Demokracie

forma vlády

Demokracie, řecky δημοκρατíα, vláda lidu, původně z řeckého δημος (demos), lid a κρατειν (kratein), vládnout, je forma vlády (státu), ve které je zdrojem veškeré státní moci lid.

Ve výrocích

editovat
 • Braňme demokracii před těmi, kteří schvalují násilí, agresi, nebo zlo, buďme zodpovědnými občany, ale vyhlašováníceny Karla Čurdy“ za nejlepší udání bych se dožil nerad…[1]
  Stanislav Křeček
 • Demokracie není důsledkem rozvoje, je to jeho příčina.
  La démocratie n'est pas la conséquence du développement, elle en est la cause.[2]
  Alain Touraine
 • Základem demokratického státu je svoboda.
  Aristoteles
 • Nejméně špatná (z pokleslých forem vlády) je demokracie, neboť pokřivení obce je tam nejmenší.
  Aristotelés[3]
 • Demokracie nesmí jít tak daleko, aby se v rodině hlasovalo, kdo je otec.
  Willy Brandt
 • Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat.
  Andrew Jackson
 • Vládnutí v demokracii by bylo výrazně snazší, kdyby člověk nemusel vždy znovu zvítězit ve volbách.
  Georges Clemenceau
 • Demokracie je vláda tyranů korigovaná novináři.[4]
  Ralph Waldo Emerson
 • Protože politik nikdy nevěří tomu, co říká, je překvapen, když se mu věří na slovo.
  Charles de Gaulle
 • Došel jsem k závěru, že politika je příliš vážná věc, než aby mohla být přenechána jen politikům.
  Charles de Gaulle
 • V politice i v lásce se stává, že ústup je formou vítězství.
  Charles de Gaulle
 • Demokracie je zákonnost, přísné dodržování zákonů jak mocenskými orgány a organizacemi, tak i všemi občany.
  Michail Sergejevič Gorbačov
 • Demokracie bez veřejné informovanosti neexistuje a existovat nemůže.
  Michail Sergejevič Gorbačov
 • When a man says that democracy is false because most people are stupid, there are several courses which the philosopher may pursue. The most obvious is to hit him smartly and with precision on the exact tip of the nose.[5]
  Řekne-li nějaký člověk, že jest demokracie nesprávná, protože většina lidí jsou hlupáci, jest tu pro filosofa několik způsobů, jimiž se může bráti. Nejpochopitelnější jest udeřiti jej prudce a přesně zrovna do špičky nosu.[6]
  Gilbert Keith Chesterton
 • Nejlepší argument proti demokracii je pětiminutový rozhovor s průměrným voličem.
  Winston Churchill
 • Říká se, že demokracie je nejhorší způsob vlády, s výjimkou všech ostatních, které jsme vyzkoušeli. [7]
  Winston Churchill
 • Dějiny učí, že demokracie bez hodnot se snadno promění ve zjevnou nebo kamuflovanou totalitu.
  Jan Pavel II.
 • Demokracie je tam, kde se většina lidí cítí být svým vlastním pánem.
  Pavel Kosorin
 • Svoboda s sebou nese mnoho obtíží a demokracie není dokonalá. Ale nikdy jsme nemuseli postavit zeď, abychom udrželi lidi uvnitř - abychom jim zabránili odejít.
  John Fitzgerald Kennedy
 • Občanská společnost je polemika se svobodnou společností a je povinností každého demokrata ze všech svých sil do konce svých věků proti ní bojovat.
  Václav Klaus
 • Hlavním cílem tzv. demokracie se stalo počítati hlavy, ale nedbati mozků.
  Stanisław Jerzy Lec
 • V demokracii existuje zarážející kontrast mezi veřejným jazykem politiků, který se odvolává na veřejné blaho, na blaho vlasti a národa, a ryze soukromým jazykem politických kruhů, který se soustřeďuje výhradně na prostředky dobytí a udržení moci.[8]
  Ryszard Legutko
 • Věřím v politickou rovnost. Jsou však dva navzájem opačné důvody, proč být demokratem. Můžete si myslet, že všichni lidé jsou tak dobří, že se mohou podílet na vládě republiky, a tak moudří, že republika potřebuje jejich radu. To je podle mého názoru falešná, romantická nauka o demokracii. Na druhé straně můžete věřit, že padlí lidé jsou tak zkažení, že žádnému z nich není možno svěřit nekontrolovanou moc nad jeho spoluobčany. Věřím, že toto je pravým důvodem demokracie - jak říká lord Acton - že „všechna moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně“. Jedinou nápravou bylo odnětí pravomocí a jejich náhrada zákonnou fikcí rovnosti.
  Clive Staples Lewis
 • Tak jako nebudu otrokem, nebudu ani otrokářem. To je moje představa demokracie.
  Abraham Lincoln
 • Demokracie je úsilí proti nadpráví, proti násilnosti.
  Tomáš Garrigue Masaryk
 • Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii.
  Tomáš Garrigue Masaryk
 • Ježíš, ne Caesar, toť smysl našich dějin a demokracie.
  Tomáš Garrigue Masaryk
 • Bez osobní odvahy a odpovědnosti nelze dělat politiku opravdovou demokratickou a lidovou.
  Tomáš Garrigue Masaryk
 • Demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti. A spravedlnost je matematika humanity.
  Tomáš Garrigue Masaryk
 • Demokracii dělají demokrati a lepší demokracii lepší demokrati. Pravda je ve všem, i v politice, nejpraktičtější.[9]
  Tomáš Garrigue Masaryk
