Tommy Robinson

britský občanský a politický aktivista

Tommy Robinson (* 27. listopadu 1982, Luton, Anglie, Spojené království) je britský aktivista.

Tommy Robinson (2015)

Výroky

editovat
 • Členové asijského gangu Gambinos se více zajímají o vydělávání peněz jako dealeřipasáci, ale stále více se přibližují muslimským náboženským extremistům.
  The members of Asian gang the Gambinos are more interested in making money from drug pushing and pimping but that they are becoming increasingly close to Muslim religious extremists.[1]
  — leták z demonstrace Ban the Luton Taliban (2. října 2004)
 • Důvodem existence EDL je postavit se proti vzestupu radikálního islámu v britských ulicích.
  EDL's raison d'être is to take a stand against the rise of radical Islam on Britain's streets.[2]
  — při pálení svastiky (12. října 2009)
 • Jsme proti extremismu a odsuzujeme všechny násilné činy, ale zároveň musíte dát lidem v naší komunitě, kteří jsou znepokojeni hrozbou islámu, což je skutečná hrozba, musíte jim dát příležitost k tomu, aby jejich hlas byl slyšet. Sdílím stejný názor na to, že islám je hrozbou, ale zcela odsuzujeme jakékoli násilné činy proti nevinným lidem. To, co se tam [v Norsku] stalo, je strašné; a do konce dnů si to budeme připomínat jako nechutný, pomatený útok.
  We stand against extremism and we condemn all acts of violence but at the same time you have to give people in our community that are concerned about the threat of Islam, which is a genuine threat, you have to give them an opportunity to have a voice. I share the same fact that Islam is a threat but we completely condemn any acts of violence against innocent people. What has happened over there (Norway) is horrific and will be remembered for the rest of eternity as a disgusting, deranged attack.[3]
  — vyjádření k masakru v Norsku (26. července 2011)
 • Každý jednotlivý muslim, který toto sleduje… [atentátem] 7/7 jste skončili se zabíjenímmrzačením britských občanů… raději byste měli pochopit, že jsme vybudovali síť z jednoho konce země na druhý… a islámská komunita pocití plnou sílu EDL, pokud znovu uvidíme některého z našich britských občanů zabitých, zmrzačených nebo zraněných na britské půdě.
  Every single Muslim watching this… on 7/7 you got away with killing and maiming British citizens… you had better understand that we have built a network from one end of the country to the other end… and the Islamic community will feel the full force of the English Defence League if we see any of our British citizens killed, maimed, or hurt on British soil ever again.[4]
  — demonstrace v Tower Hamlets, East London (3. září 2011)
 • Usekávají hlavy našim vojákům. To je islám. To je to, co jsme dnes viděli. Na ulicích Londýna uřízli hlavu jednomu našemu vojákovi. Naši další generaci ve školách učí, že islám je náboženstvím míru. To není. A nikdy nebyl. To, co jste dnes viděli, je islám. Každý už toho má dost. Musí existovat reakce, aby vláda naslouchala, aby policie naslouchala, aby pochopila, jak je tato britská veřejnost naštvaná.
  They're chopping our soldiers' heads off. This is Islam. That's what we've seen today. They've cut off one of our army's heads off on the streets of London. Our next generation are being taught through schools that Islam is a religion of peace. It's not. It never has been. What you saw today is Islam. Everyone's had enough. There has to be a reaction, for the government to listen, for the police to listen, to understand how angry this British public are.[5]
  — reakce na útok ve Woolwich (23. května 2013)
 • Potřebujeme silné vedení, ne zbabělce, kteří prosí o petrodolary a chtějí balík islamických hlasů. Potřebujeme vůdce, který není smířlivcem. Raději bych zemřel vestoje, než žil na kolenou. Postavte se za to, čemu věříte. Nikdy se nedejte nikým zastrašit #english #nosurrender.
  We need strong leadership, not cowards who are begging petrol dollars and wanting a block Islamic vote. We need a leader not an appeaser. I'd rather die on my feet than live on my knees. Stand up for what u believe. Never be intimidated by anyone #english #nosurrender.[6]
  — reakce na výhrůžky smrti (23. května 2013)
 • Po všech těch arabských jarech chceme i my svoje anglické jaro.[7]
  — na demonstraci EDL (27. května 2013)
 • Přestal bych v této zemi stavět mešity, dokud se islám nebude reformovat takovým způsobem, aby v této zemi spolupracoval s demokraciísvobodou Západu.
  I'd stop the building of mosques in this country until Islam reforms in such a way and works in this country with Western democracy and freedom.[8]
  — odsouzení útoků na muslimy (11. června 2013)
 • Hlas komunity nemuslimských pracujících nebyl slyšet. To neskončí hezky. Napříč touto zemí zní masívní rozhněvaný podtón.
  Non-Muslim working-class communities did not have a voice. It's not going to end pretty. There is a massive undercurrent of anger across this country.[9]
  — odmítnutí odpovědnosti EDL za útok na Komunitní islamické centrum v Londýně (11. června 2013)
 • Nacismusislamismus jsou dvě strany téže mince – jsme proti obojímu. Nacismus byl poražen, a islamismus se šíří po celé zemi.
  Nazism and Islamism are on the opposite sides of the same coin – we oppose both. Nazism has been defeated and Islamism is spreading across the country.[10]
  — rozhovor o EDL v pořadu Sunday Politics (16. června 2013)
 • Jsem mužLutonu, z dělnické třídy. Dělal jsem v životě chyby … Udělal jsem věci, na které nejsem pyšný.
  I am a working class man from Luton. I have made mistakes in my life...I have done things I am not proud of.[11]
  — v rozhovoru na BBC (17. června 2013)
 • Ve Spojeném království by měla být [jednak] lepší regulace mešit, aby se zamezilo vlivu kazatelů nenávisti, a [jednak] ukončení islámského přistěhovalectví, dokud se problém nevyřeší.
  There should be better regulation of mosques in the UK to curb the influence of preachers of hate and an end to Islamic immigration until the problem is solved.[12]
  — při opuštění EDL (8. října 2013)
 • Tento krok [odchod z EDL] jsem zvažoval už delší dobu, protože jsem si vědom toho, že ačkoli nás pouliční demonstrace přivedly k tomuto bodu, tak již nejsou produktivní. Uznávám nebezpečí pravicového extremismu a přetrvávající potřebu čelit islamistické ideologii nikoli násilím, ale lepšími, demokratickými myšlenkami.
  I have been considering this move [to leave EDL] for a long time because I recognise that, though street demonstrations have brought us to this point, they are no longer productive. I acknowledge the dangers of far-right extremism and the ongoing need to counter Islamist ideology not with violence but with better, democratic ideas.[13][12]
  — důvody odchodu z EDL (8. října 2013)
 • Nechystám se podněcovat nenávist proti nikomu.
  I'm not going to incite hatred against anyone.[14]
  — k přednášce na Oxford Union (26. listopadu 2014)
 • Pokud je islám tím „náboženstvím míru“, tak proč je každý tolik vyděšený?
  If Islam is this “religion of peace”, why is everyone so scared?[15]
  — komentář, když britské noviny odmítly přetisknout karikatury z Charlie Hebdo (24. února 2015)
 • Žijeme v době, kdy svoboda slova skončila, útoky na Charlie Hebdo to dokázaly celému světu.
  We live in a post free speech era, the attacks on Charlie Hebdo have proven that to the whole world.[16]
  — první výročí hnutí PEGIDA v Drážďanech (19. října 2015)
 • Ptal se mě na to jeden levičák, začal se ptát na moje názory na spoustu věcí. Jsem liberální v mnoha ohledech, jako když přijde na... (pravděpodobně ne, když jsem byl mladší), pokud jde o práva homosexuálů, tak bojuji za práva homosexuálů – takže ve všech těchto otázkách, jak jsem vyrostl, řekl jsem, ... když někdo říká, že jsem krajně pravicový, tak čím jsem pravicový? Jsem pravicový jen proto, že nemám rád islám? Jsem pravicový jenom proto, že se mi nelíbí fašistická ideologie? Pokud by se mi nelíbila scientologie, dělá to za mě pravičáka? Ne, je to ideologie. Takže jsem řekl něco ve smyslu: „Většina mých názorů je velmi liberálních – mnoho by jich bylo levicových“.
  I had some left wing fella ask me this, he started asking me my views on most things. I'm liberal in many senses, like when it comes to (probably not when I was younger) when it comes to gay people's rights I fight for a gay man's rights – so on all of these issues, as I've grown up, I said,... when people say that I'm far right, well what makes me right wing? Am I right wing just because I don't like Islam? Does that make me right wing just because I don't like a fascist ideology? If I didn't like scientology, does that make me right wing? No, it's an ideology. So I said like, 'most of my views, they're very liberal – many of them would be left-wing'.[17]
  — rozhovor pro UNION magazín (19. listopadu 2015)
 • Spojíme se pod jednou vlajkou z jediného důvodu: Zachraňte naši kulturu, zachraňte naše země, zachraňte naši budoucnost, spojte se za lepší budoucnost našich dětí.[18]
  — na setkání Pegidy v Drážďanech (30. listopadu 2015)
 • Dokonce rozesílali dětem dopisy, že pokud přinesou do školy symboly svatého Jiřího, tak je pošlou domů. Můj názor je, že tím vysíláte všem našim dětem zprávu, že by se měly stydět za to, kým jsou, za svou kulturu, za svou zemi. Vždycky cítíš ten podřadný pocit, protože jsi Angličan. Oni mohou protestovat proti našim vojákům, mohou plivat na naše vojáky, mohou si dělat, co chtějí.
  They actually sent out letters to the kids saying if you bring the emblems of St George you'll be sent home from school. So my point of view is your sending out a message to all of our kids that they should be ashamed of who they are, ashamed of their culture, their country. You’re always feeling that inferior feeling because you're English. They can protest against our soldiers... they can spit at our soldiers... they can do whatever they want.[19]
  — o březnu 2009 (10. prosince 2015)
 • Zachovat naši kulturu, zachránit naši zemi a zajistit naši budoucnost.
  [To] preserve our culture, save our country and save our future.[20]
  — motiv shromáždění Pegida UK v Birminghamu 6. února 2016 (7. ledna 2016)
 • […] zastavit veškeré přistěhovalectví muslimů, uzavření náboženských soudů šaría, zákaz nošení burky na veřejnostiukončení výstavby nových mešit. Pokud si lidé přejí být náboženským muslimem u sebe domova, pak je to v pořádku. Neříkám, že chci, aby muslimové opustili Spojené království. Neříkám, že chci zrušit mešity, které tady již jsou.
  […] halt to all immigration by Muslims, the closure of religious Sharia courts, a ban on the wearing of the burqa in public, and an end to the building of new mosques. If people wish to be a religious Muslim inside their home, then fine. I'm not saying that I want Muslims to leave the UK. I'm not saying I want to abolish the mosques that are already here.[21]
  — k přípravě protestu Pegida UK (29. ledna 2016)
 • Realita je taková, že toto je válka. Tito lidé proti nám vedou válku. To trvá již 1400 let. To není nic nového. A po celou dobu chtějí policejní nebo političtí vůdci pozvat více! Chtějí pozvat více!
  The reality is this is a war. These people are waging war on us. This has gone on for 1,400 years. This is nothing new. And the whole time while this goes on, the police leaders or political leaders want to invite more! They want to invite more![22]
  — k teroristickému útoku v Londýně (22. března 2017)
 • Když mohou tohle udělat mně, mohou to udělat i vám.
  If they can do this to me they can do it to you.[23]
  — z přednášky Britský policejní stát (York UK, duben 2017)
 • Kde byl den hněvu po teroristickém útoku. Viděl jsem jen zapalování svíček.
  Where was the day of rage after the terrorist attack. All I saw was lighting candles.[24]
  — na Twitteru, po sadě (Westminster Bridge, Manchester Arena, London Bridge) teroristických útoků (červen 2017)
 • Nemůžu uvěřit lásce, kterou mi dnes projevili. Byl jsem ohromen. Nejskromnější zážitek mého života.
  I can't believe the love I was shown today, I was pretty overwhelmed. The most humbling experience of my life.[25]
  — na Twitteru, po manifestaci Proti nenávisti, tři týdny po bombovém útoku v Aréně, Manchester (11. června 2017)
 • Než na mě začnete mířit nenávist nebo hrozby kvůli dnešnímu odvetnému útoku na vaši mešitu: varoval jsem celé roky, co vytvoříte. — Mešita, kde došlo v nociútoku, má dlouhou historii výchovy teroristů a radikálních džihádistů, podpory nenávistisegregace. — Neospravedlňuji to, mnohokrát jsem řekl, že pokud vláda nebo policie tato centra nenávisti nezvládne, tak vytvoří takovéto příšery. — Opravdu doufám, že nevinní lidé, kteří se v noci stali cílem útoku před mešitou, jsou v pořádku.
  Before people start aiming hate or threats at me about this revenge attack at your mosque tonight, I've warned for yrs what u will create — The mosque where the attack happened tonight has a long history of creating terrorists & radical jihadists & promoting hate & segregation — im not justifying it, I've said many times if government or police don't sort these centres of hate they will create monsters as seen tonight — I genuinely hope the innocent people targeted tonight outside the mosque are ok.[26]
  — reakce na Finsbury Park (19. června 2017)
 • Není žádné takové slovo jako islamofobie.
  There is no such word as islamophobia.[27]
  — rozhovor v pořadu Good Morning Britain na stanici iTV (20. června 2017)
 • Měl jsem úžasnou cestu do Polska a bylo mi prokázáno velké pohostinství. Polsko je pevnost Evropa. Nikdy jsem neviděl takovou hrdostvlastenectví jako tento víkend. Nevěřte médiím jejich pomluvypošpinění Poláků.
  I had an amazing trip to Poland & was shown great hospitality. Poland is fortress Europe. I’ve never seen pride & Patriotism like I saw this weekend. Don’t believe the MSM slander & tarnishing of the polish people.[28]
  — k vlasteneckému pochodu ve Varšavě, 99. výročí nezávislosti Polska (11. listopadu 2017)
 • Uvedl všechny důvody, proč to udělal. A každá jednotlivá věc […] popisuje fakticky správně to, co se stalo.
  He just gave you every reason why he has done it. And every single thing [...] today is factually correct about what happened.[29]
  — k dopisu který v dodávce zanechal Darren Osborne (2. února 2018)
 • Mluvil jsem s mnoha lidmi mimo kameru. Mluvil jsem se ženami, které se v noci bojí vycházet ven. Ale také se bojí ukázat obličej na kameru. Protože se bojí násilné odezvyodezvy ze strany vládypolicie.
  I've spoke to a lot of people off-camera. I spoke to women who are scared to go out at night. But they're also scared to have their face on camera. Because they're scared of the repercussions from violence and from the government and the police.[30]
  — reportáž z Chotěbuzi pro Rebel Media (3. února 2018)
 • Opravdová bitvasvobodu projevu začala dnes. A to je jen začátek. Veřejnost má podporovat svobodu projevu, takže chci poděkovat všem těm, kteří dnes využili své těžce vydělané penízečas na cestu do Londýna.
  The true battle for free speech started today. This is just the start. The public have to support free speech so I want to say a personal thank you to everyone who spent their hard earned money and time travelling to London today.[31]
  — k zakázanému projevu Martina Sellnera na Speaker's Corner, v Hyde Parku, Londýn (18. března 2018)
 • […] Obtěžujte ho, najděte ho, klepejte na jeho dveře, sledujte ho, zjistěte, kde pracuje. […]
  […] Harass him, find him, go knock on his door, follow him, see where he works. […][32][33]
  — z videa, které ho dostalo do vězení, citace vytržená z kontextu (Leeds, 25. května 2018)
 • Víte, proč jsou tak uvolnění? Protože, jak je vidět, tu nejsou žádná média, není zde nikdo od tisku, nejsou zde žádná média hlavního proudu, která by fotografovala … nejsou tu, aby zjistili, kdo jsou tito lidé. Takové lidi oni nesledují. Víte, ten mladík, který vede Generation Identity; dozvěděl jsem se, že média obtěžovala jeho rodinu. Chcete obtěžovat něčí rodinu? Vidíte toho muže, co začal být agresivní, když vcházel do budovy [00:21]? Muže čelícího obviněníúnosu, znásilnění a dětské prostituce? Obtěžovat ho, vyhledejte ho, bušit mu na dveře, sledovat ho, zjistit, kde pracuje a co dělá. Máte chuť zveřejnit obrázky online, volat lidem, pomlouvat lidi, co kdybyste to udělali jim? — … Ten mladík, [jak jsem o něm mluvil,] má 23 roků, ani nebydlí u svých rodičů; byl jsem tím dost otrávený, protože ty stejné věci, co se přihodily jemu, se mi staly také; a tak vím, čemu čelí. […] Takže tak. Docela mě to naštvalo, protože si myslím, že jeho rodina je nevinná, a oni zveřejnili jejich jména, všechno online. Proč by to někdo dělal? Oni to dělají, aby způsobili… je to jejich taktika narušování, aby narušili váš život a zasadili co největší úder, maximum problémů. Tak například, v prvních letech mého aktivismu, moje máma seděla, plakala a prosila mě, ať s tím skončím.
  You know why they're relaxed, because, look, there's no media here… there's no press here, there's no mainstream media taking photographs… they're not here to find who these people are, they haven't followed these people. You know, this lad who runs the Generation Identity, I found out that the media had been harassing his family, yeah. You want to harass someone's family? You see that man who was getting aggressive as he walked into court; the man who faces charges of child abduction, rape, prostitution. Harass him, find him, go knock on his door, follow him, see where he works, see what he is doing. You want to stick pictures online and call people and slander people, how about you do it about them? — […] The said, the young lad, he is 23 old, doesn't even live with his parents and [that's] why I get quite frustrated about because I know all the same things happened that happened to me so I know what he is facing. […] So, yeah. I get quite angry because I just think his family is innocent and they plastered family names all online. Why would you do that? They do that so that it causes… it's all disruption tactics and it's to disrupt your life and cause you maximum thrust, maximum problems. So, for example, in the early years of my activism, I had my mum sitting down crying, begging me to stop.[33]
  — kontext předchozího výroku[pozn. 1] (Leeds, 25. května 2018)
 
