Ve výrocíchEditovat

 • Svobodou rozumím vítězství individua jak nad despoticky vládnoucí autoritou, tak nad davem osobujícím si právo podrobit menšiny většině. – Benjamin Constant
  • „... par liberté, j'entends le triomphe de l'individualité, tant sur l'autorité qui voudrait gouverner par le despotisme, que sur les masses qui réclament le droit d'asservir la minorité à la majorité."[1]
 • Svoboda sama o sobě, zproštěna odpovědnosti, je věc v podstatě nezábavná. Odpovědnost sama o sobě, zproštěna svobody, je věc veskrze nezábavná. Zábavné je spojit obojí. --Patrik Ouředník[2]
 • Legum servi sumus ut liberi esse possimus.
  Jsme služebníky zákonů, abychom mohli být svobodní.
  --Marcus Tullius Cicero
 • Musíš sloužit filosofii, aby se ti dostalo pravé svobody. --Epikúros
 • Svoboda je příležitost konat dobro, ale jen tehdy, pokud je také příležitostí činit zlo.
  --Friedrich August von Hayek
 • Kacířství je jen jiné slovo pro svobodu myšlení.
  --Graham Greene
 • Jsou různé definice svobody. Jedna z nich říká, že je to možnost vypít libovolné množství vodky. --Czesław Miłosz
 • Svobodu nelze jenom mít, nelze ji jenom užívat. Je potřeba ji stále nabývat a vytvářet ji pravdou. --Jan Pavel II.
 • Jediná věc stačí k triumfu zla, když dobří lidé nedělají nic.
  --Edmund Burke
 • Svoboda je možnost být samým sebou vůči sobě i světu.
  --Radoslav Rochallyi
 • Nikdo neudělá větší chybu než ten , který nedělá nic jen proto, že málo zmůže.
  --Edmund Burke
 • Svět je nebezpečné místo, ne kvůli těm, kteří zlo páchají, ale kvůli těm, kteří to vidí a nedělají nic.
  -- Albert Einstein
 • Nevěř ostnatému drátu, byť se stokrát tvářil jako stonek růže.
  --Karel Kryl
 • Jediné místo pro svobodného člověka v otrocké společnosti je ve vězení. --Henry David Thoreau
 • Svoboda je bezcenná, neznamená-li také svobodu mýlit se. --Móhandás Karamčand Gándhí
 • Nic není důležitější než svoboda. --Ernest Hemingway
 • Svobodu můžete vyměnit za cokoli, ale nikdy to nebude dobrý obchod. --Pavel Kosorin
 • Lépe žít den jako lev, než sto let jako ovce. --Italské přísloví
 • Svoboda, to se opakuji, to říkám při každém svém povídání, není zadarmo. Ty oběti a utrpení byly obrovské. Svoboda není zaručena. Není zaručeno, že někde nevyleze nějaký blbec a někoho zase nezfamfrní, tak jak se nám to stalo. Svobodu je nutno pořád bránit. V nynější době globalizace jestliže je porušována svoboda v nějaké tramtárii, týká se to i nás. Je nutno s tím něco dělat, to si musíme uvědomit. A také nezapomínat na ty, kteří svobodu tady vydobyli, uhájili, obnovili.“[3] --Tomáš Sedláček
 • ...svoboda myšlení a svoboda projevu, zaručená Listinou základních práv a svoboda, a právo na osobní náhled na historické události nejsou bezbřehé.[4] --Zdeňka Galková
 • Myslím, že autentickou pravici čili ty, kteří pokládají za největší statek svobodu, tvoří tak čtvrtina Čechů. A bojím se, že tak je to už pomalu v celé Evropě. Když dáte na billboard nápis "Kolo do každé rodiny" a poukážete na to, že boháči mívají kola dvě, najde se mnoho lidí, kteří spravedlnost vidí v tom, že jedno kolo je třeba boháčům vzít a dát ho těm, co ho nemají.[5] --Petr Nárožný
 • Historie nás přesvědčuje, že kapitalismus je nutnou podmínkou pro politickou svobodu. --Milton Friedman
 • Žijte svobodou! Kde jinde chcete žít svobodou? V pekle nebo v nebi? Pozor jaký tam jsou zákony tak pozor na to! Svoboda je tu pro vás a tak ji využijte!
 • Umělec potřebuje svobodu, ne aby dělal, co chce, ale aby byl, kdo je. Umělec chce, co musí; technik chce, co může. Umělec žádá svobodu pro to, co je bytostně nutné; technik pro to, co je technicky možné. Kritériem umělcovým je schopnost svět obývat, činit jej obyvatelným; kritériem technikovým je schopnost svět dobývat, činit jej konzumovatelným. Rytmus prvého je bytostný; rytmus druhého ekonomický. Umělec se dává vést virtuálním rytmem přírody; technik usiluje vést svým strojovým rytmem přírodu.[6] -- Josef Šafařík
 • Každý člověk jest svoboden, každý má stejné právo rozmnožovati blaho své hmotné i duševní.[7] --František Ladislav Rieger
 • Není člověka, jenž by svobody nemiloval, avšak spravedlivý ji žádá pro všechny, nespravedlivý jen pro sebe.[7] --Ludwig Börne
 • Ať se tedy vlast ukáže společnou matkou všech občanů, ať výhody, kterým se těší ve své zemi, jim ji učiní drahou. Ať vláda ponechá aby cítili, že zde jsou doma, a ať jsou v jejích očích zákony vždy zárukou společné svobody. Tato práva patří v celé své kráse všem lidem. ... Vlast nemůže existovat bez svobody, svoboda bez ctnosti a ctnost bez občanů. Všechno to budete mít, až když vytvoříte občanů. ... Nestačí však mít občanů a chránit je, je třeba také pamatovat na jejich existenci. Starost o veřejné potřeby je samozřejmou záležitostí obecné vůle a třetí hlavní povinností vlády. -- Jean-Jacques Rousseau [8]
 • Občanská svoboda je vymezena zákonem, který je projevem obecné vůle a jeho smyslem je odstranění individuálních závislostí, tedy odstranění libosti a svévole bohatých a vlivných jednotlivců a skupin. -- Jean-Jacques Rousseau [9]