 • Existence duší je pravým základem demokracie: věčné věčnému nemůže být lhostejné, nesmrtný je nesmrtnému roven.[10]
  Tomáš Garrigue Masaryk
 • Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty.
  Tomáš Garrigue Masaryk
 • Vy jeden, každý musíme snést mínění druhého. Demokracie znamená diskusi.
  Tomáš Garrigue Masaryk
 • Demokracie znamená, že každý občan může říct po vzoru francouzského monarchy: "Stát jsem já." Nebo skromněji: "I já jsem stát."
  Tomáš Garrigue Masaryk
 • Totalitní stát může dělat velké věci, ale jednu věc udělat nemůže: nemůže dát dělníkovi v továrně pušku a říct mu, aby si ji vzal domů a měl ji v ložnici. Puška visící na zdi dělníkova příbytku nebo farmářovy chýše je symbolem demokracie. A je naším úkolem dohlédnout, aby tam zůstala.
  George Orwell[zdroj?]
 • Televize učinila diktaturu nemožnou, ale demokracii nesnesitelnou.
  Šimon Peres
 • Závist je základem demokracie.
  Bertrand Russell
 • Nechceme se vrátit zpět k demokracii pomocí voleb, kde korupce prostupuje vše, vláda trpí nestálostí, lidé porušováním jejich práv a politická kriminalita ohrožuje fungování celého státu.
  Moeen U Ahmed
 • Demokracie se opírá o tradici. Ta je u nás mizivá. Jako by na mistrovství světa v kopané vyslal své mužstvo stát, ve kterém se kopaná dosud nikdy nehrála.[11]
  Milan Uhde
 • Moc nevěřím na demokracii, ta byla dobrá možná v Aténách. O mém osudu dnes rozhodují lidé, které politici nacpou párky a opijí.[12]
  Emília Vášáryová
 • Amerika by nebyla bez demokracie, demokracie by nebyla bez politiky, politika by nebyla bez stran.[13]
  Clinton Rossiter
 • Nedemokratický systém je takový, kde občané mají strach z mocných. Demokratický systém je takový, kde vláda a mocní mají obavu a strach z občanů. My dnes žijeme v systému, kde vláda má z občanů jenom velkou srandu.[14]
  Jan Keller
 • Demokracie je demokracií i ve stadiu úpadku tehdy, když mají občané relevantní informace o skutečnosti.[15]
  Martin Hekrdla
 • Demokracie nemůže existovat jako permanentní forma vlády - může trvat pouze tak dlouho, nežli voliči zjistí, že si mohu dovolit odhlasovat velkorysé výhody na účet státní pokladny. Od této chvíle hlasuje většina vždy pro ty kandidáty, kteří jí slibují nejvíce požitků z veřejných financí. Proto demokracie vždy zkolabuje kvůli nedostatku finanční odpovědnosti... průměrná doba trvání vrcholu velkých světových civilizací byla přibližně dvě století... všechny postupně procházely těmito stádii: od otroctví k víře, od víry k odvaze, od odvahy ke svobodě, od svobody k hojnosti, od hojnosti k sobectví, od sobectví k sebeuspokojení, od sebeuspokojení k apatii, od apatie k závislosti, od závislosti zpět k otroctví.
  Alex Fraser Tytler
 • Marxismus, budiž podotknuto, se rozšířil pouze v nedemokratických státech, nebo v zemích s neúspěšnou demokratickou vládou, anebo si ho osvojily ony sociální skupiny nebo jednotlivci, kteří ztratili víru v demokracii. Pro imperialistické Německo, carské Rusko, zautokratizovanou Čínu byl marxismus, více než pro jiné země, přijatelný. Angličtí dělníci, až na nepatrné výjimky, marxismus neuvítali. To velice zklamalo Marxe a Engelse, kteří žili v Anglii 34, respektive 46 let. Velmi přispělo k jejich nespokojenosti, že ruský překlad „Kapitálu“ vyšel o několik let dříve nežli anglický. Ve Spojených státech je marxismus činitelem bezvýznamným, ačkoliv - nebo právě proto - odborářství je zde velmi silné a jeho význam vzrůstá. Marxismus a demokracie jsou neslučitelné: kde je demokracie úspěšným vládním systémem - marxismus nemůže zvítězit. Kde marxismus vítězí - demokracie neexistuje![16]
  Josef Macek
 • Mnozí lidé si tedy tu demokracii pletou s tím, že oni budou jen těmi kritiky a určovateli co se má dít v společnosti a ti druzí že budou to vykonávat a nebo jsou povinni to vykonávat, co oni si přejí. Ne, demokracie je diskuse a většina rozhodne a příslušné orgány rozhodnou a rozhodnou v rámci zákonů a zákony napříště chceme tvořit včetně ústavy ve všenárodních diskuzích. Důležité zákony, který se týkají každého člověka...[17]
  Milouš Jakeš
 • Humor je nejdemokratičtější z lidských zvyků.
  Karel Čapek
 • Pokud přijmeme zásadu demokracie, že pitomec má stejnou cenu jako nadaný člověk, je třeba zajít o krok dále a připustit, že dva pitomci jsou lepší než jeden nadaný člověk.
  Leó Szilárd
 • Demokracie se nebuduje sestupováním elit na úroveň davu, ale povznášením davu na úroveň elit.[18]
  Gustave Le Bon
 • Demokracie není ideální systém, je to ale nejlepší existující systém. Demokracie není dar, ale něco, za co se musí dennodenně bojovat. Jeden z průšvihů je, že třeba ve Spojených státech už podle studií neexistuje demokracie, ale oligarchie, že tamní systém na spoustu lidí zapomněl.[19]
  Tomáš Etzler
 • Demokracie není univerzální hodnota, kterou lze uplatnit kdekoli.[20]
  Nikita Michalkov