Dopis z vězení v Hullu
 • […] Svoboda projevu není svobodou, pokud má sociální důsledky. […]
  […] Free speech is not free when it has social consequences. […][34]
  — dopis z vězení v Hullu (8–10. června 2018)
 • Vždycky jsem říkal, že bych zítra obětoval svůj život, kdyby to mělo ukončit islámské zabírání naší krásné země.
  I’ve always said I’d sacrifice my life tomorrow if it would end the Islamic takeover of our beautiful land.[35]
  — dopis z vězení (10. června 2018)
 • Přesunuli jste mě z Hullu se 7% muslimskou populací sem, kde je jeden ze tří vězňů muslimský.
  You have moved me from Hull with a 7 per cent muslim population to here where 1 in 3 prisoners are muslim.[36]
  — stížnost v HMP Onley třetí den po přesunu z Hullu (15. června 2018)
 • Co britská média dělají, to je všechno lež. Mám toho hodně na povídání, ale pro vás nic. Chtěl bych poděkovat britské veřejnosti za veškerou podporu.
  All the British media do is lie. I have a lot to say but nothing to you. I want to thank the British public for all their support.[37]
  — při propuštění z vězení (1. srpna 2018)
 • Němci žijí už příliš dlouho v pocitu vinyAdolfa Hitlera. Zbavte se pocitu vinyAngely Merkelové.
  German people for too long have lived in the guilt of Adolf Hitler. Do not live in the guilt of Angela Merkel.[38]
  — při udělení ceny European patriot of the year časopisu Compact (29. září 2018)
 • Pokud věřím, že mám morální pravdu, pak se nezabývám zněním vašich zákonů.
  If I believe I'm morally right then I'm not bothered about what your law says.[39]
  — v rozhovoru na Sky News (9. října 2018)
 • Takovýto okamžik stojí za to všechno. Dnes jsem potkal skutečné britské hrdiny.
  A moment like this makes it all worth while. Today I met real British heroes.[40]
  — náhodné setkání se skupinou vojáků (9. října 2018)
 • Média jsou nepřítelem lidí. Vláda, policie a sociální služby jsou zodpovědné za obětování generace našich dcer na oltáři multikulturalismu.
  The media are the enemy of the people. The government, police and social services are responsible for sacrificing a generation of our daughters at the hands of the multiculturalism altar.[41]
  — během soudního líčení po kterém byl případ neuposlechnutí soudu postoupen generálnímu prokurátorovi (23. října 2018)
 • Takže znásilňování bílých žen je v pořádku?
  I guess it's ok to rape white women then?[42]
  — komentář k diskriminačnímu letáku nabízejícímu služby BAME (Black, Asian, Minority Ethnics) ženám (16. února 2019)
 
