Pravda

filozofická kategorie

Pravda je filozofický pojem. Bývá jím označována shoda tvrzení se skutečností. Jejím protikladem je lež.

Ve výrocích

editovat

Původní české

editovat
 • Pravda je tam, odkud jste vyšli, abyste ji našli![1]
  Zdeněk Neubauer
 • Pravda jest, co býti má podle důchovního řádu.[2]
  František Mareš
 • Pravda Páně vítězí.[3] — Husitské heslo
 • Pravda vítězí. (Veritas vincit). — Heslo na vlajce prezidenta České republiky, dříve i Československé republiky
 • V pravdě je více odvahy, než ve lži. — Jan Jadrný
 • Pravda vítězí, ale dá to fušku. — Jan Masaryk
 • Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí![4] — Václav Havel
 • …jistěže ve světě nakonec zvítězí pravda, ale až dokáže to, co dokáže lež… (Vladimír Vysockij: píseň Pravda a Lež, v překladu Milana Dvořáka)
 • Pravda vyjde na povrch jako olej na vodu… — Jan Antonín Baťa
 • První obětí války je vždy Pravda.
 • Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu. — Jan Hus
 • Pravda je jen to, co jest dobrem všech. — Jan Hus
 • Zlořečný je ten, kdo pro skývu chleba opustí pravdu. — Jan Hus
 • Raději dávej se přemáhati mluvě pravdu, než bys chtěl vítězit lha, ježto lépe jest býti přemoženu pravdu mluvě než vítěziti lha.[5] — Jan Hus
 • Nemohu-li já pravdy osvoboditi ve všem, aspoň nechci býti nepřítelem pravdy.[6] — Jan Hus
 • Kdo mluví pravdu, hlavu si rozbíjí.[6] — Jan Hus
 • Také prosím, aby sě milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli.[7] (Jan Hus, z dopisu 10. 6. 1415)
 • Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie (Jan Hus, Výklad viery 1412)
 • Křesťan má být stálý ve víře a v rozjímání této trojí pravdy: té, která je obsažena v Písmu, té, kterou poznáváme smysly a té, jíž dosahujeme neomylným rozumem. Je lépe za tuto trojí pravdu vytrpět smrt než získat obročí pochlebováním. — Jan Hus
 • Je zřejmé, že podřízený může s opatrností podle pravidla lásky napravovat bloudícího výše postaveného a uvádět opět na cestu pravdy. Nebo kdyby výše postavený zbloudiv z pravé cesty se stal kořistí lupičů nebo se ocitl v nebezpečí smrti, měl by jej poddaný vysvobodit a tak jej zachránit před nebezpečím. Tím spíše je jeho povinnost, když výše postavený, který se dostal na mravní scestí, se stává kořistí démonů a ocitá se v nebezpečí nejhorší smrti hříšníků. Jestli by se výše postavený radoval v prvém případě, proč by se tím neradoval v případě druhém? Připouští-li strážného v prvém případě, proč ho nepřipouští v případě druhém?[8] — Jan Hus
 • Nemůže každý pravdu vidět, ale každý může být pravda. — Franz Kafka
 • Pravda je nedělitelná, proto se sama nemůže poznávat, kdo ji chce poznat, musí být lží. — Franz Kafka
 • Právě o pravdě platí, že ji filosof nikdy nemá, že nad ní nevládne, nýbrž že se jí jen dává k dispozici a nechá pravdu vládnout nad sebou a pak se zasazuje za její vládu též ve světě. V tom smyslu také český myslitel Emanuel Rádl řekl, že nemáme my pravdu, ale pravda má nás. Ono dvojí úskalí, na němž filosofie troskotá a stává se nefilosofií, spočívá tedy v tom, že jsme buď přesvědčeni, že už pravdu máme, že jsme se jí zmocnili, anebo že o pravdu nedbáme a dokonce ji popíráme a považujeme za předsudek a iluzi.[9] — Ladislav Hejdánek
 • Pravda je složitá, takže to nikdy nebude mít jednoduché. — Pavel Kosorin
 • Jednat znamená mít pravdu. Protože máme o světě spolehlivou představu. Aby mohla být věta pravdivá, musí být pravda. Pravdivé věty jsou možné jen díky tomu, že skutečnost není nekonečně mnohoznačná a proměnlivá — skutečnost má svou pravdivost, svou pravdu. To, že naše věty jsou pravdivé, že podle nich můžeme žít, nás vede k uvědomění, že vzdor všem postmoderním módám je ve světě našeho života pravda. — Erazim Kohák
 • Někde v tomto světě, někde v tomto státě a v této společnosti se musí najít nezbytný počet lidí, kteří spolu uzavřeli spojenectví na život a na smrt ve službách pravdě, nikoliv ve službách státu ani ve službách společnosti. Tito lidé slouží lidstvu právě tím a jenom tím, že žijí, pracují a myslí tak, aby se všechno (i oni sami) dostalo do světla pravdy. Ve světle pravdy se však skutečnost nevyjevuje jen taková, jaká jest (jak si to většina Evropanů dodnes myslí), nýbrž to, jak je dána, se zároveň objevuje v napětí s tím, jaká by měla být.[10] — Ladislav Hejdánek
 • Všecko na čas, pravda na věky.[11] — Boleslav Jablonský
 • Lidstvo si představuju jako velikou armádu dělníků budujících velkolepý chrám pravdy, jak žijí a pracují spolu. Mé tělo, stroj, který pracuje, odumře, rozplyne se v atomy, ale hodnota, hodnota mé práce ta tu zůstane. Mně stačí vědomí, že já bezvýznamný, bezejmenný dělník jsem pomáhal budovat tuto velkolepou budovu pravdy, kterou lidstvo od nepaměti staví. A každý kámen, který jsem pomáhal svou prací k této budově dopravit, je nesmrtelný. — Klement Gottwald
 • Pravda je jenom jedna ta pravá a jediná vše ostatní je lež přetvářka a klam. — Martin Ovšaník

