Pravda

filozofická kategorie

Pravda je filozofický pojem. Bývá jím označována shoda tvrzení se skutečností. Jejím protikladem je lež.

Ve výrocích editovat

Původní české editovat

 • Pravda je tam, odkud jste vyšli, abyste ji našli![1]
  Zdeněk Neubauer
 • Pravda jest, co býti má podle důchovního řádu.[2]
  František Mareš
 • Pravda Páně vítězí.[3] — Husitské heslo
 • Pravda vítězí. (Veritas vincit). — Heslo na vlajce prezidenta České republiky, dříve i Československé republiky
 • V pravdě je více odvahy, než ve lži. — Jan Jadrný
 • Pravda vítězí, ale dá to fušku. — Jan Masaryk
 • Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí![4] — Václav Havel
 • …jistěže ve světě nakonec zvítězí pravda, ale až dokáže to, co dokáže lež… (Vladimír Vysockij: píseň Pravda a Lež, v překladu Milana Dvořáka)
 • Pravda vyjde na povrch jako olej na vodu… — Jan Antonín Baťa
 • První obětí války je vždy Pravda.
 • Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu. — Jan Hus
 • Pravda je jen to, co jest dobrem všech. — Jan Hus
 • Zlořečný je ten, kdo pro skývu chleba opustí pravdu. — Jan Hus
 • Raději dávej se přemáhati mluvě pravdu, než bys chtěl vítězit lha, ježto lépe jest býti přemoženu pravdu mluvě než vítěziti lha.[5] — Jan Hus
 • Nemohu-li já pravdy osvoboditi ve všem, aspoň nechci býti nepřítelem pravdy.[6] — Jan Hus
 • Kdo mluví pravdu, hlavu si rozbíjí.[6] — Jan Hus
 • Také prosím, aby sě milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli.[7] (Jan Hus, z dopisu 10. 6. 1415)
 • Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie (Jan Hus, Výklad viery 1412)
 • Křesťan má být stálý ve víře a v rozjímání této trojí pravdy: té, která je obsažena v Písmu, té, kterou poznáváme smysly a té, jíž dosahujeme neomylným rozumem. Je lépe za tuto trojí pravdu vytrpět smrt než získat obročí pochlebováním. — Jan Hus
 • Je zřejmé, že podřízený může s opatrností podle pravidla lásky napravovat bloudícího výše postaveného a uvádět opět na cestu pravdy. Nebo kdyby výše postavený zbloudiv z pravé cesty se stal kořistí lupičů nebo se ocitl v nebezpečí smrti, měl by jej poddaný vysvobodit a tak jej zachránit před nebezpečím. Tím spíše je jeho povinnost, když výše postavený, který se dostal na mravní scestí, se stává kořistí démonů a ocitá se v nebezpečí nejhorší smrti hříšníků. Jestli by se výše postavený radoval v prvém případě, proč by se tím neradoval v případě druhém? Připouští-li strážného v prvém případě, proč ho nepřipouští v případě druhém?[8] — Jan Hus
 • Nemůže každý pravdu vidět, ale každý může být pravda. — Franz Kafka
 • Pravda je nedělitelná, proto se sama nemůže poznávat, kdo ji chce poznat, musí být lží. — Franz Kafka
 • Právě o pravdě platí, že ji filosof nikdy nemá, že nad ní nevládne, nýbrž že se jí jen dává k dispozici a nechá pravdu vládnout nad sebou a pak se zasazuje za její vládu též ve světě. V tom smyslu také český myslitel Emanuel Rádl řekl, že nemáme my pravdu, ale pravda má nás. Ono dvojí úskalí, na němž filosofie troskotá a stává se nefilosofií, spočívá tedy v tom, že jsme buď přesvědčeni, že už pravdu máme, že jsme se jí zmocnili, anebo že o pravdu nedbáme a dokonce ji popíráme a považujeme za předsudek a iluzi.[9] — Ladislav Hejdánek
 • Pravda je složitá, takže to nikdy nebude mít jednoduché. — Pavel Kosorin
 • Jednat znamená mít pravdu. Protože máme o světě spolehlivou představu. Aby mohla být věta pravdivá, musí být pravda. Pravdivé věty jsou možné jen díky tomu, že skutečnost není nekonečně mnohoznačná a proměnlivá — skutečnost má svou pravdivost, svou pravdu. To, že naše věty jsou pravdivé, že podle nich můžeme žít, nás vede k uvědomění, že vzdor všem postmoderním módám je ve světě našeho života pravda. — Erazim Kohák
 • Někde v tomto světě, někde v tomto státě a v této společnosti se musí najít nezbytný počet lidí, kteří spolu uzavřeli spojenectví na život a na smrt ve službách pravdě, nikoliv ve službách státu ani ve službách společnosti. Tito lidé slouží lidstvu právě tím a jenom tím, že žijí, pracují a myslí tak, aby se všechno (i oni sami) dostalo do světla pravdy. Ve světle pravdy se však skutečnost nevyjevuje jen taková, jaká jest (jak si to většina Evropanů dodnes myslí), nýbrž to, jak je dána, se zároveň objevuje v napětí s tím, jaká by měla být.[10] — Ladislav Hejdánek
 • Všecko na čas, pravda na věky.[11] — Boleslav Jablonský
 • Lidstvo si představuju jako velikou armádu dělníků budujících velkolepý chrám pravdy, jak žijí a pracují spolu. Mé tělo, stroj, který pracuje, odumře, rozplyne se v atomy, ale hodnota, hodnota mé práce ta tu zůstane. Mně stačí vědomí, že já bezvýznamný, bezejmenný dělník jsem pomáhal budovat tuto velkolepou budovu pravdy, kterou lidstvo od nepaměti staví. A každý kámen, který jsem pomáhal svou prací k této budově dopravit, je nesmrtelný. — Klement Gottwald
 • Pravda je jenom jedna ta pravá a jediná vše ostatní je lež přetvářka a klam. — Martin Ovšaník