Panodrama exposé, Media City, Salford, 23. února 2019.
 • Důkazzkorumpovanosti médií je v tom, že ani jeden jediný novinářBritánii nepodal zprávuPanodramatu.
  Evidence of a corrupt media is that not one single journalist in Britain has reported on Panodrama.[43]
  — demonstrace Panodrama, premiéra dokumentu Panodrama, Manchester, Salford (23. února 2019)
 • Chtěl bych, abychom mu všichni poslali zprávu… Vyzývám vás, abyste mě znovu obvinil, protože bych chtěl vidět ty scény před soudem.
  I want us all to give him a message… I dare you to charge me again because I just want to see the scenes outside court.[44]
  — manifestace Panodrama (23. února 2019)
 • Můj vzkaz je jednoduchý. V prvních třech měsících po založení Anglické obranné ligy jsem byl zatčen; můj domov byl třikrát napaden. Představovali jste si, že nás to zastaví, ale nezastavilo. — Pak jste mě uvěznili, poté co jste drželi moji ženu jako rukojmí ve falešném obvinění z hypotečního podvodu. Mysleli jste, že když mě strčíte do vězení a necháte mě v zamčené cele ubít skoro k smrti muslimskými spoluvězni, že mě to zastaví, ale nezastavilo. — Čekali jste, že nás zastaví smazání na Twitteru, nezastavilo. — Domnívali jste se, že nás zastaví zákaz na PayPalu; zasáhlo nás to sice a snížilo příjmyodkazů o 70 %. Zastavilo nás to? Ne, nezastavilo. — Právě jsme vytvořili a zveřejnili profesionální odhalení BBC, jaké tato země ještě neviděla a nezažila. Pokud očekáváte, že naše smazáníFacebookuInstagramu nás zastaví, tak vězte, že nezastaví. Bude nás to brzdit, ale nezastaví nás to. — Na www.tr.news se už přihlásilo přes sto tisíc lidí.
  My message would be simple. In the first three months of my formation for the English Defence League I was arrested, my homes were raided three times. You thought that would stop us, it didn't. — You then imprison me on bogus charges after holding my wife as ransom against me, in a bogus mortgage fraud charge. You thought putting me in prison and locking me in a room and have me beaten near to death by Muslim prisoners would stop me, it didn't. — You thought deleting us from Twitter would stop us, it didn't. — You thought removing our PayPal would stop us; it affected us they stopped our donation link by 70%. Did it stop us? No, it didn't. — We just produced the most professional exposé on the BBC this country has ever seen, has ever witnessed. It didn't stop us. — If you think deleting us from Facebook or Instagram will stop us; no it won't. It will hinder us, it won't stop us. — Over a hundred thousand people have signed up at www.tr.news.[45]
  — k odstranění z Facebooku (27. února 2019)
 • Když zaútočí džihádisté, odrecitují veršKoránu, který je inspiroval k tomu činu. Vy v MSM a každý politik se můžete přetrhnout, abyste řekli, že to nemá nic společného s islámem. — Toto monstrum, které se dopustilo naprosto zbabělého útoku na nevinné lidi, toto monstrum napsalo manifest. Je v něm moje jméno? Zmiňuje mě? Ne, nezmiňuje. Řekne vám konkrétně, proč to udělal, ale přesto jste tady, vy z médií, a snažíte se mě nějak spojit se zbabělcem na druhém konci planety. Jak to můžete udělat? — Copak po islámském teroristickém útoku chodíte do každé mešity vyptávat se imámů, kteří vyznávají stejnou knihu jako ti teroristé? — Já nenásleduji stejnou knihu jako ten nadřazený běloch. Ve skutečnosti jsem deset let kritizoval bílou nadřazenost, stejně jako jsem kritizoval islámský extremismus. Kritizoval jsem každou nadřazenost. — Přes to všechno přijdete a snažíte se nějakým způsobem spojit mé jménovraždou 49 nevinných lidí. Jste zbabělec, vaše žurnalistika je hanebná. Ten podezřelý uvedl, proč to udělal, uvedl důvody, včetně imigrační politikypřípadu Rotherham. — V Rotherhamu jsem neznásilnil žádné dívky, to jsem nebyl já. Jako otroky jsem nevzal 1400 dětí, to jsem nebyl já. […]
  When jihadists do an attack, they tell you the verse from the Koran that inspired them to do it. You, the mainstream media, and every politician then bend over backwards to say it’s got nothing to do with Islam. — This monster who committed a completely cowardly attack against innocent people. This monster wrote a manifesto. In that manifesto, is my name in it? Does he mention me? No he doesn’t. He specifically tells you why he done it, but yet here you are as the mainstream media attempting to somehow associate me with a coward on the other end of the planet. How can you do that? — So when there’s an Islamic terrorist attack, do you go stand outside every mosque and ask the imam that follows the same book as the terrorist? — I don’t follow the same book as this white supremacist. In fact for 10 years I’ve called out white supremacy, the same as I’ve called out Islamic extremism. Any supremacy, I’ve called out. — But yet here you are as a journalist, trying to associate my name somehow with the murder of 49 innocent people. You’re a coward, your journalism is a disgrace. The suspect has told you why he’s done it, with his alleged reasons including immigration policy and "Rotherham". — I didn’t rape any girls in Rotherham. That wasn’t me. I didn’t take 1,400 children as slaves. That wasn’t me. […][46]
  — vyjádření pro Press Association k masakru v Christchurch, Peterborough (15. března 2019).
 • Tak Theresa May ztratila hlasování. Mnoho lidí se bude ptát, co to vlastně znamená. Znamená to, že jsme byli zrazeni. Dnešek by měl být naším Dnem nezávislosti.
  So Theresa May has lost her vote. Many people will be asking what does that even mean. It means we were betrayed. Today is supposed to be our Independence Day.[47]
  — manifestace za brexit (29. března 2019)
 • Pošlete jim vzkaz, na který nikdy nezapomenou.
  Send them a message they will never forget.[48]
  — heslo předvolební kampaně do Evropského parlamentu (Wythenshawe, 25. dubna 2019)
 
Nemůžete…
 • Když jsem šel do vězení, podepsalo petici za propuštění 600 000 lidí, bylo to jedno z největších hnutí, které tato země v posledních letech viděla. Není to nutně kvůli Tommymu Robinsonovi, je to proto, že lidé to pochopili, vidí tu cenzuru, vidí útok na svobodu, na svobodný projev.
  When I went to prison, 600,000 people signed a petition for my release, it was one of the biggest movement this country seen, in recent years. That's not necessarily because of Tommy Robinson that's because people see this, people see the censorship, they see the attack on freedom, on free speech..[49]
  — filmový dokument You Can't Watch This (9. května 2019)
 • Toto je monopol. Neexistuje žádná konkurence ani odpovědnost. […] Velmi brzy… bude potřeba přemístit moji rodinu. […] Čím více se snaží cenzurovat lidi, kteří jsou alternativou, tím více frustrace proti nim bude.
  This is a monopoly. There is no competition and there's no accountability. […] Very soon times… when the relocation of my family would be needed. […] The more they try censor the people who are the alternative, the more frustration there will be against them.[50]
  — filmový dokument You Can't Watch This (12. května 2019)
 • Prosím Donalda Trumpa, prosím americkou vládu, aby se podívali na můj případ. Potřebuji evakuaci z této země, protože temné síly pracují.
  I beg Donald Trump, I beg the American government, to look at my case. I need evacuation from this country because dark forces are at work.[51]
  — rozhovor s Alexem Jonesem na Info Wars (8. července 2019)
 • Já jsem Stephen Yaxley–Lennon, ale my všichni jsme Tommy Robinson. Nikdy se nevzdávejte nepřátelům svobody projevu.
  I am Stephen Yaxley–Lennon but we are all Tommy Robinson. Never ever surrender yourselves to the enemies of free speech.[52]
  — závěr z vyjádření den před uvězněním (10. července 2019)
 • Usvědčen z žurnalistiky. Británie = Severní Korea.
  Convicted of jurnalism. Britain = North Korea.[53]
  — před uvězněním (11. července 2019)
 • […] snažím se pochopit skutečnost, že vláda mojí vlastní země považuje za veřejný zájem, abych byl po téměř 5 měsíců během uplynulého roku zavřený na samotce.
  […] I do struggle to get my head around the fact that my own government see it in the public interest to lock me up for nearly 5 months on solitary confinement in the past year.[54]
  — dopis z vězení v Belmarsh (2. srpna 2019)
 • Hej, stále probouzím lidi, dokonce i z vězení.
  Hey, even from jail, I'm still waking people up.[55]
  — vzkaz z vězení (8. srpna 2019)
 • Myslím, že to, že mě establishment dostal podruhé do vězení, vypovídá víc o nich než o mně […]
  I believe the establishment imprisoning me again tells the public more about them than it does about me […][56]
  — druhý dopis z vězení v Belmarsh (23. srpna 2019)
 • Je povzbuzující vidět skutečně někoho, kdo stojí za britskou demokracií. [...] Podporujeme Borise, teď hlavně pryč z EU.
  It is refreshing to actually see someone have a pair and stand up for British democracy. [...] We back Boris, now just get us out of the EU.[57]
  — o premiérovi a brexitu, na Telegramu (9. září 2019)
 • Mír s vámi.
  .Salaam alaikum[58]
  — propuštění z Belmarsh (13. září 2019)
 • Proto jsem řekl, že je dobré se na to podívat! Protože mě všechna sociální média úplně vaporizovala. Dokonce i Snapchat, Instagram… a nejbláznivější věc je, že jsem neudělal nic špatného! Oni pokračují s tímto lhaním a stále opakují, že prý podporuji násilí proti muslimům. Ukažte mi, kde… ukažte mi jeden jediný snímek obrazovky, že jsem něco takového udělal.
  That’s why I said it’s good to be seen! Because I have become completely unpersoned from all social media. Even Snapchat, Instagram… and the maddest thing is, I’ve done nothing wrong! They run with these lies, they keep saying that I promote violence against Muslims. Show me where… show me ONE screen-shot that I’ve done.[59]
  — z pořadu Deadline televize DR2 při rozhovoru novinářky Lotte Folke s mluvčím Facebooku Peterem Münsterem (19. září 2019)
 • Ani jeden jediný britský novinář nehovořil o tom, že jsme zveřejnili Panodrama, největší odhalení BBChistorii. Ani jedna zmínka od jakéhokoli novináře kdekoli v této zemi.
  No one single British journalist talked about what we uncovered, the biggest exposé on the BBC in history. Not one mention from any journalist anywhere in the country.[60]
  — k odchodu Johna SweeneyeBBC (2. října 2019)
 • Každý by měl hlasovat pro Borise Johnsona. A také jsem velmi spokojený s tím, čeho dosáhl Nigel Farage. Měl by zaútočit na srdce labouristů. Pokud chceme Brexit… Pokud věříme v demokracii, musíme mít Brexit.
  Everyone should vote for Boris Johnson. And I’m so happy with what Nigel Farage has done. He should attack the Labour heartlands. If we want Brexit… If we believe in democracy, we have to have Brexit.[61]
  — komentář ke všeobecným volbám 2019 (16. listopadu 2019)
 • Snažím se pochopit, co musí [ Julian Assange ] vytrpět.
  I'm trying to get my head around what he’s going through.[62]
  — v televizním dokumentu Welcome to Belmarsh (9. ledna 2020)
 • Pokud se nám dnes nepodaří ukázat na nebezpečí globalizační levicové aliance a postavit se tomuto nebezpečí, tak zítra skončíme tím, že se vzdáme svobody budoucích generací.
  If we fail to challenge and expose the dangers of a globalist left-wing alliance today, we will end up surrendering the freedoms of future generations tomorrow.[63]
  — závěr děkovné řeči při převzetí Sappho Prize 2019 (18. ledna 2020)
 • Cítíme odcizení v našich vlastních komunitách; a celou tu dobu je nám opakováno, jak skvělá je rozmanitost, zatímco naše dcery jsou odvlékány a znásilňovány.
  We feel alienated in our own communities, and the whole time we’re told diversity is great while our daughters are being kidnapped and raped.[64]
  — rozhovor v pořadu Worlds Apart pro Russia Today (21. února 2020)
 • Toxický Tommy znovu útočí. Tlumočník, který měl živě překládat, co říkám ruskému publiku, to zabalil. Jen si o mně přečetl stránkuWikipedie.
  Toxic Tommy strikes again. The interpreter who is due to live translate what I'm saying to the Russian audience has pulled out. Just he's read Wikipedia page.[65]
  — před přednáškou The Rape of Britain v Petrohradě (22. února 2020)
 • Pokud se nás politici nezastanou, tak je k tomu přimějeme, protože způsobíme takový rozruchhluk, že budou muset naslouchat. Neustupíme a nebudeme rezignovat. Nezajímá nás, jestli nás označují jako rasisty, budeme v tom pokračovat, dokud nás někdo nevyslechne. Pokud společnost neubrání své děti, tak nemá budoucnost.
  If politicians aren’t going to stick up for us, we will make them because we will cause so much fuss and so much noise their gonna have to listen. We will not back down or be beaten into submission. We don’t care if you call us racist we are coming anyway, we are gonna continue doing it until someone listens. A society that cannot defend its children has no future.[66]
  — závěr přednášky The Rape of Britain v Petrohradě (22. února 2020)
 • Je čas rozebrat Taj Mahal (postavený otroky). Je čas rozebrat Velkou čínskou zeď (postavená otroky). Je čas rozebrat Parthenon (postavený otroky). Je čas rozebrat Koloseum (postaveno otroky). Čas zničit římské silnice v celé Evropě (postaveny otroky). Čas rozebrat mešitu sultána Ameda v Istanbulu (postavena otroky). Čas rozebrat památky na Chrámové hoře (postaveny otroky). Tolik našich nejkrásnějších a nejznámějších staveb bylo postaveno otroky. Seznam je nekonečný; copak bychom měli zničit celé naše dědictvíhistorii, protože lidé jsou tak nevědomí a nevzdělaní, že nemají skutečnou představuobětech, které byly učiněny pro ně, aby se zajistilo, že jsou a zůstanou svobodní?
  Is it time to dismantle the Pyramids, (Built by slaves). It is Time to dismantle the Taj Mahal (Built by slaves). It is time to dismantle the Great Wall of China, (Built by slaves). It time to dismantle the Parthenon (Built by slaves). It is time to dismantle the Colosseum (Built by slaves). time to destroy the Roman Roads throughout Europe, (Built by Slaves). Time to dismantle the Sultan Amed Mosque in Istanbul (Built by slaves). Time to dismantle the Temple on the Mount (Built by slaves). So many of our most beautiful and iconic buildings where built by Slaves. The list is endless should we destroy all of our heritage and history because people or so ignorant and uneducated that they have no real idea of the sacrifices made on their behalf to ensure they are, and will remain free?[67]
  — reakce na ničení soch a památníků (11. června 2020)
 • Našim bratrancům za velkou louží, stojíme solidárně s vámi nyní a navždy. Bůh žehnej Americe.
  To our cousins over the pond, we stand in solidarity with you now and always. God bless America.[68]
  — ve vzpomínce na 9/11 (11. září 2020)
 • Osvoboďte Gazu, od Hamásu.
  Free Gaza, from Hamas.[69]
  — manifestace (23. května 2021)