Reference

editovat
 1. KŘEČEK, Stanislav. Desinformace…, 2022-04-22 [cit. 2022-04-22]
 2. Alain Touraine : "Je suis extraordinairement sensible au côté dissident". franceculture.fr [online]. 2018-03-09 [cit. 2018-03-27]. Dostupné online.
 3. Etika Nikomachova 1160b19
 4. Reflex křížovka 46/2008
 5. G. K. Chesterton - Alarms and Discursions: The Red Town
 6. G. K. Chesterton - Bouře a úvahy: Červené město; Aventinum, Nakl. Dra Ot. Štorcha-Mariena, Praha-Žižkov, 1927; str. 47; přeložil Čeněk Kočí
 7. Promluva v Dolní sněmovně, 11. listopadu 1947
 8. Ošklivost demokracie na virtually.cz
 9. Příručka člena zastupitelstva obce. VCVS ČR, Praha 2002, s.14
 10. ČAPEK, Karel. Hovory s T. G. Masarykem III. Myšlení a život. Fr. Borový a nakladatelství Čin, Praha 1936 (oddíl II - Metafysika, kapitola 2 - Sub specie aeterni, str. 66)
 11. Byl jsem chartistou z donucení – Lidové noviny, 26.7.2008 (redaktorka Jana Machalická)
 12. Readers Digest Výběr. Říjen 2009, s.37 podle Hospodářských novin (nedatováno)
 13. cit. dle Zakaria, Fareed: Budoucnost svobody.Přeložil Jaroslav Veis. Praha 2004, s.115
 14. Jan Keller: Dva druhy pravicových voličů. Britské listy, 22. III. 2010. URL: http://www.blisty.cz/art/51696.html
 15. Martin Hekrdla: NERV zabrnkal na nervy. Právo, Publicistika, str. 6, 30. VI. 2011.
 16. Josef Macek (1992): Dědictví marxismu. URL: http://www.sds.cz/docs/prectete/eknihy/jm_dm.htm ; Kapitola IX: Poučení z marxismu. URL: http://www.sds.cz/docs/prectete/eknihy/dm/dm09.htm
 17. projev na Červeném hrádku, URL: http://www.ujdeto.cz/lyrics/milos-jakes/text-projevu-na-cervenem-hradku-cz/
 18. Elity, výkvět a vyvolení. Pátek. Magazín Lidových novin. 9/2015, s. 4.
 19. Čechům se nikdy nedařilo líp. Ale zapomínáme, jak bylo dřív, říká novinář Tomáš Etzler. rozhlas [online]. 2019-03-23 [cit. 2020-05-04]. Dostupné online.
 20. Můj přítel Putin. Reflex, 2010, čís. 28, s. 68.

Externí odkazy

editovat
 •   Encyklopedický článek Demokracie ve Wikipedii