Z jiných jazyků editovat

 • U celé řady témat se k pravdě nesmíte ani přiblížit. Když to uděláte, označí vás okamžitě za „rasistu“, „sexistu“, „homofoba“, „necitlivého“ nebo „plného předsudků“.[12] — Paul Weyrich
 • Co je to pravda? (Quid est veritas?). — Pontius Pilatus, Bible, Jan 18,38
 • Já jsem cesta, pravda a život. — Ježíš Nazaretský, Bible, Jan 14,6
 • Něco není dobré a pravdivé jen proto, že to říká někdo mocný, svatý nebo nějaký jiný důležitý člověk, nýbrž správné, pravdivé a dobré je to už tehdy, když to pochází od Boha.[13] — Martin Luther
 • Kristus neřekl: „Já jsem zvyk.“ Řekl: „Já jsem pravda.“ I kdyby byl některý zvyk sebestarší a kdybychom na něj byli sebezvyklejší, musí ustoupit pravdě.[14] — Papež Řehoř VII
 • Lidská pravda je něco, co není. Pravda je jen shoda, na níž se dohodneme.[15] — Radoslav Rochallyi
 • Raději chci trpět proto, že říkám pravdu, než aby měla pravda trpět pro mé mlčení. — Ralph Waldo Emerson
 • Starý omyl je oblíbenější než nová pravda. — německé přísloví
 • Není pravda, že máme málo času, avšak pravda je, že ho hodně promarníme. — Lucius Annaeus Seneca
 • Pravda je vůbec nejtěžší, co lze lidem předložit, aby tomu věřili. — Marcel Pagnol
 • Milost znamená, že chléb hledá hladové, živá voda žíznivé, pravda hledá lháře, život hledá smrt — a to všechno v osobě Ježíše Krista, který přišel hledat a zachránit, co je ztraceno. — Klemens Brentano
 • Lidé nemají rádi žertu, když je v něm trocha pravdy. — Rabíndranáth Thákur
 • Pythagoras, když objevil pravdu, obětoval bohům sto volů; dodnes se voli třepou, když se objeví pravda. — Julian Tuwim
 • Je sice pravda, že mnoho mužů nenalezne v manželství vždy to, v co doufali. Na druhé straně je však pravda, že je tam naštěstí zřídka čeká i to, co si zaslouží. — Charles Chaplin
 • Stokrát opakovaná lež se stává pravdou. — Joseph Goebbels, nacistický válečný zločinec
 • Člověk často dělá plány, jen aby mu je Bůh zvrátil. Ale kde je konečným cílem hledání Pravdy, nechť jakkoli jsou zkříženy lidské plány, výsledek není nikdy škodlivý a je často lepší než jsme čekali. — Móhandás Karamčand Gándhí
 • Všechno záleží na tom, klademe-li pravdu na první místo nebo na druhé. — Jan Viklef
 • Se zvykem je to leckdy zlá věc: Působí, že se bezpráví považuje za právo a blud za pravdu. — Georg Christoph Lichtenberg
 • Nejnebezpečnější nepravdy jsou pravdy mírně překroucené. — Georg Christoph Lichtenberg
 • Nenávidím pravdu, která o sobě tvrdí že je neomylná. — Lev Nikolajevič Tolstoj
 • Kdo se nenechá přemoci pravdou, bude přemožen omylem. — Augustinus