Ve výrocích

editovat
 • Zůstaň silný, buď hrdý, jsi jedním z mála statečných lídrů ve Spojeném království
  Stay strong, be proud, you are one of the few brave leaders in the UK.[70]
  Geert Wilders k 34. narozeninám (27. listopadu 2016)
 • [T]witter smazal účet Tommy Robinsonovi, asi nejznámějšímu odpůrci islamizaceBritánii. Outsourcing cenzury do soukromých rukou byl jedním z nejšpinavějších triků současné, islámem promořené oligarchie.[71]
  Martin Konvička (28. března 2018)
 • [Uvěznění Tommyho Robinsona je] důvodem č. 1776 pro originální Brexit.
  [Tommy Robinson’s imprisonment is r]eason #1776 for the original #brexit.[72]
  — Donald Trump ml. (27. května 2018)
 • Tommy Robinson je politicky pronásledován, jeho život je v akutním ohrožení. Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom mu udělili azylNěmecku. Je dobře známo, že německý azylový zákon je vykládán velmi velkoryse: od roku 2015 bylo v rámci tohoto azylového zákonaNěmecku přijato 1,8 milionu převážně ekonomických uprchlíků, i když nebyli politicky pronásledováni.
  Tommy Robinson ist ein politischer Verfolgter, der in akuter Lebensgefahr schwebt. Wir müssen alles dafür tun, ihm Asyl in Deutschland zu gewähren. Es ist bekannt, dass das deutsche Asylrecht sehr großzügig ausgelegt wird: Seit 2015 sind 1,8 Millionen vorwiegend Wirtschaftsflüchtlinge unter diesem Asylrecht in Deutschland aufgenommen worden, obwohl sie nicht politisch verfolgt waren.[73]
  — Petr Bystron (27. května 2018)
 • Tohle je píseň pro Tommyho Robinsona. A není to o politice, nebo jestli se vám ten chlap líbí. Co se s ním děje, je špatné. Pokud souhlasíte s uvězněním svých politických soupeřů kvůli jejich názorům, tak se vám to vždy vrátí s ještě větší dávkou vitriolu. […] A vaše děti teď od vás čekají pravdu; Jen jim prosím neříkejte; Tak teď ti budou vládnout takhle, broučku.
  Here’s a song for Tommy Robinson. And it’s not about politics or if you like the guy. What’s happening to him is wrong. If you are ok with the imprisonment of your political rivals because of their ideas, it will always come back to you with even more vitriol. […] And the kids looked up to you for truth; Please don't just say; Baby, this is how they now rule ya.[74]
  — Owen Benjamin, k písni a z písně How They Rule Ya (28. května 2018)
 • Jen si přeji, aby se tyto dívky dočkaly spravedlnosti stejně rychle, jako soudce poslal do vězení Tommyho Robinsona. […] Je to pro nás velmi snadné mít spadeno na „strašáka“. Avšak skutečně je pravdou, že vyloženým strašákem je naše vlastní mlčení v této zemi trvající po celá desetiletí. To je ta podstatná záležitost, kterou bychom měli pohrdat — naší vlastní zbabělostí tvářítvář znásilňování dívek napříč celou zemí a tajnou dohodou našeho mlčení.
  I just wish that those young girls had seen justice served for them as fast as the judge served Tommy Robinson. […] It’s very easy for us to pick on “the bogeyman.” But, actually, the truth is that our silence over decades in this country is the real bogeyman. That’s the real thing we should despise — our own cowardice in the face of grooming of young girls up and down this country and our conspiracy of silence.[75]
  — Maajid Nawaz, názor na uvěznění v Leedsu (30. května 2018)
 • Jak jsem řekl už v roce 2015, tak jakékoli pochybnosti, které by Robinson mohl představovat, jsou sekundárním tématem. Primárním tématem je, že britský stát po celá léta dovolil skupinám mužů znásilňovat tisíce mladých dívek po celé Británii. Po celá léta policie, politici, státní zastupitelství a další složky státu, okázale určené k ochraně těchto dívek, ztroskotaly. Řada vládních analýz dospěla k závěru, že se všichni od těchto dívek odvrátili, protože byli vyděšeni z možného obviněnírasismu, které by následovalo. Rozhodli se, že takové obtíže jim za to nestojí. Tommy Robinson si naopak myslel, že to význam má, přestože se tím celý jeho život obrátil vzhůru nohama.
  The problem — as I said in 2015 — is that any challenge Robinson presents is all a secondary issue. The primary issue is that for years the British state allowed gangs of men to rape thousands of young girls across Britain. For years the police, politicians, Crown Prosecution Service, and every other arm of the state ostensibly dedicated to protecting these girls failed them. As a number of government inquires have concluded, they turned their face away from these girls because they were terrified of the accusations of racism that would come their way if they did address them. They decided it wasn’t worth the aggravation. By contrast, Tommy Robinson thought it was worth the aggravation, even if that meant having his whole life turned upside down.[76]
  Douglas Murray k Robinsonovu uvěznění 25. 5. 2018 v Leedsu, National Review (31. května 2018)
 • Tommy nás varoval před těmito gangy. Vysmívali jste se mu a nazývali ho rasistou. Tommy zemře ve vězení vydán na pospas těmto gangům. Budete se smát a říkat dobře mu tak. Pak si uvědomíte, že i VY máte dceru. #TommyRobinson
  Tommy warned us about these rape gangs. You laughed and called him a racist. Tommy will die in prison at the hands of these gangs. You will laugh and say it served him right. Then you will remember YOU have a daughter. #TommyRobinson[77]
  Katie Hopkins, Twitter (květen 2018)
 • Jenom takové země jako Čína, Turecko nebo Rusko se doposud odvážily zadržet a strčit do díry novináře disidenty.
  Jusqu’alors, seuls des pays comme la Chine, la Turquie ou la Russie osaient arrêter et mettre au trou des journalistes dissidents.[78]
  Ivan Rioufol k uvěznění Tommyho Robinsona (4. června 2018)
 • Nic není horší než mlčení! Systém chce cenzurovat a chce uvěznit v tichosti. Musíme toto mlčení prolomit […].
  Rien n'est pire que le silence! Le système veut censurer et veut emprisonner dans le silence. Il faut donc briser le silence […].[79]
  — Jean–Yves Le Gallou, shromáždění na podporu politického vězně Tommyho Robinsona, Paříž (4. června 2018)
 • Vážená paní ministerská předsedkyně, s velikým zájmem a se znepokojením sledujeme případ zatčení a bleskového odsouzení pana Stephen Christopher Yaxley-Lennon (Tommy Robinson). Jako bývalá země komunistického bloku máme řadu negativních zkušenostíbojisvobodu slova a s bojemprávo na informace. Proto nás znepokojuje tento případ a uvítáme další informace, které objasní okolnosti případu a zejména nebývalou rychlost mezi zatčenímodsouzením. […][80]
  Tomio Okamura, z konceptu dopisu adresovaného Therese May (6. června 2018)
 • Je zřejmé, že ani Labouristé ani Toryové nevěří ve svobodu slova. Podívej se na šokující zacházeníTommym Robinsonem.
  [I]t’s very obvious that Labour or the Tories do not believe in free speech. I mean, look at the shocking treatment of Tommy Robinson.[81]
  — Morrissey, z rozhovoru o albu This is Morrissey (7. června 2018)
 
