -- Lukáš 15,17
 • Tedy řekl jim Ježíš: Amen, amen pravím vám: Ne Mojžíš dal vám chléb s nebe, ale Otec můj vám dává ten chléb s nebe pravý. Nebo chléb Boží ten jest, kterýž sstupuje s nebe, a dává život světu. -- Jan 6,32.33

Literatura

editovat

Lidová slovesnost

editovat

Reference

editovat
 1. Bible (ekumenický překlad). Biblická společnost v ČSR 1990
 2. NĚMCOVÁ, Božena. Babička. 7. vyd. Praha : Česká grafická unie, 1924. Kapitola I., s. 9–17..  

Všechny ostatní biblické citace: Biblí svatá (podle posledního vydání kralického z r.1613) anebo podle Českého ekumenického překladu.

Související

editovat

Externí odkazy

editovat