 • Nestarám se, co o mně kdo řekne. Pokud to ovšem není pravda. — Truman Capote
 • Lidé někdy klopýtnou o pravdu, ale většina z nich se rychle zvedne a spěchá dál, jako by se nic nestalo. — Winston Churchill
 • Pravdu přijímá člověk chladně, lež se zápalem. — Jean de La Fontaine
 • Kdo chce říci pravdu, ať přenechá eleganci svému krejčímu. — Albert Einstein
 • Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl. — Gilbert Keith Chesterton
 • Svobodu nelze jenom mít, nelze ji jenom užívat. Je potřeba ji stále nabývat a vytvářet ji pravdou. — Jan Pavel II.
 • Jsou dva druhy pravdy: pravdy triviální, pro něž jsou opačné názory naprosto absurdní, a pravdy hluboké, které se poznají podle toho, že jejich protikladem je zase pravda. — Niels Bohr
 • Důvod, proč je pravda mnohem podivuhodnější než fantazie je, že pravda nemusí dávat smysl. — Mark Twain
 • Všechny velké pravdy začínají jako rouhání. — George Bernard Shaw
 • Žárlivost se dívá brýlemi, které dělají z trpaslíků obry a z podezření pravdu. — Miguel de Cervantes
 • Pravda umožňuje pronikat do neznáma. — Guillaume Apollinaire
 • Nové lži se poslouchají lépe než staré pravdy.[16] — Anton Pavlovič Čechov.
 • Chcete-li, aby vám lidé věřili, musíte učinit pravdu neuvěřitelnou.[17] — Napoleon Bonaparte.
 • Je pravda a je nepravda a když se člověk drží pravdy, třeba proti celému světu, není šílený. — George Orwell, 1984.
 • V časech celosvětového podvodu se stává vyřčení pravdy revolučním činem. — George Orwell.
 • Ano, tak to je, pravda se někdy skrývá na velmi nepravděpodobných místech a mívá občas prapodivné služebníky. — Terry Pratchett, Pravda
 • Benegesseritský axiom: Účelem sporu je změnit podstatu pravdy. — Frank Herbert, Děti Duny
 • Když budeš odhazovat ty, kteří ti pravdu tlumočí přesně, zbudou ti jen takoví, kteří vědí, co chceš slyšet. Neumím si představit nic nebezpečnějšího než hnít v zápachu vlastních představ. — Frank Herbert, Děti Duny
 • Pravda vystupuje rychleji z omylů než ze zmatku.[18] — Roger Bacon
 • Pravda je ovoce, které se musí trhat, až když docela uzraje. — Voltaire
 • Pravdivé rty se zajistí navždy, kdežto jazyk zrádný na okamžik. — biblické přísloví, viz Bible – Přísloví 12,19
 • Jdi za těmi, co hledají pravdu, ale rychle uteč od těch, co ji našli. — Charlie Chaplin
 • Toužíme po pravdě a nalézáme nejistotu; hledáme štěstí a nalézáme bídu a smrť.[19] — Blaise Pascal
 • Pravda se neodchyluje od lidské přirozenosti. Jestliže se to, co se pokládá za pravdu, odchyluje od lidské přirozenosti, nelze to pokládat za pravdu.[20] — Konfucius
 • Pravda není plachá nebo zbabělá.[21]
  Abraham Isaac Kook