Dle Youtube byl pořad stanice LBC nevhodný pro děti do 18. let.
 • Nemyslím si, že je špatný. Myslím, že je to dobrý chlap. A myslím, že musí být propuštěn z vězení. […] Tommy Robinson je páteří této země.
  I don’t think he’s a bad guy. I think he’s a solid guy and I think he’s got to be released from prison. […] Tommy Robinson is the backbone of this country.[82]
  — Steve Bannon, stanice LBC (15. července 2018)
 • Je to expert. Je to expert na Korán. On a Peter McLoughlan jsou spoluautoři velmi důležité knihyislámu. Je to kniha, ve které je Korán uspřádán chronologicky. Tohle není nějaký bezduchý lupič. Tohle je velmi chytrý člověk.
  He is an expert. He is a Quranic expert. He's co-authored with Peter McLoughlan a really important book on Islam. That is a book which puts the Quran into chronological order. This is not just a mindless thug. This is a very clever man.[83]
  — Lord Pearson o Tommym Robinsonovi, interview na LBC (28. listopadu 2018)
 
Odhalení; Panodrama (dokument).
 • […] lidé jako my, BBC, establishment, jsme neposlouchali, co říkal Tommy, a to je špatně. Rozměr celé debatyislamistech, extremismu… A co to znamená pro obyčejné Brity po celé zemi. Vytěsňovat to, umlčovat to jako rasismustečka, je špatně. […]
  […] People like us, the BBC, the establishment has not listened to what Tommy has been saying. And that's bad. And the extent to which the entire conversation about Islamists, Extremism, about what that means for ordinary Brits up and down the country. Closing that down, turning it off as racist full stop is wrong and that's that. […][84]
  — John Sweeney, v dokumentuPanodrama, [37:28] (23. února 2019)
 • (Tommy Robinson) hovoří o věcech, které jsou správné; říká pravdu a dokáže mobilizovat spoustu lidí, jako jste vy; a toho se oni obávají.
  [Robinson] speaks up for things that are right, he tells the truth and he can mobilise lots of people like you, and that's what they fear.[85]
  — Gerard Batten, manifestace Panodrama (Salford, 23. února 2019)
 • Všude tedy najdete stejné vyjádření o tom, že Tommy Robinson je extrémista a že má údajně velmi temnou minulost. V žádném ale nenajdete informaci, o co vlastně veden spor! Co Tommy Robinson a jeho přátelé vlastně vytýkají BBC? To čtenář článku o sporu Tommyho RobinsonaBBC nepotřebuje vědět.[86]
  Petr Hampl, komentář k dokumentu Panodrama, Pravý prostor (1. března 2019)
 • Bránit svobodu projevu se kterým souhlasíte, je lehké jako vánek, ale pokud máme mít svobodu projevu stojící za zmínku, musí být bráněna, i když je napadena, a ne všichni [s takovým názorem] souhlasí.
  Defending freedom of expression when you agree is a breeze, but if we are to have any freedom of speech worth mentioning, it must also be defended when it is challenged and not all agree.[87]
  — Katerina Janouch, na Facebooku zveřejněná krátká předmluva (k článku z Katerina Magasin kritizujícím vaporizaci Tommyho Robinsona na Facebooku) cenzurovaná později Facebookem za „podporu Tommyho Robinsona“ (10. března 2019)
 • Pan Lennon (Tommy Robinson) není tak dobře známý, jak si on a jeho stoupenci myslí.
  Mr Lennon isn't as well-known as he and his supporters may think.[88]
  — soudkyně Walden–Smith, při zamítnutí žaloby na policii z Cambridge (Peterborough, 15. března 2019)
 • […] pan Robinson má, stejně jako jiní svobodní občané, právo veřejně hovořit. Pan Robinson je nositelem postojů, které jsou současným establishmentem ostrakizovány a vylučovány z veřejné debaty, aniž by tyto postoje vůbec byly konfrontovány s nějakými ideovými či morálními argumenty.[89]
  Václav Klaus ml., ke snahám o znemožnění vystoupení ve Sněmovně (5. dubna 2019)
 • Ještě jsem to nevzdal. I kdybych si říkal, že bych si měl odpočinout, protože to přeci jenom sleduji již dvacet, třicet let, tak mě pak povzbudí třeba Tommy Robinson, který mluví o tom, jak ho perzekuuje policie a jak ho umlčují. V interview s disidentskou novinářkou Katie Hopkins uvádí, že má tři děti, které by mu neodpustily, kdybychom to nyní vzdali. Naše děti by nám to neodpustily. Takže je to určitá povinnost.[90]
  Benjamin Kuras, z rozhovoru pro Kupředu do minulosti (16. června 2019)
 • Tommy je, pokud chcete, náš Nelson Mandela nebo John Brown, pouze bez krve na rukou; je to náš Churchill v divokých třicátých letech, znějící na poplach před rýsujícím se nebezpečím – tedy kromě toho, že Winston měl ve Westminsteru tyranskou kazatelnu, zatímco jak se zdá, Tommy znovu míří zpět do vězení.
  Tommy is, if you will, our Nelson Mandela or John Brown, only without blood on his hands; he is our Churchill in the 1930s wilderness, sounding the alarm about a looming menace – except that Winston had a bully pulpit in Westminster, while Tommy appears, once again, to be headed back to jail.[91]
  — Bruce Bawer (8. července 2019)
 • Můžete si myslet o Robinsonovi, co chcete. Bez ohledu na to je však děsivé, jak si Facebook zvyknul mazat a cenzurovat obsah. Svoboda projevu není o tom, že povolíte jen ty názory, které se vám líbí. Samozřejmé věci nepotřebují svobodu projevu. Ochranu potřebují právě kontroverzní a protichůdná stanoviska, a zdá se, že Facebook tomu nerozumí.
  You can think what you want of Robinson. Regardless of that, it is frightening how Facebook has made a habit of deleting and censoring content. Freedom of speech is not just about allowing opinions you like. Things taken for granted don't need freedom of speech. It's the controversial and contradictory standpoints that need protection, and Facebook doesn't seem to understand it.[92]
  — Per–Willy Amundsen, komentář pro Medier24 (17. července 2019)
 • Proč je tedy tak nebezpečný, že jeho jméno nesmí být ani vysloveno? „Kam zmizel mlíkař?“, ptám se.[93][pozn. 2]
  — Jana Kunšteková, komentář k vaporizaci Tommyho Robinsona na FB (25. července 2019)
 • Je mi líto, že náš pořad BBC Panorama o Tommym Robinsonovi nebyl vysílán.
  I'm sorry our @bbcpanorama on Tommy Robinson wasn't broadcast.[94]
  — John Sweeney komentuje svůj odchod z BBC (1. října 2019)
 • Když jsem to uviděl na Twitteru, tak jsem nemohl uvěřit tomu, že [Sweeney] odešel [z BBC] a že tě obviňuje. A je mi jasné, že o tom nebude nic v mainstreamových médiích, protože nechtějí uznat skandál, který jsi zdokumentoval v Panodramatu.
  When I saw this on Twitter I couldn't believe it I couldn't believe that he was gone I couldn't believe that he was blaming you. And I know that this will not be covered in the mainstream media because they don't want to acknowledge the scandal that you documented in Panodrama.[95]
  — Ezra Levant v rozhovoru s Tommym Robinsonem k odchodu Johna Sweeneye z BBC (2. října 2019)
 • Během 45 let tohoto tutlání jednotlivými vládami byla armáda státních zaměstnancůBritánii pověřena skrýváním tohoto znásilňování školaček v průmyslovém měřítku. Když aktivistická skupina vedená Tommym Robinsonem začala pochodovat každý měsíc napříč zemí a vedla kampaň proti této kamufláži, státní aparát již nemohl skandál před národem déle skrývat, takže začal řadu „historických“ stíhání.
  In the 45 years of this cover-up by successive governments, an army of state employees in Britain were tasked with covering up this industrial-scale rape of schoolgirls. When the activist group run by Tommy Robinson marched every month across the nation campaigning against these kinds of cover-up, the state could no longer keep the scandal hidden from the nation, so the state began a series of "historical" prosecutions.[96]
  — Peter McLoughlin v úvodu k souhrnnému článku o gangech (aktualizace 25. října 2019)
 • Nejsem rád, že Tommy Robinson je venku z vězení, předně proto, že tam nikdy neměl být.
  I’m not happy that Tommy Robinson is out of jail because he should never have been there in the first place.[97]
  — David Ballantine, YouTube (18. listopadu 2019)
 • Dnes to vypadá, že ho, i veškeré zmínky o něm, umlčely cenzurní algoritmy všech hlavních serverů, Amazon zastavil prodej jeho knížky. Přes to vše, když se ještě někde objeví, svůj boj proti islamizaci nevzdává. Člověk může nemilovat jeho drsnější styl vyjadřování způsobený jeho výrazným akcentem dělnické třídy, nebo třeba i nesouhlasit s jeho cíli. Ale objektivně, toto jsou kritéria hrdinství podle každé příručkyučebnice.[98]
  Benjamin KurasTommym Robinsonovi (7. července 2020)

V anekdotách

editovat
 • Tommy Robinson v pubu U starého Billa: „Co se to stalo s tradičním britským jídlem, jako je kari, čína nebo kebab? Nechci nic z toho muslimského smetí Allah carte.“
  Tommy Robinson, the Old Bill restaurant: “What’s wrong with British food like curry, chinese or kebabs. I don’t want any of this Muslim ‘Allah Cart’ rubbish.”[99]
 • Nedaří se Vám zrušit svůj účet na Facebooku? Vadí Vám, že Vás stále otravuje maily? Že Vám pořád vnucuje naprosto neznámé lidi jako „Vaše přátele“?
  Napište bez čehokoli dalšího příspěvektextemTommy Robinson“ a FB Vám Váš účet zruší sám a promptně![100]

V dílech

editovat

V písních

editovat
 • A tohle je pro vás, pane Robinsone
  Alláh nemá rád vaše střeva, ale to vy víte…
  (Kde je moje koza?)
  Mohammed říká, pane Robinsone,
  Dvaasedmdesát dívek pro ty, co se modlí,
  Pětkrát denně.
  (Vytáhněte bomby…)
  And here's to you, Mr. Robinson
  Allah hates your guts, but this you know…
  (Where's my goat?)
  Mohammed says, Mr. Robinson,
  Seventy-two girls for those who pray,
  Five times a day.
  (Then, bombs away…)
  [101]
  — Frog Rock, Tommyho příběh (2017)
 • Slyšel jsem, že byl tajný soud
  Novináři o tom nesměli psát
  Ale ty se o svobodu moc nestaráš, že?
  I heard there was a secret court
  Where journalist weren't allowed to report
  But you don't really care for freedom, do ya?
  [102]
  — Owen Benjamin, Píseň pro Tommyho Robinsona (28. května 2018)
 • Osvoboďte Tommyho Robinsona
  Bojoval za nás všechny
  Proti invazi těla
  Srdce, mysliduše.
  Free Tommy Robinson
  He has been fighting for us all
  Against the invasion of body
  Heart, mind, and soul
  [103]
  — Judson McKinney, Propusťte Tommy Robinsona (17. června 2018)