Z jiných jazyků

editovat

Anonymní nebo autor neupřesněn

editovat
 • Krása není vždy pravá, pravda není vždy krásná.
 • Pravda je krutá.
 • Není pravda jako pravda, lež jako lež.

Lidová slovesnost

editovat

Reference

editovat
 1. Poutník 2016/4 [cit. 2022-05-30]
 2. Hledání české filosofie. 1. vyd. Praha : Filosofia, 2012. ISBN 978-80-7007-388-9. S. 39. (čeština) 
 3. http://cheb.evangnet.cz/node/213
 4. http://kultura.idnes.cz/havluv-filmovy-debut-miri-do-kin-doc-/filmvideo.aspx?c=A110322_151258_filmvideo_jaz
 5. rekomendace inceptora Jana 1412; cit. dle Na každý den 2015. Kalich Praha 2014, s. 202
 6. 6,0 6,1 HORA-HOŘEJŠ, Petr. Toulky českou minulostí. Druhý díl. 2. vyd. Praha: Baronet, 1995. 454 s. ISBN 80-85890-20-8. Kapitola Mistr Jan Hus, s. 236. , s. 236
 7. MOLNÁR, Amedeo, ed. Slovem obnovená: čtení o reformaci. 1. vyd. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1977. 265 s. Kapitola Hus před koncilem 6. července 1415, s. 42.
 8. „O církvi“ cit. dle Na každý den 2015. Kalich Praha 2014, s. 196–197
 9. Kartotéční lístek "Filosofie"
 10. Svobodný duch a univerzita, 1990
 11. KORÁB, Julius. Zlatá zrnka. Plzeň : V. Steinhauser, [1885]. S. 286.  
 12. BROWNE, Anthony. Úprk rozumu : politická korektnost a smrt veřejné rozpravy v moderní Británii. 1. vyd. v českém jazyce. Praha : Dokořán, 2009. 157 s (PNK; sv. 3). ISBN 978-80-7363-240-3. S. 31
 13. Weimarer Ausgabe (WA) 2,480,4–6. (německy)
 14. cit. dle Na každý den 1986. Kalich 1985, s. 69
 15. ROCHALLYI, Radoslav. Mythra Invictus. Bratislava : VSSS, 2019. 124 s. ISBN 978-80-8202-085-7. S. 85.  
 16. Lidové noviny z 21. srpna 2009, s. 11
 17. Readers Digest Výběr, Praha: Reader's Digest-Výběr s.r.o., říjen 2009. ISSN 1210-7077. S. 37
 18. KUHN, T.S.. Struktura vědeckých revolucí. Praha : OIKOYMENH, 2008. ISBN 80-86005-54-2. S. 31.  
 19. KORÁB, Julius. Zlatá zrnka. Plzeň : V. Steinhauser, [1885]. S. 363.  
 20. LIN, Jutang. Můj národ a má vlast. Překlad Matouš Hoch, Bohumil Mathesius. Praha : Fr. Borový, 1938. 393 s. (Století přerodu; sv. 10.) Dostupné online. S. 6.  
 21. RABINOVICH, Itamar. Israel in the Middle East: documents and readings on society, politics, and foreign relations, pre-1948 to the present. [s.l.] : UPNE, 2008. ISBN 978-08-74519-62-4. S. 307. (en) 

Související

editovat

Názvy děl

editovat

Externí odkazy

editovat
 •   Encyklopedický článek Pravda ve Wikipedii
 •   Slovníkové heslo pravda ve Wikislovníku
 •   Kategorie Truth ve Wikimedia Commons