Anonymní nebo autor neupřesněn editovat

 • Krása není vždy pravá, pravda není vždy krásná.
 • Pravda je krutá.
 • Není pravda jako pravda, lež jako lež.

Lidová slovesnost editovat

Reference editovat

 1. Poutník 2016/4 [cit. 2022-05-30]
 2. Hledání české filosofie. 1. vyd. Praha : Filosofia, 2012. ISBN 978-80-7007-388-9. S. 39. (čeština) 
 3. http://cheb.evangnet.cz/node/213
 4. http://kultura.idnes.cz/havluv-filmovy-debut-miri-do-kin-doc-/filmvideo.aspx?c=A110322_151258_filmvideo_jaz
 5. rekomendace inceptora Jana 1412; cit. dle Na každý den 2015. Kalich Praha 2014, s. 202
 6. 6,0 6,1 HORA-HOŘEJŠ, Petr. Toulky českou minulostí. Druhý díl. 2. vyd. Praha: Baronet, 1995. 454 s. ISBN 80-85890-20-8. Kapitola Mistr Jan Hus, s. 236. , s. 236
 7. MOLNÁR, Amedeo, ed. Slovem obnovená: čtení o reformaci. 1. vyd. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1977. 265 s. Kapitola Hus před koncilem 6. července 1415, s. 42.
 8. „O církvi“ cit. dle Na každý den 2015. Kalich Praha 2014, s. 196–197
 9. Kartotéční lístek "Filosofie"
 10. Svobodný duch a univerzita, 1990
 11. KORÁB, Julius. Zlatá zrnka. Plzeň : V. Steinhauser, [1885]. S. 286.  
 12. BROWNE, Anthony. Úprk rozumu : politická korektnost a smrt veřejné rozpravy v moderní Británii. 1. vyd. v českém jazyce. Praha : Dokořán, 2009. 157 s (PNK; sv. 3). ISBN 978-80-7363-240-3. S. 31
 13. Weimarer Ausgabe (WA) 2,480,4–6. (německy)
 14. cit. dle Na každý den 1986. Kalich 1985, s. 69
 15. ROCHALLYI, Radoslav. Mythra Invictus. Bratislava : VSSS, 2019. 124 s. ISBN 978-80-8202-085-7. S. 85.  
 16. Lidové noviny z 21. srpna 2009, s. 11
 17. Readers Digest Výběr, Praha: Reader's Digest-Výběr s.r.o., říjen 2009. ISSN 1210-7077. S. 37
 18. KUHN, T.S.. Struktura vědeckých revolucí. Praha : OIKOYMENH, 2008. ISBN 80-86005-54-2. S. 31.  
 19. KORÁB, Julius. Zlatá zrnka. Plzeň : V. Steinhauser, [1885]. S. 363.  
 20. LIN, Jutang. Můj národ a má vlast. Překlad Matouš Hoch, Bohumil Mathesius. Praha : Fr. Borový, 1938. 393 s. (Století přerodu; sv. 10.) Dostupné online. S. 6.  
 21. RABINOVICH, Itamar. Israel in the Middle East: documents and readings on society, politics, and foreign relations, pre-1948 to the present. [s.l.] : UPNE, 2008. ISBN 978-08-74519-62-4. S. 307. (en) 

Související editovat

Názvy děl editovat

Externí odkazy editovat

 •   Encyklopedický článek Pravda ve Wikipedii
 •   Slovníkové heslo pravda ve Wikislovníku
 •   Kategorie Truth ve Wikimedia Commons