Poznámky

editovat
 1. Generální prokurátor, jeho právní zástupce, oba soudcové a britská média, ti všichni se domnívali, že tuto ironickou poznámku určenou britským médiím lze interpretovat jako výzvu k lynčování obviněného a jeho rodiny. Tommy Robinson se domníval, že je zcela nezpochybnitelné, že jeho ironickou poznámku určenou britským médiím lze interpretovat výhradně jako jeho ironickou poznámku určenou britským médiím.
 2. „Kam zmizel mlíkař“ je hláška z filmu Skřivánci na niti režiséra Jiřího Menzela.
  * Lidovky, ČSFD

Reference

editovat
 1. Anti–terror rally + big soccer game = 100 cops. Luton Today, 2004-10-04. (anglicky)
  • Islam Is Responsible For Raping Great Britain!. TR.NEWS [online]. 2020-04-19 [cit. 2020-04-20]. Dostupné online. (anglicky)
  • Tommy Robinson in Russia. Svetov TV [online]. 2020-04-18 [cit. 2020-04-20]. Odstraněno 2020-04-20. Dostupné online. (anglicky)
  • Tommy Robinson in Russia. BANNED.video [online]. 2020-04-20 [cit. 2020-04-21]. [7:20]. Dostupné online. (anglicky)
 2. Pariac O'Brien. Under the skin of English Defence League. BBC Newsnight, 2009-10-12. Dostupné online [cit. 2019-03-15]. (anglicky)
  • Tommy Robinson. 10 Years on and still the same FAKE NEWS. Youtube, 2019-01-04. Dostupné online [cit. 2019-03-19]. (anglicky)
 3. Norway massacre: Police probe killer's links to UK. BBC News, 2011-07-26. Dostupné online [cit. 2019-07-21]. (anglicky)
 4. LFF Reporter. 13 things you need to know about European election candidate Tommy Robinson. Left foot forward, 2019-04-26. Dostupné online [cit. 2019-09-04]. (anglicky)
  • Joe Mulhall. Tommy Robinson is a far-right, Islamophobic extremist. Here’s why.. Hope not Hate. Nedatováno, březen 2019. Dostupné online [cit. 2019-09-04]. (anglicky)
  • The truth about Tommy Robinson. Socialist Worker, 2019-05-07. Dostupné online [cit. 2019-09-04]. (anglicky)
  • video (anglicky)
 5. Ben Quinn and Conal Urquhart. Anti-Muslim reprisals after Woolwich attack. The Guardian, 2013-05-23. Dostupné online [cit. 2019-05-30]. (anglicky)
 6. Gareth Platt. Woolwich Beheading: EDL Leader Tommy Robinson Tweets Own Death Threats. International Business Times, 2013-05-23. Dostupné online [cit. 2019-07-27]. (anglicky)
 7. Benjamin Kuras. BIG BEN: Islám v Anglii naráží na dělnickou třídu. Neviditelný pes, 2013-06-05. Dostupné online [cit. 2019-06-03].
 8. James Legge. EDL leader Tommy Robinson 'utterly condemns' attacks on Muslims. The Independent, 2013-06-11. Dostupné online [cit. 2019-07-31]. (anglicky)
 9. English Defence League leader condemns attacks on Muslims. BBC News, 2013-06-11. Dostupné online [cit. 2019-07-22]. (anglicky)
 10. Christopher Hope. 'I am not a Nazi', says EDL leader Tommy Robinson. The Telegraph, 2013-06-16. Dostupné online [cit. 2019-05-30]. (anglicky)
 11. Andrew Neil. EDL leader Tommy Robinson on convictions and Muslims. BBC News, 2013-06-17. Dostupné online [cit. 2019-09-04]. (anglicky)
 12. 12,0 12,1 EDL leader Tommy Robinson quits group. BBC News, 2013-10-08. Dostupné online [cit. 2019-07-23]. (anglicky)
 13. Haroon Siddique, Ben Quinn. EDL: Tommy Robinson and deputy Kevin Carroll quit far right group. The Guardian, 2013-10-09. Dostupné online [cit. 2019-08-11]. (anglicky)
 14. Protest at EDL founder Tommy Robinson's Oxford Union talk. BBC News, 2014-11-26. Dostupné online [cit. 2019-03-06]. (anglicky)
  • EDL founder Tommy Robinson speaks at the Oxford Union. BBC News, 2014-11-27. Dostupné online [cit. 2019-03-06]. (anglicky)
  • Tommy Robinson – Full Address – Oxford Union. Youtube, 2015-03-16. Dostupné online [cit. 2019-05-23]. (anglicky)
 15. Tommy Robinson Discusses Life Before and After the EDL w/ NOTA (video není dostupné)
 16. Imogen Calderwood. 'Do not let Germany be dragged back to chaos and destruction': EDL founder Tommy Robinson speaks to 40,000 strong crowd at the Pegida anti-immigrant rally in Germany. Mail Online, 2015-10-19. Dostupné online [cit. 2019-05-31]. (anglicky)
 17. Extreme Britain Part Two: Tommy Robinson Interview for UNION magazine Edition#2. UNION magazine, 2015-11-19. Dostupné online [cit. 2019-11-27]. (anglicky)
 18. ČTK. Odpůrci islamizace plánují evropskou demonstraci, prý i v Česku. denik.cz, 2015-11-30. Dostupné online [cit. 2019-03-03].
 19. Steven Hopkins. Tommy Robinson Explains The Making Of An Alter-Ego Even His Wife Can't Stand. HuffPost, 2015-12-10. Dostupné online [cit. 2019-09-02]. (anglicky)
 20. DAY, Harvay. Tommy Robinson's Pegida UK group to be kept OUT of Birmingham city centre. Birmngham Mail [online]. 2016-01-07 [cit. 2020-04-25]. Dostupné online.
 21. GOLDBERG, Adrian. Tommy Robinson: The man behind the British version of Pegida. BBC News, 2016-01-29. Dostupné online [cit. 2020-04-26]. (anglicky)
 22. Telegraph Reporters. Former EDL leader Tommy Robinson arrives at scene of London terror attack. The Telegraph, 2017-03-22. Dostupné online [cit. 2019-11-27]. (anglicky)
 23. Rebel Media. Tommy Robinson's BANNED speech: "The British Police State". Youtube, 2017-05-10. Dostupné online [cit. 2019-06-04]. (anglicky)
 24. Tristan Kirk. ‘Finsbury Park mosque attacker Darren Osborne read far-Right day of rage tweet before rampage’, court hears. EveningStandard, 2018-01-23. Dostupné online [cit. 2019-09-03]. (anglicky)
  • Martin Evans. Video shows moment Finsbury Park attacker drove van into crowd of Muslims leaving mosque. The Telegraph, 2018-01-23. Dostupné online [cit. 2019-09-03]. (anglicky)
  • Dominic Casciani. Tommy Robinson: The rancour, rhetoric and riches of brand Tommy. BBC News, 2019-07-11. Dostupné online [cit. 2019-09-03]. (anglicky)
 25. Isabelle Gerretsen. Shocking video shows EDL protesters clash with police at anti-hate rally in Manchester. International Business Times, 2017-06-12. Dostupné online [cit. 2019-07-25]. (anglicky)
  • Twitter (anglicky) (účet byl pozastaven)
 26. MOLLOY, Mark. Former EDL leader Tommy Robinson condemned over Finsbury Park mosque comments. The Telegraph [online]. 2017-06-19 [cit. 2020-04-21]. Dostupné online. (anglicky)
 27. [HD] Tommy Robinson VS Piers Morgan [June 2017] – Good Morning Britain. Dailymotion, 2017-06-20. Dostupné online [cit. 2019-06-20]. (anglicky)
  • Pierce Morgan, Good Morning Britain, iTV. Piers Confronts Tommy Robinson Over Controversial Muslim Comments. Youtube, 2017-06-20. Dostupné online [cit. 2019-06-20]. (anglicky)
 28. HARPIN, Lee. Former EDL leader attends far-right rally that called for a ‘Jew free’ Poland. The Jewish Chronicle, 2017-11-13. Dostupné online [cit. 2020-03-26].
 29. 160Cheshire. Tommy Robinson Osbourne letter BBC lying again. Youtube, 2018-02-02. [02:20]. Dostupné online [cit. 2019-09-05]. (anglicky)
  • Darren Osborne. What did Darren Osborne write in his 'hate letter'?. Daily Mail, nedatováno. Psáno před útokem 19.6.2017. Dostupné online [cit. 2019-09-05]. (anglicky)
 30. Tommy Robinson v Chotěbuzi: Německo se brání! 29.8.2019 (české titulky)
 31. Esmerelda Weatherwax. Tommy Robinson speaks at Speaker's Corner, Hyde Park, London. New English Review, 2018-03-18. Dostupné online [cit. 2019-08-11]. (anglicky)
  • Stout Yeoman. The Battle for Speaker’s Corner – London, Sunday 18th March 2018. INDEPENDENCE Daily, 2018-03-22. Dostupné online [cit. 2019-08-11]. (anglicky)
  • Raheem Kassam. Thousands Gather in London’s Speakers’ Corner to Hear Tommy Robinson Deliver Banned Right-Wing Activist’s Speech. Breitbart, 2018-03-18. Dostupné online [cit. 2019-08-11]. (anglicky)
  • 5Pillars. VIDEO: Far-right supporters of Tommy Robinson provoke Muslims at Speakers’ Corner. 5 PILLARS, 2018-03-19. Dostupné online [cit. 2019-08-11]. (anglicky)
 32. Damien Gayle and Josh Halliday. Tommy Robinson: high court gives go-ahead for new contempt case. The Guardian, 2019-05-14. Dostupné online [cit. 2019-05-15]. (anglicky)
  • British far-right activist to face contempt of court charges. Al Jazeera, 2019-05-14. Dostupné online [cit. 2019-05-15]. (anglicky)
  • Helen–Ann Smith. Tommy Robinson to face trial over contempt of court charge. Sky News, 2019-05-14. Dostupné online [cit. 2019-05-14]. (anglicky)
 33. 33,0 33,1 Dobies Dooberman. The Stream That Got Tommy Robinson Arrested – Muslim Grooming Gang Court Trial. Youtube, 2018-05-25. Dostupné online [cit. 2019-03-10]. (anglicky)
 34. Brian London. Tommy Robinson Prison Letter sent on 10 June 2018 read out by Brian. Youtube, 2018-06-17. Dostupné online [cit. 2019-07-26]. (anglicky)
 35. Alan Selby. Tory general election candidate retweets Tommy Robinson 'Muslim paedophiles' post. Mirror, 2019-11-24. Dostupné online [cit. 2019-11-24]. (anglicky)