V dílechEditovat

 • Dítě, které odmítne jít v otcových šlépějích, to je symbol jedinečné schopnosti člověka. "Nemusím být tím, čím byl můj otec. Nemusím uposlechnout pravidel svého otce ani věřit ve všechno, v co věřil on. Moje lidská síla spočívá v tom, že si mohu sám vybrat, v co věřit a v co nevěřit, nebo čím být a čím nebýt."
  --Frank Herbert, Děti Duny
 • Jen když porozumíme minulosti svobody, můžeme napomáhat zajistit její budoucnost.[10] --Fareed Zakaria
 • Mám rád autory, kteří dávají před politickou korektností přednost svobodě vědeckého bádání. -- Petr Bakalář[11]
 • Nic nepatřilo (nepatří) člověku osobně, kromě několika kubických centimetrů uvnitř jeho lebky.
  George Orwell, 1984
 • Svoboda je ošidná věc. Někteří lidé se považují za vězně, i když je v jejich moci dělat, co chtějí, a jít, kam se rozhodnou, kdežto jiní jsou srdcem volní i v okovech.
  --Brian Herbert, Kevin J. Anderson, Předehra k Duně: Harkonnenové
 • Svoboda nabývá své plné hodnoty teprve přijetím pravdy. Ve světě bez pravdy ztrácí svoboda svůj základ a člověk je vystaven síle vášní a otevřených nebo skrytých podmíněností.
  --Jan Pavel II.[12]
 • Svoboda znamená svobodně prohlásit, že dvě a dvě jsou čtyři. Jestliže toto je dáno, všechno ostatní z toho vyplyne.
  George Orwell, 1984
 • Zdá se, že svoboda a touha být lidským táhnou za jeden provaz. Ona člověku brání nejen ztrácet glanc, být za paňácu, šaška, potažmo za blba, na kdejaký lep sednout, ale má čuch pro pevno pod nohama, pohlídá si, aby se nestavělo na písku. Svoboda je jistě nezadatelným právem, nezbytným lidským rozměrem, ale v neposlední řadě i dovedností. Musí se umět. Musí se jí učit, aby byla inteligentní, vynalézavá a odvážně schopná. A také aby měla výdrž. V tomto smyslu se svobodným člověk nestává jinak než učením.[13] --Karel Satoria
 • … život je životem jen v rozhodování, ne v čekání, v tom, že někam přijdeme včas a že tam přijdeme ze svobodné vůle. Svobodná vůle, svobodné rozhodnutí je největší nepřítel slabochů a svatoušků. --Egon Hostovský[14]

ReferenceEditovat

 1. CONSTANT, Benjamin. Mélanges de littérature et de politique. Paris, Pichon et Didier, 1829. [Viz předmluvu, str. VI.]
 2. Ouředník, Patrik. Hledání ztraceného jazyka Praha : Susa, 1997.
 3. http://www.myjsmetonevzdali.cz/cz/pribehy/pribeh-tomase-sedlacka.aspx
 4. Jan Šinágl: Rozhovor s novodobým politickým vězněm Patrikem Vondrákem, 5. 2. 2011.
 5. Rozhovor pro časopis Týden
 6. Na každý den 2011. Kalich 2010. Praha, s.124-125
 7. 7,0 7,1 KORÁB, Julius. Zlatá zrnka. Plzeň : V. Steinhauser, [1885]. S. 351.  
 8. ROUSSEAU, J. J. Rozprava o politickej ekonómii. In: ROUSSEAU, J. J. Rozpravy. 2. vyd. Praha : Svoboda, 1989, s. 191, cit. podle PERNÝ, Lukáš. Rousseau a filozofia dejín (rigorózní práce). Prešov: Prešovská univerzita, 2019, s. 41
 9. ROUSSEAU, J. J. Du contrat social; ou Principes du droit politique, 1762
 10. Budoucnost svobody (The Future of Liberty), přel. Jaroslav Veis, Praha 2004,s.34
 11. BAKALÁŘ, Petr. Tabu v sociálních vědách. Praha : Votobia, 2003. 343 s. (Kontroverzně) ISBN 80-7220-135-2. str. 10
 12. Jan Pavel II.: encyklika Centesimus annus, č.4.
 13. Satoria, Karel: Povoláním člověk. Brno, 2015. Citováno: Na každý den 2020. Kalich Praha 2019, s.128
 14. Egon Hostovský, Všeobecné spiknutí, Praha 1969.

Externí odkazyEditovat

 •   Encyklopedický článek Svoboda ve Wikipedii
 •   Slovníkové heslo svoboda ve Wikislovníku