  • Alan Selby, Matthew Lodge. Karl McCartney apologises for retweeting 'vile' far right posts. LincolnshireLive, 2019-11-26. Dostupné online [cit. 2019-11-27]. (anglicky)
 36. Charlotte Beale. Tommy Robinson complains he was 'mentally tortured' because he had no TV in prison. The Independent, 2018-08-08. I'd like to be given a TV as I feel I am being mentally tortured.. Dostupné online [cit. 2019-09-11]. (anglicky)
 37. Tommy Robinson bailed after Court of Appeal win BBC News (1 August 2018). (anglicky)
 38. GILLIGAN, Andrew. Tommy Robinson’s ‘massive’ jail bonus: publicity. The Times, 2018-10-21. Dostupné online [cit. 2019-10-11]. (anglicky)
  • BARTHOLOMEW, Richard. A Note on John Sweeney, Tommy Robinson and the “Adolf Hitler Appreciation Society”. Bartholomew's Notes, 2019-10-06. Dostupné online [cit. 2019-10-11]. (anglicky)
  • TR News. Unhinged, Unemployed, Under-Performing And Under Fire!. TR.NEWS, 2019-10-10. Dostupné online [cit. 2019-10-11]. (anglicky)
  • Pak Passion (anglicky)
  • Dover Politics Forum (anglicky)
 39. Jason Farrell. Tommy Robinson: I don't care if I incite fear of Muslims. Sky News, 2018-10-09. Dostupné online [cit. 2019-09-13]. (anglicky)
 40. Army investigates Tommy Robinson photo with soldiers BBC News (9 October 2018). (anglicky)
 41. Tommy Robinson: Contempt case referred to attorney general BBC News (23 October 2018). (anglicky)
 42. Rape charity gets abusive calls after Tommy Robinson post BBC News (16 February 2019). (anglicky)
 43. Matha Busby. Tommy Robinson protests at BBC HQ over Panorama documentary. The Guardian, 2019-02-23. Dostupné online [cit. 2019-02-24]. (anglicky)
 44. Tommy Robinson holds Salford protest against BBC Panorama BBC News (23 February 2019). (anglicky)
 45. FORREST, Adam. Tommy Robinson supporter and convicted rapist jailed for threatening Sajid Javid on Facebook. Microsoft News, 2019-03-05. Smazáno. Dostupné online [cit. 2019-10-16]. (anglicky)
  • EMBURRY-DENNIS, Tom. Tommy Robinson: Police called after ranting anti-Islam activist bangs on door of historian who helped fund lawsuit against him. The Independent, 2019-03-05. Dostupné online [cit. 2019-10-16]. (anglicky)
  • ROBINSON, Tommy. Update on censorship go to www.tr.news. Youtube, 2019-02-27. Čas [02:03–03:30]. Dostupné online [cit. 2019-10-16]. (anglicky)
 46. PA, David Harding. Tommy Robinson calls New Zealand gunman a 'monster' and attacks media. Yahoo News UK, 2019-03-15. Dostupné online [cit. 2019-03-16]. (anglicky)
 47. Brexit: Protests held at Parliament over delay BBC News (29 March 2019). (anglicky)
 48. Ruchira Sharma. Tommy Robinson at risk of breaking electoral law by offering free burgers at MEP campaign launch. i News, 2019-04-26. Dostupné online [cit. 2019-04-29]. (anglicky)
  • Lizzie Dearden. Tommy Robinson 'warned he could be breaking electoral law' at European elections campaign launch. The Independent, 2019-04-26. Dostupné online [cit. 2019-04-29]. (anglicky)
 49. You Can't Watch This, Vimeo, 2019-05-09
 50. Censored Movie. You Can't Watch This, Trailer. Youtube, 2018-05-12. (00:32; 01:05; 01:49). Dostupné online [cit. 2018-09-17]. (anglicky)
 51. Lizzie Dearden. Tommy Robinson begs Donald Trump to grant him political asylum in US. The Independent, 2019-07-08. Dostupné online [cit. 2019-07-09]. (anglicky)
 52. TR News. Tommy Robinson – Convicted Of Journalism. tr.news, 2019-07-11. Dostupné online [cit. 2019-07-12]. (anglicky)
 53. James Wood. Tommy Robinson ‘lives in the same cell that once housed Lee Rigby’s killer Michael Adebolajo’ as he serves his time in Belmarsh for contempt of court. Daily Mail, 2019-09-13. Dostupné online [cit. 2019-09-13]. (anglicky)
  • "Britain = North Korea"
 54. TR News. A Letter From Tommy Robinson. TR.NEWS, 2019-08-02. Dostupné online [cit. 2019-08-05]. (anglicky)
  • Avi Yemini. TOMMY UPDATE: In his own words from jail. Youtube, 2019-08-02. Dostupné online [cit. 2019-08-05]. (anglicky, video není k diapozici)
 55. TR News. An Update On Tommy’s Situation. TR.NEWS, 2019-08-08. Dostupné online [cit. 2019-08-11]. (anglicky)
  • Avi Yemini. TOMMY UPDATE: Everything you need to know today. Youtube, 2019-08-08. Dostupné online [cit. 2019-08-11]. (anglicky, video není k dispozici)
 56. Martin Gust. Tommy Robinson píše z vězení. Pravý Prostor, 2019-08-23. Dostupné online [cit. 2019-08-24].
  • TR News. Another Letter From Tommy. TR.NEWS, 2019-08-22. Dostupné online [cit. 2019-09-02]. (anglicky)
 57. Simon Chikls. Boris Loses Support of His Own Family, But Gains a Fan in Tommy Robinson. Vice News, 2019-09-09. Dostupné online [cit. 2019-09-09]. (anglicky)
  • Ross McCafferty. Jailed far-right activist Tommy Robinson 'endorses Boris Johnson'. The Scotsman, 2019-09-09. Dostupné online [cit. 2019-09-09]. (anglicky)
  • Tom Embury-Dennis. Tommy Robinson endorses Boris Johnson. The Independent, 2019-09-09. Dostupné online [cit. 2019-09-09]. (anglicky)
 58. Richard Hartley-Parkinson. Tommy Robinson says ‘salaam alaikum’ as he’s freed from prison with totally new look. Metro UK, 2018-09-13. Dostupné online [cit. 2018-09-13]. (anglicky)
  • Tommy Robinson byl propuštěn z vězení. Hřešilo se proti němu více, než hřešil on sám, tvrdí britský novinář. iprima.cz, 2019-09-13. Dostupné online [cit. 2019-09-14].
 59. FOLKE, Lotte. Deadline. DR2 (druhý program dánské státní televizní stanice), 2019-09-19. Vysílací čas 22:30. Dostupné online [cit. 2019-09-26]. (dánsky)
  • Lars Boje Mathiesen. Hvis man skriver dette navn, sa bliver man blokeret pa de sociale medier. Jyllands Posten, 2019-09-17. Dostupné online [cit. 2019-09-26]. (dánsky)
  • WILLIS, Dean. Facebook users blocked simply for mentioning a name?. EDRi, 2019-09-25. Dostupné online [cit. 2019-09-25]. (en-GB)
  • TR News. Facebook Punishes Positivity Yet Promotes Hate?. TR.NEWS, 2019-09-28. Dostupné online [cit. 2019-09-29]. (anglicky)
  • BODISSEY, Baron. The Unpersoning of Tommy Robinson (Full Version). Gates of Vienna, 2019-10-01. Dostupné online [cit. 2019-10-06]. (anglicky)
  • BRIAN OF LONDON. A Journalist Challenges Facebook For Cancelling Tommy Robinson. TR.NEWS, 2019-10-05. Dostupné online [cit. 2019-10-06]. (anglicky)
 60. TR News. Tommy Robinson Talks About John Sweeney’s Retirement. TR.NEWS, 2019-10-02. Dostupné online [cit. 2019-10-03]. (anglicky)
  • LEVANT, Ezra. Tommy Robinson on exposing BBC's John Sweeney. Rebel Media, 2019-10-02. Čas [10:06]. Dostupné online [cit. 2019-10-03]. (anglicky)
 61. Asian Image reporter. EDL founder Tommy Robinson backs Boris Johnson. Asian Image, 2019-11-16. Dostupné online [cit. 2019-11-19]. (anglicky)
 62. 'It's not the cooler!' Ross Kemp confronts ex-EDL leader Tommy Robinson in his prison cell after he complained about '10 weeks of solitary confinement' - and points out luxuries including a TV and a kettle. Daily Mail. Dostupné online [cit. 2020-02-24].
  • Cydney Yeates. Ross Kemp reduces Tommy Robinson to tears during HMP Belmarsh visit. Metro. Dostupné online [cit. 2020-02-24].
 63. The Free Press Society. The Sappho Award 2019 - Tommy Robinson's speech. Trykke Frihed, 2020-01-21. Dostupné online [cit. 2020-01-21]. (anglicky)
  • Trykkefrihedsselskabet af 2004. The Sappho Award 2019 - Tommy Robinson's speech (Tommy Robinson's tale.). Youtube, 2020-01-21. Dostupné online [cit. 2020-01-21]. (anglicky)
 64. God bless you, please? Tommy Robinson, activist. Russia Today, 2020-02-23. Dostupné online [cit. 2020-02-26]. (anglicky)
  • BOYKO, Oksana. Tommy Robinson locks horns with RT’s ‘Worlds Apart’ as the British activist brings his ‘Rape of Britain’ lecture to Russia. Russia Today, 2020-02-23. Dostupné online [cit. 2020-02-26]. (anglicky)
  • TR News. Tommy Robinson Interviewed On Russia Today. tr.news, 2020-02-23. Dostupné online [cit. 2020-02-26]. (anglicky)
  • Youtube čas 21:15
 65. BRIGHT, Sam. “I might move to Russia”: Behind the scenes of Tommy Robinson’s trip to Russia. Scram News, 2020-03-09. Dostupné online [cit. 2020-03-10]. (anglicky)
 66. Islam Is Responsible For Raping Great Britain!. TR.News [online]. 2020-04-19 [cit. 2020-04-21]. Dostupné online. (anglicky)
 67. V kontakte, 2020-06-11.
 68. TR News. Remembering Those Who Died On 9/11. tr.news [online]. 2020-09-11 [cit. 2020-09-22]. Dostupné online. (anglicky)
 69. JONES, Harrison. Jewish group blasts Tommy Robinson after he attends pro-Israel march. metro.co.uk [online]. 2021-05-23 [cit. 2021-05-24]. Dostupné online. (anglicky)
  • RT, 2021-05-23 [cit. 2021-05-24]
 70. Geart Wilders, Twitter (anglicky)
 71. Martin Konvička, Facebook
 72. Josh Halliday et al.. Tommy Robinson: from local loud mouth to international far-right poster boy. The Guardian, 2018-12-07. Dostupné online [cit. 2019-06-04]. (anglicky)
  • Sean Adl–Tabatabai. Trump Jr: Tommy Robinson’s Imprisonment Is Reason #1776 For Original Brexit. News Punch, 2018-05-28. Dostupné online [cit. 2019-06-04]. (anglicky)
  • Golden Bee. Donald Trump Jr: Tommy Robinson's Imprisonment is Reason #1776 for the Original Brexit. Youtube, 2018-05-27. Dostupné online [cit. 2019-06-04]. (anglicky)
  • Donald Trump Jr.. Reason #1776. Twitter, 2018-05-27. Dostupné online [cit. 2019-06-04]. (anglicky)
 73. Bystron bietet Tommy Robinson Asyl in Deutschland an. Epoch Times, 2018-05-27. Dostupné online [cit. 2019-06-27]. (německy)
 74. Samuel Osborne. Tommy Robinson's wedding video, a Ukip 'w******' and a butchered 'Hallelujah' at EDL founder's documentary launch. The Independent, 2019-02-23. Dostupné online [cit. 2019-02-24]. (anglicky)
 75. Craig Biddle. Tommy Robinson’s Right to Free Speech Morally Trumps All Laws That Violate It. (Even That One.) — UK Version. The Objective Standard, 2018-06-19. Dostupné online [cit. 2019-06-20]. (anglicky)
  • Maajid Nawaz. Maajid Nawaz's Unique View On Tommy Robinson's Arrest — LBC. Leading Britain's Conversation (LBC), 2018-05-30. Dostupné online [cit. 2019-06-20]. (anglicky)
 76. Douglas Murray. Tommy Robinson Drew Attention to ‘Grooming Gangs.’ Britain Has Persecuted Him. National Review, 2018-05-31. Dostupné online [cit. 2019-03-10]. (anglicky)
 77. Connor Creaghan. Lincoln Conservative candidate Karl McCartney faces suspension calls for far-right retweets. the Lincolnite, 2019-11-25. Dostupné online [cit. 2019-11-25]. (anglicky)
  • Nick Lowles. Tory candidate repeatedly promoted views of far right activists. Hope not Hate, 2019-11-24. Dostupné online [cit. 2019-11-27]. (anglicky)
 78. Ivan Rioufol. Tommy Robinson, un journaliste en prison. Le Figaro, 2018-06-04. Dostupné online [cit. 2019-06-26]. (francouzsky)
 79. Jean-Yves Le Gallou sur Tommy Robinson : « Il faut briser le silence ! ». Polemia, 2018-06-05. Dostupné online [cit. 2019-06-27]. (francouzsky)
 80. Barbora Janáková. Lidé se smáli Okamurovým chybám v dopisu Mayové. Opravou to nevylepšil. iDnes, 2018-06-08. Dostupné online [cit. 2019-06-17].
  • Tomio Okamura. Poslal jsem oficiální dopis…. Facebook, 2018-06-06. Dostupné online [cit. 2019-06-17].
 81. Pamela Geller. Morrissey: “It’s very obvious that Labour or the Tories do not believe in free speech. Look at the shocking treatment of Tommy Robinson.”. Geller Report, 2018-06-07. Dostupné online [cit. 2019-06-21]. (anglicky)
  • Ben Beaumont–Thomas. Morrissey expresses sympathy for jailed EDL founder Tommy Robinson. The Guardian, 2018-06-07. Dostupné online [cit. 2019-06-21]. (anglicky)
  • Fiona Dodwell. This is Morrissey: An Interview. Tremr, 2018-06-07. Dostupné online [cit. 2019-06-21]. (anglicky)
 82. Chris Baynes. Former Trump adviser Steve Bannon claims Tommy Robinson is 'the backbone of Britain'. The Independent, 2018-07-15. Dostupné online [cit. 2019-06-05]. (anglicky)
  • Sarah Marsh. Steve Bannon calls for Tommy Robinson to be released from prison. The Guardian, 2018-07-15. Dostupné online [cit. 2019-06-05]. (anglicky)
  • 'World Wide Web'. 'He's a solid guy': Steve Bannon on Tommy Robinson - Video. Youtube, 2018-07-15. Dostupné online [cit. 2019-06-05]. (anglicky)
 83. Tom Swarbrick. Ukip Peer: Islam Expert Tommy Robinson Could Teach Muslims About Quran. stanice LBC, 2018-11-28. Dostupné online [cit. 2019-06-30]. (anglicky)
  • Lowenna Waters. UKIP peer Lord Pearson claims that Tommy Robinson could teach Muslims about the Quran. The Independent (indy100), 2018-11-29. Dostupné online [cit. 2019-06-30]. (anglicky)
 84. Jan Moláček. Tommy Robinson viní BBC z manipulace. Mezi extremisty je jeho film Panodrama hit, ale z manipulace usvědčuje jen svého autora. Deník N, 2019-03-19. Dostupné online [cit. 2019-03-20].
  • Tommy Robinson. An Exposé of the Fake News BBC!. YouTube, 2019-02-25. Dostupné online [cit. 2019-02-25]. (anglicky)
  • Jitka Moody. Tommy Robinson odhaluje Fake News BBC!. YouTube, 2019-02-25. Dostupné online [cit. 2019-02-26].
 85. Tommy Robinson holds Salford protest against BBC Panorama. BBC News, 2019-02-23. Dostupné online [cit. 2019-04-03]. (anglicky)
  • Matha Busby. Tommy Robinson protests at BBC HQ over Panorama documentary. The Guardian, 2019-02-23. Dostupné online [cit. 2019-02-24]. (anglicky)
 86. Petr Hampl. Četba mainstreamových novin vede ke zhloupnutí, podobně jako sledování telenovel. Pravý prostor, 2019-03-01. Dostupné online [cit. 2019-03-02].
 87. Madeleine Lilja Ronnqvist. Tommy Robinsons “sak” är var. Katerina Magasin, 2018-03-10. Dostupné online [cit. 2019-06-24]. (švédsky)
  • Emma R.. Swedish journalist suspended from Facebook for mentioning Tommy Robinson, and stating that we should accept others’ opinions even if we don’t agree with them. Voice of Europe, 2018-03-24. Dostupné online [cit. 2019-06-24]. (anglicky)
  • Emma R.. UPDATE: Facebook informs Swedish journalist that she was suspended because “tribute and support” for the “hateful leader” Tommy Robinson violate their community standards. Voice of Europe, 2018-03-25. Dostupné online [cit. 2019-06-24]. (anglicky)
 88. Tommy Robinson loses Cambridgeshire Police harassment case. BBC News, 2019-03-15. Dostupné online [cit. 2019-03-16]. (anglicky)
  • Press Association. Tommy Robinson loses harassment case against police force. The Guardian, 2019-03-15. Dostupné online [cit. 2019-03-16]. (anglicky)
 89. Václav Klaus ml.. Kdybych byl stejný demokrat…. Facebook, 2019-04-05. Dostupné online [cit. 2019-06-12].
 90. Benjamin Kuras. Omezování svobody slova vždycky bylo a je prvním krokem k nastolení totality. Pravý prostor, 2019-06-16. Dostupné online [cit. 2019-06-16].
 91. Bruce Bawer. When British Justice Died. The Frontpage Mag, 2019-07-08. Dostupné online [cit. 2019-09-03]. (anglicky)
 92. Norwegian MP Says Facebook 'Censored' His Post on Asylum for Tommy Robinson. Sputnik, 2019-07-17. Dostupné online [cit. 2019-07-17]. (anglicky)
  • Norwegian MP Calls for Asylum for Embattled Tommy Robinson, Attacks Facebook's 'Censorship'. Sputnik News, 2019-07-12. Dostupné online [cit. 2019-07-12]. (anglicky)
  • Norway’s Right Wing Former Justice Minister Wants Asylum in Norway for UK far-right Figurehead. The Norway Politics, 2019-07-12. Dostupné online [cit. 2019-07-12]. (anglicky)
  • Sverre Holm-Nilsen, Bent Tandstad. Per-Willy Amundsen vil gi asyl til islam-motstanderen Tommy Robinson. nrk.no, 2019-07-11. Dostupné online [cit. 2019-07-17]. (norsky)
 93. Jana Kunšteková. KOMENTÁŘ JANY KUNŠTEKOVÉ: Jméno, které se nesmí vyslovit. „Ban“ facebooku na Tommyho Robinsona. iPrima, 2019-07-25. Dostupné online [cit. 2019-07-27].
 94. MAYHAVE, Freddy. John Sweeney leaves BBC after 17 years with parting shot at Tommy Robinson. PressGazette, 2019-10-01. Dostupné online [cit. 2019-10-02]. (en-GB)
  • TR News. John Sweeney LEAVES The BBC After 17 Years “Service”. TR.NEWS, 2019-10-01. Dostupné online [cit. 2019-10-02]. (en-GB)
 95. TR News. Tommy Robinson Talks About John Sweeney’s Retirement. TR.NEWS, 2019-10-02. Dostupné online [cit. 2019-10-03]. (anglicky)
  • LEVANT, Ezra. Tommy Robinson on exposing BBC's John Sweeney. Rebel Media, 2019-10-02. Čas [11:27]. Dostupné online [cit. 2019-10-03]. (anglicky)
 96. Peter McLoughlin. Gangs Jailed. pmclauth.com, 2019-10-25. Dostupné online [cit. 2019-11-27]. (anglicky)
 97. Kate Plummer. General election: Brexit Party candidate supports Tommy Robinson and called Islam a “death cult”. Scram News, 2019-11-18. Dostupné online [cit. 2019-11-19]. (anglicky)
 98. KURAS, Benjamin. ROZHOVOR: Kdo nekleká, je rasista. Neviditelný pes [online]. 2020-07-07 [cit. 2020-07-07]. Dostupné online. (česky)
 99. SIMMONS, Thag. Tommy Robinson thrown out of restaurant after complaining about ‘Allah Cart’ menu. Rochdale Herald, 2019-05-21. Dostupné online [cit. 2018-09-22]. (anglicky)
 100. Alfik, Vtipy, „Dificile est satiram non scribere“ 5. srpna 2019
 101. Frog Rock. Frog Rock Mr Robinson Simon Garfunkel Parody Song Tommys Tale 2017. YouTube, 2018-01-19. Dostupné online [cit. 2019-11-27]. (anglicky)
 102. BENJAMIN, Owen. Here’s a song. Facebook, 2018-05-28. Dostupné online [cit. 2019-06-25]. (anglicky)
  • BENJAMIN, Owen. How we rule ya — Song for Tommy Robinson. karaoke.cz, 2018-06-23. Dostupné online [cit. 2019-06-25]. (anglicky)
 103. MCKINNEY, Judson. Free Tommy Robinson from the UK's Orwellian Brave New World. (SONG + LYRICS). YouTube, 2018-06-17. Dostupné online [cit. 2019-11-27]. (anglicky)

Externí odkazy

editovat